Dziennik resortowy

B.I.LP.2018.8/9.140

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 140
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2019

EP.0300.2.2.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  (tj. z 2017 r. Dz. U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., mając na względzie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 3  (Dz. U. Nr 134 poz. 692), w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 24 Statutu, ustalam, co następuje:

§  1.  Na potrzeby sporządzenia planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2019 przyjmuje się makrowskaźniki ustalone dla Lasów Państwowych ogółem, o których mowa w § 2, 3 i 4 oraz makrowskaźniki, o których mowa w § 6 niniejszej decyzji, określone dla poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
§  2.  Przy planowaniu wynagrodzeń należy przyjmować następujące założenia:
1) poziom zatrudnienia nie wyższy niż w planie obowiązującym na rok 2018, skorygowany o ponadplanowy wzrost zatrudnienia, wynikający z odrębnych decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, stosownie do ustaleń wynikających z tych decyzji;
2) współczynniki i stawka wyjściowa na poziomie aktualnie obowiązującym;
3) od 1 lipca 2019 r. awansowanie w kwocie 350 zł dla 1/3 planowanej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, bez uwzględnienia stażystów i robotników sezonowych;
4) na obecnym etapie prac nad planem nie planuje się nagród dodatkowych;
5) wartość grubizny opałowej na potrzeby ustalenia ekwiwalentu za deputat opałowy miesięcznie na jednego zatrudnionego w kwocie 168,85 zł.
§  3.  Makrowskaźniki z zakresu planowania kosztów związanych z rozliczeniami z budżetem państwa:
1) cena drewna do podatku leśnego - 197,06 zł/m3,
2) obowiązkowe wpłaty do budżetu z tytułu przychodów ze sprzedaży drewna - 2%.
§  4.  Koszty funkcjonowania jednostek nadrzędnych i wartość wpłat na ten cel obciążających koszty działalności nadleśnictw należy przyjąć jak w planie obowiązującym na rok 2018.
§  5.  Proces planowania kosztów prac leśnych, przy uwzględnieniu możliwości finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, powinien zapewniać zarówno pełną realizację zadań rzeczowych wskazanych jako obligatoryjne do wykonania w planie urządzenia lasu, jak i wynikających z aktualnego stanu lasu, a także uwzględniać lokalne warunki rynku usług leśnych.
§  6.  Na potrzeby sporządzenia planu na rok 2019, w układzie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych należy przyjąć wskaźniki poziomu cen drewna ogółem (bez potrzeb własnych) w wartościach nie niższych niż podane w załączniku 1 do niniejszej decyzji oraz wskaźniki udziału kosztów w przychodach k/p w wartościach nie wyższych niż podane w załączniku 2. (Załączników 1-3 nie drukujemy - przyp. red.).
§  7. 
1.  Częścią składową niniejszej decyzji są wytyczne stanowiące załącznik 3.
2.  Niniejsza decyzja ma charakter ramowy i może podlegać konkretyzacji i uaktualnieniu stosownie do sugestii poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
§  8.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych na rok 2019 w jego wersji prowizorycznej, zwanej w zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2010 r. - prowizorium planu finansowo-gospodarczego (§ 2 ust. 5 pkt 1).

4 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że " Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych".

.................................................

Notka Systemu Informacji Prawnej "LEX"

Zmiana załącznika nr 1 i 2 wynikająca z § 1 decyzji nr 159 z dnia 27 sierpnia 2018 r. (B.I.LP.2018.10.155) zmieniającego nin. decyzję nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanej decyzji zmieniającej.

.................................................

1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że "Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego".