Metody i formy typowania i selekcji kandydatów na analityków kryminalnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2022.233

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie metod i form typowania i selekcji kandydatów na analityków kryminalnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa metody i formy typowania i selekcji kandydatów na analityków kryminalnych.
§  2. 
Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1)
kandydat - policjanta pełniącego służbę lub ubiegającego się o podjęcie służby w komórce analizy kryminalnej, biorącego udział, według przepisów niniejszego zarządzenia, w procedurze typowania i selekcji kandydatów na analityków kryminalnych, o której mowa w § 3 ust. 2 zarządzenia nr 1012 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 2004 r. w sprawie stosowania przez Policję analizy kryminalnej (Dz. Urz. KGP poz. 124, z 2014 r. poz. 82 oraz z 2022 r. poz. 147);
2)
karta ewidencyjna - kartę ewidencyjną kandydata na analityka kryminalnego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;
3)
KGP - Komendę Główną Policji;
4)
komisja - komisję powołaną decyzją kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego do przeprowadzenia postępowania selekcyjnego kandydatów na analityków kryminalnych;
5)
kurs - kurs specjalistyczny, o którym mowa w § 1 decyzji nr 312 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2014 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej (Dz. Urz. KGP poz. 58, z 2021 r. poz. 50 i 108 oraz z 2022 r. poz. 197);
6)
właściwy przełożony - Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w Centralnym Biurze Śledczym Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji w stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji w stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w jego terytorialnym zasięgu działania lub kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego w stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w KGP;
7)
kierownik komórki właściwej w sprawach analizy kryminalnej - naczelnika wydziału właściwego w sprawach analizy kryminalnej, w której kandydat pełni służbę lub do której ubiega się o przyjęcie;
8)
postępowanie selekcyjne - procedura selekcji prowadzona przez komisję wobec kandydatów, w trybie uregulowanym przepisami niniejszego zarządzenia, mająca na celu sprawdzenie wymagań, umiejętności i predyspozycji wymaganych lub pożądanych w służbie przy wykonywaniu zadań analityka kryminalnego w komórce analizy kryminalnej, o których mowa w § 5 zarządzenia nr 1012 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 2004 r. w sprawie stosowania przez Policję analizy kryminalnej.
9)
badanie psychologiczne - badanie psychologiczne, o którym mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu i warunków określania predyspozycji policjantów do służby na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach organizacyjnych Policji (Dz. U. poz. 1832).
§  3. 
1. 
Kandydata typuje kierownik komórki właściwej w sprawach analizy kryminalnej spośród policjantów, którzy:
1)
pozostają w służbie stałej;
2)
posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem form pracy operacyjnej lub postępowań przygotowawczych;
3)
potrafią posługiwać się komputerem, w tym edytorem teksu oraz arkuszem kalkulacyjnym.
2. 
Wytypowanego kandydata kieruje się na badanie psychologiczne.
§  4. 
1. 
Kierownik komórki właściwej w sprawach analizy kryminalnej, po zapoznaniu się z wynikiem badania psychologicznego podejmuje decyzję w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem do właściwego przełożonego o skierowanie wytypowanego kandydata na postępowanie selekcyjne, informując o tym fakcie bezpośredniego przełożonego kandydata.
2. 
Kandydata można skierować na postępowanie selekcyjne w przypadku uzyskania w badaniu psychologicznym dopasowania w obszarze predyspozycji intelektualnych oraz dopasowania w co najmniej jednym z obszarów predyspozycji osobowościowych, to jest: zachowania społeczne, stabilność lub postawa w pracy.
3. 
Kierując kandydata na postępowanie selekcyjne, właściwy przełożony przesyła, na potrzeby postępowania selekcyjnego, do kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego, kartę ewidencyjną, wypełnioną w sposób określony w ust. 4 i 5 oraz opinię końcową z badania psychologicznego, zawierającą ważny wynik testu psychologicznego, wraz z kartą oceny predyspozycji psychologicznych badanego.
4. 
Punkty 1-7 karty ewidencyjnej wypełnia kandydat.
5. 
Punkt 8 karty ewidencyjnej wypełnia kierownik komórki właściwej w sprawach analizy kryminalnej, uzasadniając potrzebę poddania kandydata postępowaniu selekcyjnemu oraz potwierdzając spełnienie przez niego kryteriów, określonych w § 3 ust. 1.
§  5. 
W stosunku do kandydata odpowiadającego kryteriom określonym w § 3 ust. 1, przeprowadza się postępowanie selekcyjne, składające się z:
1)
sprawdzianu umiejętności;
2)
rozmowy kwalifikacyjnej.
§  6. 
1. 
Sprawdzian umiejętności składa się z 5 zadań, które kandydat wykonuje na stanowisku komputerowym. Czas trwania sprawdzianu umiejętności wynosi 60 minut. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania ze sprawdzianu umiejętności wynosi 20 punktów, odpowiednio 2, 3, 4, 5, 6 za każde kolejne zadanie. Celem sprawdzianu umiejętności jest ocena umiejętności analitycznych kandydata oraz poziomu posługiwania się komputerem, w tym edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym. Pozytywny wynik sprawdzianu umiejętności uzyskuje kandydat, który otrzymał co najmniej 12 punktów.
