Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1989.6.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1989 r.

UCHWAŁA Nr 2/89
RADY BANKÓW
z dnia 10 listopada 1989 r.
w sprawie maksymalnej wysokości prowizji i opłat za czynności bankowe.

Na podstawie art. 91, ust. 1 , pkt 9 i ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21 i 54, poz. 320), Rada Banków uchwala następujące zalecenia dla Banków:
§  1. Prowizje i opłaty za czynności bankowe powinny być pobierane przez banki w przypadkach i w granicach określonych w taryfach prowizji i opłat stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.
§  2. Banki przy pobieraniu prowizji i opłat za czynności bankowe uwzględniają zalecenia zawarte w uchwale.
§  3. Banki nie pobierają prowizji i opłat:
1) od wpłat dokonywanych na rachunek bankowy przez posiadacza rachunku lub w jego imieniu w banku prowadzącym ten rachunek, z wyjątkiem utargów gotówkowych za sprzedaż towarów i usług,
2) od wypłat na rachunki podstawowe budżetów terenowych oraz na rachunki dochodów budżetowych,
3) od dobrowolnych wpłat na cele użyteczności społecznej,
4) od wpłat na książeczki oszczędnościowe i rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz od wypłat z książeczek oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
5) od wypłat z rachunku bankowego, dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku w banku prowadzącym ten rachunek,
6) od pracowników banków oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników banków - z tytułu wszelkich operacji objętych niniejszą taryfą, z wyjątkiem dyspozycji zlecanych do wykonania drogą telegraficzną.
2. Postanowienia ust. 1, pkt 1 i 5 nie dotyczą wpłat i wypłat z rachunków pomocniczych w innych bankach.
3. Postanowienia ust. 1, pkt 2 mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 1989 r.
4. W indywidualnym przypadku bank może uzgodnić z posiadaczem rachunku, że będzie pobierał opłaty od wypłat określonych w ust. 1, pkt 5.
§  4.
1.   Postanowienia § 3, ust. 1, pkt 1 i 5 dotyczą również wpłat i wypłat dokonywanych w banku, któremu bank prowadzący rachunek zlecił wykonywanie obsługi kasowej posiadacza rachunku.
2. Bank zlecający obsługę kasową obowiązany jest w wypadku, o którym mowa w ust. 1, do pokrycia kosztów tej obsługi w wysokości wzajemnie uzgodnionej.
§  5. W wypadku zlecenia przez bank wykonywania określonych czynności bankowych innemu bankowi, w tym także zastępczej obsługi kasowej, należną z tego tytułu prowizję bank przekazuje w uzgodnionej wysokości.
§  6. Traci moc uchwała Nr 1/88 Rady Banków z dnia 17 marca 1988 r. w sprawie maksymalnej wysokości prowizji i opłat za czynności bankowe (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 4).
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 1

TARYFA

prowizji i opłat za czynności bankowe w obrocie krajowym.

(pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 2

TARYFA

prowizji i opłat za czynności bankowe w obocie wartościami dewizowymi

(pominięto)

1 Załącznik Nr 1 zmieniony przez pkt 1 komunikatu z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.Urz.NBP.89.7.17).
2 Załącznik Nr 2 zmieniony przez pkt 2 komunikatuz dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.Urz.NBP.89.7.17).