Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2007.1.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 22 maja 2007 r.
w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Benghazi

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 194, poz. 1986) zarządza się, co następuje:
§  1. Likwiduje się Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Benghazi.
§  2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2007 r.