2. 
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena kandydata w następujących obszarach:
1)
motywacja do realizacji zadań analityka kryminalnego;
2)
doświadczenie zawodowe i przygotowanie merytoryczne;
3)
umiejętność kreatywnego myślenia;
4)
umiejętność formułowania i argumentowania wypowiedzi;
5)
komunikatywność, pewność siebie i autoprezentacja.
3. 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 25 punktów, po 5 punktów z każdego z obszarów. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej uzyskuje kandydat, który otrzymał co najmniej 15 punktów.
4. 
Wynik sprawdzianu umiejętności, ze wskazaniem liczby punktów uzyskanych przez kandydata za wykonanie każdego zadania, dokumentuje się na arkuszu sprawdzianu umiejętności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. 
Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ze wskazaniem liczby punktów uzyskanych przez kandydata w każdym z obszarów, dokumentuje się na arkuszu rozmowy kwalifikacyjnej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  7. 
Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego:
1)
powołuje, w drodze decyzji, komisję, w skład której wchodzą:
a)
przewodniczący, którego funkcję pełni naczelnik lub zastępca naczelnika wydziału właściwego w sprawach analizy kryminalnej komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego,
b)
członkowie, wyznaczeni spośród:
analityków kryminalnych z komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego,
analityków kryminalnych z komórki organizacyjnej właściwej w sprawach analizy kryminalnej wskazanych przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w skład której wchodzi ta komórka,
psychologów policyjnych z komórki organizacyjnej KGP, w strukturze której znajduje się wydział właściwy w sprawach psychologii,
policjantów z jednostek szkoleniowych realizujących zajęcia programowe z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej;
2)
wyznacza termin postępowania selekcyjnego;
3)
sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowania selekcyjnego;
4)
zatwierdza decyzję komisji o wyniku postępowania selekcyjnego;
5)
przesyła informację o wyniku postępowania selekcyjnego:
a)
właściwemu przełożonemu,
b)
jednostce szkoleniowej, o której mowa w § 2 decyzji nr 312 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2014 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej,
c)
kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach osobowych.
§  8. 
1. 
W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym przewodniczący oraz psycholog policyjny, o którym mowa w § 7 pkt 1 lit. b tiret trzecie.
2. 
Komisja podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. 
Przewodniczący może wyznaczyć osoby niebędące członkami komisji do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w § 5 pkt 1.
§  9. 
1. 
Kandydat uzyskuje pozytywny wynik postępowania selekcyjnego, jeżeli uzyskał pozytywne wyniki ze sprawdzianu umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej.
2. 
W przypadku uzyskania negatywnego wyniku ze sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w § 5 pkt 1, lub usprawiedliwionej nieobecności kandydata na postępowaniu selekcyjnym, komisja może wyznaczyć kandydatowi kolejny termin postępowania selekcyjnego, uwzględniając okres ważności wyniku badania psychologicznego. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przeprowadzenia poprzedniego postępowania selekcyjnego.
3. 
Komisja sporządza protokół z przebiegu postępowania selekcyjnego, zawierający w szczególności:
1)
termin przeprowadzenia postępowania selekcyjnego oraz skład komisji;
2)
stopień, imię i nazwisko, numer identyfikacyjny i jednostkę organizacyjną kandydata oraz zestawienie wyników sprawdzianu umiejętności, rozmowy kwalifikacyjnej i postępowania selekcyjnego;
3)
datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz podpisy wszystkich członków komisji.
4. 
Po zatwierdzeniu protokołu, o którym mowa w ust. 3, przez kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego, decyzja komisji o wyniku postępowania selekcyjnego jest ostateczna.
§  10. 
Kandydat może być ponownie objęty postępowaniem selekcyjnym, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia tego postępowania, w przypadku:
1)
uzyskania negatywnego wyniku postępowania selekcyjnego;
2)
nieukończenia kursu z wynikiem pozytywnym.
§  11. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku postępowania selekcyjnego kandydata kieruje się na kurs specjalistyczny w zakresie operacyjnej analizy kryminalnej.
§  12. 
Jednostka szkoleniowa, o której mowa w § 2 decyzji nr 312 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2014 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej, przesyła kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego listę osób, które ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym, w terminie 14 dni od dnia ukończenia przez nie kursu.
§  13. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"WZÓR"

KARTA EWIDENCYJNA kandydata na analityka kryminalnego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

"WZÓR"

ARKUSZ SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

"WZÓR"

ARKUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

grafika

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655, 1115, 1488 i 1855.