Limity stypendiów na rok 2019 dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studia bądź uczestniczących w kursach dokształcających w uczelniach wojskowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.140

Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie limitów stypendiów na rok 2019 dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studia bądź uczestniczących w kursach dokształcających w uczelniach wojskowych

Na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
W 2019 r. liczba stypendiów przyznanych cudzoziemcom, będących stypendystami strony polskiej w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, nie może przekroczyć 35 dla cudzoziemców uczestniczących w studiach i kursach dokształcających.