Dz.Urz.MS.2018.292

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Szczytnie

Na podstawie art. 83 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Likwiduje się Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Szczytnie, z siedzibą w Szczytnie przy ul. Henryka Sienkiewicza 10, 12-100 Szczytno, województwo warmińsko-mazurskie.
2.  Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Szczytnie zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych z dniem 30 listopada 2018 r.
3.  Likwidacja kończy się z dniem 30 listopada 2018 r.
§  2.  Mienie ruchome oraz dokumentacja medyczna likwidowanego Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Szczytnie stają się z dniem 30 listopada 2018 r. mieniem ruchomym i dokumentacją medyczną Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, przy Al. Józefa Piłsudzkiego 3, 10-575 Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.