Metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji pomocy prawnej i informacji prawnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2013.22 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)
zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 10);
2)
zarządzeniem nr 658 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 101);
3)
zarządzeniem nr 110 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP poz. 8).
2.
Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:
1)
§ 2 zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 10), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

2)
§ 2 i § 3 zarządzenia nr 658 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 101), które stanowią:

"§ 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji dostosowują regulaminy tych jednostek do przepisów zarządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.";

3)
§ 2 zarządzenia nr 110 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP poz. 8), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2012 r., z wyjątkiem § 1 pkt 8, 12-14, który wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.",

ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 1144

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280, Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.
2.
Zarządzenie nie dotyczy decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych rozstrzygnięć, wydawanych w indywidualnych sprawach w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw.
§  2.
1.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
akty normatywne - ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i regulaminy, opracowywane lub opiniowane w Policji;
2)
(uchylony)1);
3)
organy Policji - Komendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich Policji, komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, komendantów komisariatów Policji;
4)
terenowe organy Policji - komendantów wojewódzkich Policji, komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, komendantów komisariatów Policji;
5)
2) jednostka organizacyjna Policji - Komendę Główną Policji, komendę wojewódzką, powiatową, miejską i rejonową Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji;
6)
komórka wiodąca - właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną opracowującą i uzgadniającą projekt aktu normatywnego oraz projekt wytycznych, decyzji lub porozumienia;
7)
(uchylony)3).
2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
komendancie wojewódzkim Policji i komendzie wojewódzkiej Policji, należy również przez to rozumieć odpowiednio Komendanta Stołecznego Policji i Komendę Stołeczną Policji;
2)
jednostce organizacyjnej Policji, należy przez to rozumieć również komórkę organizacyjną w Komendzie Głównej Policji, o której mowa w Regulaminie Komendy Głównej Policji.
§  3.
1.
Biuro Prawne Komendy Głównej Policji wykonuje zadania w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej w Policji, określone w Regulaminie Komendy Głównej Policji.
2.
4) Informacji prawnej jednostkom organizacyjnym Policji udziela również Policyjne Centrum Informacyjne Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Rozdział  2

Zarządzenia, regulaminy, wytyczne i decyzje wydawane w Policji oraz porozumienia zawierane przez Policję

§  4.
5) Zarządzenia są aktami normatywnymi, wydawanymi na podstawie ustawy przez organy Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
§  5.
1.
6) Regulaminy są aktami normatywnymi, wydawanymi przez organy Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, w których określa się w szczególności strukturę organizacyjną jednostki organizacyjnej Policji, organizację i tryb kierowania tą jednostką, zadania komórek organizacyjnych jednostki oraz tryb wprowadzania kart opisów stanowisk pracy i opisów stanowisk pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
7) Do regulaminów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie stosuje się przepisy o szkolnictwie wyższym.
3.
8) Do regulaminów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji stosuje się przepisy o instytutach badawczych.
§  6.
9) Decyzje są aktami kierowania, wydawanymi przez kierowników jednostek organizacyjnych Policji w celu określenia zadań służbowych podległych jednostek i komórek organizacyjnych tych jednostek.
§  7.
Wytyczne są aktami nadzoru, wydawanymi przez Komendanta Głównego Policji i, z jego upoważnienia, przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji w celu wyjaśniania treści aktów normatywnych i instruktażu co do sposobu ich stosowania.
§  8.
10) Porozumienia z organami administracji publicznej lub innymi podmiotami zawierają: Komendant Główny Policji, kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji działający z upoważnienia Komendanta Głównego Policji, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi Policji, Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - w celu wykonywania ustawowych zadań.

Rozdział  3

Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz wytycznych i decyzji wydawanych w Policji, a także porozumień zawieranych przez Policję

