Metody i formy wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2009.12.56

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1061
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 2 września 2009 r.
w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

§  1-4. 1
(uchylone).
§  5.
1. 2
(uchylony).
2.
Komórki organizacyjne komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji właściwe do spraw prewencji koordynują i nadzorują realizację zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniu.

Rozdział  2

§  6-8. 3
(uchylone).

Rozdział  3

§  9-16. 4
(uchylone).

Rozdział  4

§  17-27. 5
(uchylone).

Rozdział  4

§  28. 6
(uchylony).
§  29. 7
(uchylony).

Rozdział  5

§  30-32. 8
(uchylone).

Rozdział  7

§  33-35. 9
(uchylone).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1-6

  10 (uchylone).

1 § 1-4 uchylone przez § 26 zarządzenia nr 130 z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2012 r.
2 § 5 ust. 1 uchylony przez § 26 zarządzenia nr 130 z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2012 r.
3 § 6-8 uchylone przez § 26 zarządzenia nr 130 z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2012 r.
4 § 9-16 uchylone przez § 26 zarządzenia nr 130 z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2012 r.
5 § 17-27 uchylone przez § 26 zarządzenia nr 130 z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2012 r.
6 § 28 uchylony przez § 26 zarządzenia nr 130 z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2012 r.
7 § 29 uchylony przez § 26 zarządzenia nr 130 z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2012 r.
8 § 30-32 uchylone przez § 26 zarządzenia nr 130 z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2012 r.
9 § 33-35 uchylone przez § 26 zarządzenia nr 130 z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2012 r.
10 Załącznik nr 1-6 uchylone przez § 26 zarządzenia nr 130 z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.KGP.12.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2012 r.