Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2012.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 2012 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie listy zatwierdzonych placówek naukowych

Na podstawie art. 60a ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 i Nr 191, poz. 1133) ogłasza się listę placówek naukowych zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw nauki, w celu zawarcia z naukowcami z państw trzecich umowy o przyjęciu w celu realizacji projektów badawczych:
Lp.JednostkaTytuł projektu badawczegoNr i data decyzjiOkres, na który zatwierdzono jednostkę
1.Uniwersytet JagiellońskiChloroplast Signals (COSI)002/B/ZN/2010 z dnia 20.01.20104 lata
2.Uniwersytet JagiellońskiMechanistic Effect Models for the Ecological Risk Assessment of Chemicals (CREAM)003/B/ZN/2010 z dnia 26.03.20104 lata
3.Uniwersytet JagiellońskiEnhanced plant productivity through control of lifespan (CROPLIFE)001/B/ZN/2012 z dnia 14.02.20124 lata
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).