Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2005.5.98

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1
z dnia 18 października 2005 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Z dniem 20 października 2005 r. stawia się w stan likwidacji zakład budżetowy - Akademię Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych, utworzony w drodze zarządzenia nr 10 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 5, poz. 51 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 5), zwany dalej "Akademią".
2. Zakończenie likwidacji wyznacza się na dzień 31 grudnia 2005 r.
§  2. Na likwidatora Akademii wyznacza się pana Krzysztofa Szczepanika - zastępcę dyrektora Akademii, zwanego dalej "likwidatorem".
§  3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) sporządzenie planu finansowego likwidacji;
2) sporządzenie harmonogramu likwidacji;
3) zawiadomienie banku obsługującego działalność jednostki o otwarciu likwidacji;
4) składanie dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej okresowych sprawozdań z przebiegu likwidacji;
5) sporządzenie sprawozdania finansowego według zasad określonych w odrębnych przepisach;
6) egzekucja należności, zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli;
7) zagospodarowanie mienia w sposób określony w decyzji, o której mowa w § 6;
8) rozwiązanie stosunków pracy z pracownikami;
9) przekazanie materiałów Akademii do archiwum zgodnie z odrębnymi przepisami;
10) przygotowanie i przedłożenie dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej sprawozdania końcowego z likwidacji.
§  4.
1. Obsługę administracyjną i techniczną likwidatora zapewnia Akademia.
2. Koordynację działań i współpracę likwidatora z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapewni zespół powołany przez dyrektora generalnego służby zagranicznej w odrębnym trybie.
§  5. Likwidator, w porozumieniu z dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ustali zakres i propozycje warunków zatrudnienia pracowników Akademii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz poinformuje o tym zainteresowanych pracowników Akademii.
§  6. Przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu Akademii określi odrębna decyzja Ministra Spraw Zagranicznych, wydana w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa.
§  7. Likwidator do dnia 31 stycznia 2006 r. zakończy działania polikwidacyjne i złoży dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej sprawozdanie końcowe z likwidacji Akademii.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 134, poz. 1437).

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 656.