Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się o... - OpenLEX

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego w roku akademickim 2007/2008.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.12

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 1
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 8 stycznia 2008 r.
w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego w roku akademickim 2007/2008

Na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich (Dz. U. Nr 186, poz. 1371, z późn. zm.), maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się w roku akademickim 2007/2008 o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego wynosi 2.200 zł.