§  9.
1.
Projekt aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, określonymi w odrębnych przepisach.
2.
Do projektu aktu normatywnego dołącza się uzasadnienie sporządzone według zasad określonych w odrębnych przepisach.
§  10.
1.
Projekt aktu normatywnego opracowuje pod względem merytorycznym i uzgadnia komórka wiodąca.
2.
Projekt aktu normatywnego dotyczący kilku jednostek organizacyjnych Policji opracowuje i uzgadnia z tymi jednostkami ta jednostka, której zakresu działania projekt dotyczy w największym stopniu.
3.
Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji wskazuje komórkę wiodącą w razie sporu co do właściwości merytorycznej.
4.
Komendant Główny Policji może powołać zespół do opracowania lub opracowania i uzgadniania projektu aktu normatywnego, jeżeli projekt dotyczy zakresu działania kilku jednostek organizacyjnych Policji.
§  11.
Projekt aktu normatywnego, który powoduje skutki finansowe, uzgadnia się:
1)
z Biurem Finansów Komendy Głównej Policji - w odniesieniu do aktu normatywnego Komendanta Głównego Policji;
2)
11) z Biurem Finansów Komendy Głównej Policji i z Departamentem Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - w odniesieniu do innych aktów normatywnych.
§  12.
1.
Projekt aktu normatywnego uzgadnia się w Policji z:
1)
komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, których zakresu działania projekt dotyczy;
2)
12) komendantami wojewódzkimi Policji, Komendantem-rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantami szkół policyjnych i Dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
3)
związkami zawodowymi działającymi w Policji w wypadkach wskazanych w odrębnych przepisach.
2.
13) Uzgodniony projekt aktu normatywnego wraz z informacją o zakresie i wynikach uzgodnień komórka wiodąca przekazuje do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji w celu wydania opinii legislacyjnej i zastosowania trybu, o którym mowa w § 14a - § 14c oraz w § 16.
3.
Projekt aktu normatywnego przed skierowaniem do uzgodnień, o których mowa w ust. 1 i w § 11, komórka wiodąca może przekazać do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji w celu wydania wstępnej opinii legislacyjnej.
4.
14) Przekazanie projektu do uzgodnień, o których mowa w ust. 1, następuje z zachowaniem co najmniej 7-dniowego terminu przedstawienia uwag i opinii do projektu, licząc od dnia otrzymania projektu przez jednostkę organizacyjną Policji. Wyznaczenie terminu krótszego wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia.
§  13.
1.
Biuro Prawne Komendy Głównej Policji koordynuje uzgodnienia wewnątrzresortowe projektu aktu normatywnego oraz udział jednostek organizacyjnych Policji w uzgodnieniach międzyresortowych tego projektu.
2.
W uzgodnieniach wewnątrz resortowych i międzyresortowych uczestniczy Biuro Prawne Komendy Głównej Policji, komórka wiodąca oraz inne właściwe jednostki organizacyjne Policji.
3.
Opinie zebrane w toku uzgodnień wewnątrz resortowych i międzyresortowych Biuro Prawne Komendy Głównej Policji przekazuje komórce wiodącej w celu zajęcia stanowiska merytorycznego.
§  14.
1.
W wypadku powstania rozbieżności w toku uzgodnień, o których mowa w § 11 i § 12 ust. 1, komórka wiodąca dąży do ich usunięcia w porozumieniu z innymi właściwymi jednostkami organizacyjnymi Policji, w szczególności w drodze konferencji uzgodnieniowej; w razie nieuzgodnienia stanowiska przedstawia sprawę wraz z protokołem rozbieżności do rozstrzygnięcia Komendantowi Głównemu Policji.
2.
W wypadku powstania rozbieżności w toku uzgodnień wewnątrzresortowych Biuro Prawne Komendy Głównej Policji dąży do ich usunięcia w porozumieniu z komórką wiodącą i innymi właściwymi jednostkami organizacyjnymi Policji, w szczególności w drodze konferencji uzgodnieniowej; w razie nieuzgodnienia stanowiska przedstawia sprawę wraz z protokołem rozbieżności do rozstrzygnięcia Komendantowi Głównemu Policji.
§  14a.
15) 
1.
Komórka wiodąca przekazuje uzgodniony projekt aktu normatywnego do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji w formie elektronicznej.
2.
Projekt, o którym mowa w ust. 1, przekazany w formie elektronicznej Biuro Prawne Komendy Głównej Policji sporządza w formacie XML, chyba że sporządzenie projektu w takim formacie nie jest uzasadnione.
§  14b.
16) Kierownik komórki wiodącej parafuje za zgodność pod względem merytorycznym uzgodniony projekt aktu normatywnego zawierającego informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) i przekazuje go do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji w formie papierowej.
§  14c.
17) 
1.
Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji przekazuje projekt zarządzenia w formie wizualizacji jego treści w postaci pliku PDF kierownikowi komórki wiodącej w celu parafowania za zgodność pod względem merytorycznym, a następnie parafuje projekt za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym.
2.
Projekt, o którym mowa w § 14b, Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji parafuje za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym.
3.
Parafy, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 14b, składa się na odwrocie strony z miejscem na podpis Komendanta Głównego Policji.
§  15.
(uchylony)18).
§  16.
19) Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji przekazuje Komendantowi Głównemu Policji projekt zarządzenia w formie:
1)
dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) - do opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanym dalej "bezpiecznym podpisem elektronicznym";
2)
papierowej - w przypadku projektów, o których mowa w § 14b, oraz projektów regulaminów jednostek organizacyjnych Policji - do podpisu.
§  16a.
20) 
1.
Do porozumień zawieranych przez Komendanta Głównego Policji stosuje się formę papierową.
2.
Do porozumień zawieranych przez Komendanta Głównego Policji, z wyjątkiem porozumień zawierających informacje niejawne, można również stosować formę, o której mowa w § 16 pkt 1, zamiast formy papierowej.
§  16b.
21) 
1.
Do zarządzeń, regulaminów i decyzji wydawanych przez terenowe organy Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, do porozumień zawieranych przez komendantów wojewódzkich, miejskich, powiatowych i rejonowych Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz do porozumień dotyczących współpracy międzynarodowej zawieranych przez komendantów wojewódzkich, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji stosuje się formę papierową.
2.
Do zarządzeń, regulaminów, decyzji i porozumień, o których mowa w ust. 1, można stosować formę, o której mowa w § 16 pkt 1, zamiast formy papierowej.
§  17.
1.
22) Opracowanie projektu ustawy dotyczącej Policji wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych. W celu uzyskania tej zgody komórka wiodąca opracowuje założenia do projektu ustawy.
2.
23) Do opracowania założeń do projektu ustawy stosuje się odpowiednio tryb, o którym mowa w § 10- 12, z wyłączeniem uzgodnień międzyresortowych.
3.
24) Komendant Główny Policji po akceptacji założeń do projektu ustawy przedstawia je Ministrowi Spraw Wewnętrznych wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na opracowanie projektu ustawy.
4.
25) Do opracowania projektu ustawy stosuje się tryb, o którym mowa w § 10-14 i w § 18 ust. 3.
5.
26) Tryb, o którym mowa w ust. 1-4, stosuje się do opracowania projektu umowy lub porozumienia międzynarodowego, dotyczących Policji.
§  18.
1.
Projekt aktu normatywnego przekazany Komendzie Głównej Policji do wyrażenia opinii Biuro Prawne Komendy Głównej Policji przekazuje do zaopiniowania właściwym merytorycznie jednostkom organizacyjnym Policji.
2.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w razie niedających się usunąć istotnych rozbieżności w opiniach, Biuro Prawne Komendy Głównej Policji stosuje przepis § 14 ust. 2.
3.
Biuro Prawne Komendy Głównej Policji koordynuje udział jednostek organizacyjnych Policji, które zgłosiły uwagi do projektu aktu normatywnego, w dalszych pracach legislacyjnych nad tym projektem, w tym w uzgodnieniach wewnątrz resortowych, międzyresortowych oraz w pracach Sejmu i Senatu.
4.
(uchylony)27).
§  19.
1.
Opinie, o których mowa w § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 18, przekazuje się jednostce żądającej opinii w terminie przez nią wskazanym.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się do opinii wyrażających brak uwag.
§  20.
28) 
1.
Do wytycznych Komendanta Głównego Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 10, § 11 pkt 1, § 12, § 14 ust. 1, § 14a - § 14c, § 16 oraz § 19.
2.
Do porozumień zawartych przez Komendanta Głównego Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 10, § 11 pkt 1, § 12, § 14 ust. 1, § 14a - § 14c oraz § 19.
3.
Do regulaminów i decyzji Komendanta Głównego Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 9-12, § 14 ust. 1, § 14a - § 14c, § 16 oraz § 19.
4.
Do decyzji kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 11 pkt 1 oraz § 19.
5.
Do zarządzeń i decyzji wydawanych przez terenowe organy Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 i 4, § 14 ust. 1 oraz § 19.
6.
Do porozumień zawieranych przez komendantów wojewódzkich, miejskich, powiatowych i rejonowych Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz do porozumień dotyczących współpracy międzynarodowej zawieranych przez komendantów wojewódzkich, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 i 4, § 14 ust. 1 oraz § 19.
7.
Do regulaminów jednostek organizacyjnych Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, § 14b, § 14c, § 16 oraz § 19, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz § 5 ust. 2 i 3.
8.
Proces uzgadniania projektów regulaminów koordynują:
1)
w Komendzie Głównej Policji - Biuro Kadr i Szkolenia - w odniesieniu do regulaminów komend wojewódzkich Policji, szkół policyjnych, oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji i ośrodków szkolenia Policji;
2)
w komendzie wojewódzkiej Policji - komórka właściwa w sprawach kadr tej komendy - w odniesieniu do regulaminów komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz komisariatów specjalistycznych Policji;
3)
w komendzie powiatowej, miejskiej i rejonowej Policji - komórka właściwa w sprawach kadr tej komendy - w odniesieniu do regulaminów komisariatów Policji.
9.
W przypadku powstania rozbieżności w procesie uzgodnień komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 8, dążą do ich usunięcia w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi jednostki organizacyjnej i jednostkami organizacyjnymi Policji, w szczególności w drodze konferencji uzgodnieniowej. W razie nieuzgodnienia stanowiska komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 8, przedstawiają sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu komendantowi Policji.

