Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1992.4.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/92
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 20 maja 1992 r.
w sprawie maksymalnej wysokości prowizji pobieranej przez Narodowy Bank Polski.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22, Nr 74, poz. 439 i z 1992 r. Nr 20, poz. 78) zarządza się, co następuje:
§  1. Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, pobiera prowizje za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym oraz w obrocie wartościami dewizowymi.
§  2. Maksymalna wysokość prowizji w obrocie krajowym w zależności od rodzaju czynności i usług bankowych wynosi:
1) 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe 0,5%

Nie pobiera się prowizji od wpłat gotówkowych dokonywanych:

a) na rachunki prowadzone w NBP, przez posiadacza rachunku,
b) na cele społecznie użyteczne.
2) Od wpłat nadmiarów gotówkowych dokonywanych przez banki w sposób niezgodny z odrębnymi przepisami (w stanie nieuporządkowanym) 0,5%
3) 2 Od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych (na podstawie czeków gotówkowych lub innych dokumentów) oraz z konta "Zlecenie do wypłaty"

0,5%

nie więcej jednak niż 2.000.000 zł

Nie pobiera się prowizji od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku bankowego prowadzonego w NBP, przez posiadacza rachunku.

4) Za wykonanie kasowych operacji klientów innych banków od obrotów z tytułu wpłat i wypłat, pomniejszonych o kwoty, od których prowizja jest pobierana bezpośrednio od klienta 0,5%
5) 3 Za zamianę krajowych znaków pieniężnych - jednych wartości nominalnych na inne - dostarczanych do kas w dużych ilościach wymagających przeliczenia, posegregowania itp. 2%

nie mniej jednak niż 2.000 zł

Nie pobiera się prowizji, jeżeli zmiana dotyczy pojedynczych sztuk znaków pieniężnych.

6) Od udzielenia poręczeń, gwarancji, regwarancji i avali 1%
7) Od postawionych do dyspozycji banku w umowie kredytów refinansowych:
a) lombardowego 0,5%
b) w rachunku kredytu 0,5%
8) 4 Za przyjęcie do depozytu bonów skarbowych pochodzących z transakcji dokonywanych bez udziału NBP (bezpośrednia sprzedaż bonów na rynku wtórnym) - od sumy wartości nominalnej bonów przyjmowanych do depozytu - 0,1‰ (jedna dziesiąta promila)
§  3.
1. Maksymalna wysokość prowizji w obrocie wartościami dewizowymi w zależności od rodzaju czynności i usług bankowych wynosi:
1) Od skupu czeków wystawionych lub sprzedanych za granicą i w kraju - z wyjątkiem euroczeków oraz czeków wymienionych w pkt 2 - w przypadku podjęcia kwoty czeku w gotówce lub wydania dyspozycji przekazania do innego banku

1,5%

nie więcej jednak niż 1.000.000 zł

2) Od skupu czeków rentowych i przekazów rentowych - w przypadku podjęcia kwoty czeku lub przekazu bądź wydania dyspozycji przekazania do innego banku

1%

nie więcej jednak niż 200.000 zł

3) Od realizacji akredytywy pieniężnej - w przypadku podjęcia kwoty w gotówce lub wydania dyspozycji przekazania do innego banku 1%

nie więcej jednak niż 500.000 zł

4) Od realizacji poleceń wypłaty lub przekazów z zagranicy w przypadku podjęcia kwoty w gotówce lub wydania dyspozycji przekazania do innego banku 1%

nie więcej jednak niż 500.000 zł

5) Od sprzedaży czeków bankierskich i podróżniczych płatnych za granicą oraz poleceń wypłaty lub przekazów za granicę - od łącznej kwoty sprzedanych czeków oraz poleceń wypłaty 1,5%

nie więcej jednak niż 1.000.000 zł

6) Za inkaso czeków i walut obcych 1%

nie więcej jednak niż 500.000 zł

7) Od wymiany banknotów jednej waluty wymienialnej na banknoty innej waluty wymienialnej 1%

nie mniej jednak niż 30.000 zł

8) Od wpłat gotówkowych i przelewów w walutach obcych na wskazany rachunek prowadzony w innym banku krajowym za wyjątkiem przelewów w ramach NBP

1%

nie więcej jednak niż 500.000 zł

9) 5 Od skupu walut obcych w postaci bilonu oraz wpłaty w bilonie na rachunki walutowe A i C 50%
2. Nie pobiera się prowizji za czynności i usługi bankowe, o których mowa w pkt 1, 2, 3, i 4 w przypadku zapisu na rachunek walutowy lub złotowy klienta prowadzony w NBP.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1992 r.
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 5/94 z dnia 10 marca 1994 r. (Dz.Urz.NBP.94.6.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1994 r.
2 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Nr 5/94 z dnia 10 marca 1994 r. (Dz.Urz.NBP.94.6.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1994 r.
3 § 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Nr 5/94 z dnia 10 marca 1994 r. (Dz.Urz.NBP.94.6.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1994 r.
4 § 2 pkt 8:

- dodany przez § 1 zarządzenia Nr 12/92 z dnia 26 sierpnia 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.8.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1992 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 zarządzenia Nr 8/93 z dnia 11 czerwca 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.8.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 czerwca 1993 r.

5 § 3 ust. 1 pkt 9 dodany przez § 1 zarządzenia Nr 20/92 z dnia 26 listopada 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.12.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 1992 r.