Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2007.18.98

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków publicznych w roku 2008

Na podstawie art. 10w ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:
1) limit miejsc szkoleniowych dofinansowanych ze środków publicznych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2008 r. wynosi 1.800;
2) kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2008 r. wynosi nie więcej niż 4.215 zł.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.