Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2006.14.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie likwidacji Profilaktycznego Domu Zdrowia "Jasny Pałac" w Zakopanem

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:
§  1. Z dniem 30 listopada 2006 r. likwiduje się państwowy zakład budżetowy Profilaktyczny Dom Zdrowia "Jasny Pałac" w Zakopanem, zwany dalej "PDZ w Zakopanem".
§  2. Do dnia 1ikwidacji PDZ w Zakopanem prowadzi dotychczasową działalność i realizuje zadania określone w § 5 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia "Jasny Pałac" w Zakopanem (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 24).
§  3. Mienie ruchome znajdujące się w posiadaniu PDZ w Zakopanem w dniu likwidacji, zostaje nieodpłatnie przekazane w odpowiedniej części Ministerstwu Zdrowia oraz Starostwu Powiatowemu w Zakopanem, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
§  4. Dyrektor PDZ w Zakopanem jest zobowiązany do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia likwidacji PDZ w Zakopanem, a w szczególności do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji majątku PDZ w Zakopanem;
2) sporządzenia wykazu mienia ruchomego PDZ w Zakopanem i nieodpłatnego przekazania go Ministerstwu Zdrowia oraz Starostwu Powiatowemu w Zakopanem;
3) egzekucji należności, zaspokojenia wierzycieli i zabezpieczenia wierzytelności związanych z bieżącą działalnością PDZ w Zakopanem;
4) rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stroną jest PDZ w Zakopanem i dokonanie ostatecznego rozliczenia zobowiązań wynikających z tych umów;
5) sporządzenia wykazu umów zawartych przez PDZ w Zakopanem, z których wynikają zobowiązania lub z których zobowiązania mogą powstać w przyszłości;
6) rozwiązania stosunków pracy z pracownikami PDZ w Zakopanem;
7) sporządzenia sprawozdań finansowych;
8) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych PDZ w Zakopanem;
9) archiwizacji dokumentów PDZ w Zakopanem;
10) podjęcia czynności wymaganych do wykreślenia PDZ w Zakopanem z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - REGON, z ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - NIP, rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
11) rozwiązania umów rachunku bankowego.
§  5. Dyrektor PDZ w Zakopanem jest obowiązany do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia harmonogramu czynności likwidacyjnych w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  6. Z dniem 30 listopada 2006 r. traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia "Jasny Pałac" w Zakopanem (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 24).
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).