Likwidacja zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym pod nazwą Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.5.81

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie likwidacji zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym pod nazwą Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi

OR.0140.2.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć polegających na zmianach organizacyjnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe", obejmujących likwidowanie, dzielenie, łączenie oraz tworzenie nadleśnictw, a także innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych nieposiadających osobowości prawnej oraz Zarządzenia nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie reorganizacji zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym - Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi, zarządza się, co następuje:

§  1. 
W związku z zakończeniem działań reorganizacyjnych polegających na przekształceniu zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym - Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi w zakład Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym, Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi - zakład Lasów Państwowym o zasięgu krajowym - uznaje się za zlikwidowany z dniem 1 kwietnia 2018 r.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.