Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2012.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2013 r.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707) ogłasza się, co następuje:
1) limit miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2013 r. wynosi 1850;
2) kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2013 r. wynosi nie więcej niż 4.337 zł.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672.).