Rozdział  4

Ogłaszanie i ewidencja zarządzeń, regulaminów, wytycznych i decyzji wydawanych w Policji oraz porozumień zawieranych przez Policję

§  21.
29) 
1.
Zarządzenia, regulaminy, decyzje i wytyczne Komendanta Głównego Policji ogłasza się w formie, o której mowa w § 16 pkt 1.
2.
Podstawą do ogłoszenia tych aktów jest akt w formie, o której mowa w § 16 pkt 1, opatrzony przez Komendanta Głównego Policji bezpiecznym podpisem elektronicznym.
3.
W Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nie ogłasza się:
1)
zarządzeń, wytycznych, regulaminów i decyzji Komendanta Głównego Policji zawierających informacje niejawne;
2)
porozumień zawartych przez Komendanta Głównego Policji;
3)
decyzji Komendanta Głównego Policji obowiązujących okresowo lub incydentalnie.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji umieszcza się informację:
1)
o aktach prawnych i wytycznych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3;
2)
o zawartym porozumieniu wraz z tekstem porozumienia w postaci pliku PDF;
3)
o zawartym porozumieniu zawierającym informacje niejawne albo obowiązującym okresowo lub incydentalnie albo mającym charakter techniczny bez tekstu, o którym mowa w pkt 2.
5.
Informacja, o której mowa w ust. 4, zawiera tytuł aktu prawnego, porozumienia lub wytycznych, a w przypadku aktów prawnych, porozumień lub wytycznych zawierających informacje niejawne także klauzulę tajności.
6.
Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji rozstrzyga wątpliwości co do ogłoszenia aktów, o których mowa w ust. 1 i 3.
§  21a.
30) 
1.
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji wydaje się w postaci elektronicznej.
2.
Dla Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji prowadzi się stronę internetową www.edziennik.policja.gov.pl.
3.
Komórka wiodąca przekazuje akty prawne, o których mowa w § 21 ust. 3, właściwym jednostkom organizacyjnym Policji - do wiadomości i stosowania. Oryginał tego aktu wraz z rozdzielnikiem komórka wiodąca zwraca do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji.
§  22.
(uchylony)31).
§  23.
32) 
1.
Zarządzenia, regulaminy, wytyczne, decyzje oraz porozumienia Komendanta Głównego Policji ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym przez Biuro Prawne Komendy Głównej Policji.
2.
Zarządzenia w sprawie powołania zespołów do komisyjnego zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym przez właściwą komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji.
3.
Decyzje kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz zarządzenia, regulaminy, decyzje i porozumienia terenowych organów Policji ewidencjonuje się w rejestrach prowadzonych przez te komórki i organy.
4.
Zarządzenia, regulaminy, decyzje i porozumienia Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ewidencjonuje się w rejestrach prowadzonych przez te jednostki organizacyjne Policji.

