Limity stypendiów na rok akademicki 2017/2018 dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studia bądź uczestniczących w stażach artystycznych na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2017.23

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie limitów stypendiów na rok akademicki 2017/2018 dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studia bądź uczestniczących w stażach artystycznych na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 2169, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 859) postanawia się, że w roku akademickim 2017/2018 liczba stypendiów przyznanych cudzoziemcom będących stypendystami strony polskiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie może przekroczyć:
1)
dla cudzoziemców podejmujących jednolite studia magisterskie, studia licencjackie lub studia magisterskie uzupełniające - 22 stypendiów;
2)
dla cudzoziemców podejmujących studia doktoranckie, podyplomowe lub odbywających staże artystyczne - 8 stypendiów.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).