Rozdział  5

Pomoc prawna i informacja prawna

§  24.
33) 
1.
Zadania w zakresie pomocy prawnej - wydawanie opinii prawnych, doradztwo prawne i reprezentacja procesowa - wykonują w Policji radcowie prawni.
2.
Zadania w zakresie reprezentacji procesowej w wypadkach określonych w odrębnych przepisach mogą wykonywać osoby niebędące radcami prawnymi.
3.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, z wyłączeniem komisariatów Policji, komisariatów specjalistycznych Policji, oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji i ośrodków szkolenia Policji, zapewniają tym jednostkom pomoc prawną, wykonywaną przez radców prawnych, pełniących służbę lub zatrudnionych w tych jednostkach, albo wykonujących zawód w innych formach przewidzianych w art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.).
4.
Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji rozstrzyga spory co do właściwości jednostki organizacyjnej Policji w zakresie świadczenia pomocy prawnej.
5.
Kierownicy właściwych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i jednostek organizacyjnych Policji udzielają osobom, o których mowa w ust. 1 i 2, pomocy niezbędnej do wykonywania ich zadań.
§  25.
1.
Biuro Prawne Komendy Głównej Policji wydaje opinie prawne i udziela porad prawnych:
1)
komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji nieposiadającym obsługi prawnej, z zastrzeżeniem ust. 2;
2)
34) komendom wojewódzkim Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołom policyjnym i Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji w sprawach skomplikowanych i precedensowych, jeżeli opinie i porady prawne radców prawnych tych jednostek budzą uzasadnione wątpliwości.
1a.
35) Biuro Prawne Komendy Głównej Policji nie wydaje opinii prawnych oraz nie udziela porad prawnych w sprawach administracyjnych prowadzonych w pierwszej instancji przez organy jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, od których rozstrzygnięć przysługuje środek zaskarżenia do Komendanta Głównego Policji.
2.
Jednostki organizacyjne Policji posiadające własną pomoc prawną, zwracając się do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji o opinię prawną, załączają opinię prawną wydaną przez radcę prawnego tej jednostki.
3.
Komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji nieposiadające własnej pomocy prawnej, zwracając się do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji o opinię prawną, załączają stanowisko merytoryczne w sprawie.
4.
Komórki organizacyjne wykonujące pomoc prawną w komendach wojewódzkich Policji stosują przepisy ust. 1-3 w odniesieniu do komórek organizacyjnych tych komend oraz do podległych komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji.
§  26.
1.
Informacji prawnej w formie przekazywania wiadomości o treści i obowiązywaniu prawa udzielają w Policji radcowie prawni lub osoby zajmujące się ewidencją przepisów prawnych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
2.
Biuro Prawne Komendy Głównej Policji zapewnia informację prawną jednostkom i komórkom organizacyjnym, o których mowa w § 25 ust. 1, jeżeli własna informacja prawna tych jednostek i komórek nasuwa uzasadnione wątpliwości.
3.
Komórki organizacyjne wykonujące zadania w zakresie pomocy prawnej i informacji prawnej w komendach wojewódzkich Policji udzielają informacji prawnej podległym komendom powiatowym, miejskimi rejonowym Policji; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  27.
1.
Biuro Prawne Komendy Głównej Policji wydaje "Biuletyn Prawny" Komendy Głównej Policji, będący publikacją o charakterze nieperiodycznym, rozpowszechniany we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji, w szczególności w komórkach prawnych tych jednostek.
2.
W "Biuletynie Prawnym" Komendy Głównej Policji publikuje się materiały z zakresu prawa, które mogą mieć ważne znaczenie dla wykonywania zadań przez służby policyjne, jednostki organizacyjne Policji i policjantów, a w szczególności:
1)
opinie prawne w sprawach o charakterze problemowym lub precedensowym;
2)
opracowania związane z problematyką prawniczą;
3)
informacje o orzecznictwie sądowym.
3.
Wydawaniem "Biuletynu Prawnego" Komendy Głównej Policji kieruje Kolegium Redakcyjne, do którego zadań należy w szczególności:
1)
ocena materiałów przedstawionych do publikacji;
2)
inicjatywa w zakresie opracowywania i publikowania materiałów;
3)
podejmowanie bieżących decyzji w innych sprawach związanych z prowadzeniem biuletynu.
4.
Kierownicy właściwych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji zapewnią rozpowszechnianie "Biuletynu Prawnego" Komendy Głównej Policji oraz środki finansowe i materiałowo-techniczne niezbędne do jego wydawania.
5.
Nakład "Biuletynu Prawnego" Komendy Głównej Policji i skład Kolegium Redakcyjnego określają odrębne decyzje Komendanta Głównego Policji.

Rozdział  6

Przepisy końcowe

§  28.
Traci moc zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 112 i z 2000 r. Nr 2, poz. 18).
§  29.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

______

1) Przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 10), które weszło w życie z dniem 9 stycznia 2006 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 110 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP poz. 8), które weszło w życie z dn. 15 lutego 2012 r. z wyjątkiem § 1 pkt 8, 12-14, który wszedł w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

3) Przez § 1 pkt 1 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 658 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 101), które weszło w życie z dn. 6 lipca 2007 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 4.

8) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

14) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 4.

15) Dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

16) Dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

17) Dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

18) Przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 1.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

20) Dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

21) Dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 1.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 1.

26) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 1.

27) Przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 1.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

30) Dodany przez § 1 pkt 13 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

31) Przez § 1 pkt 14 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 4.

34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

35) Dodany przez § 1 pkt 16 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.