Dz.Urz.MS.2018.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Zakładu Karnego w Oleśnicy

Na podstawie art. 83 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375 i 1532) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Likwiduje się Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Oleśnicy, z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wały Jagiellońskie 1, 56-400 Oleśnica, województwo dolnośląskie.
2.  Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Oleśnicy zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych z dniem 30 listopada 2018 r.
3.  Likwidacja rozpoczyna się z dniem 1 września 2018 r., a kończy z dniem 30 listopada 2018 r.
§  2.  1  Mienie ruchome oraz dokumentacja medyczna likwidowanego Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Oleśnicy stają się z dniem 30 listopada 2018 r. mieniem ruchomym i dokumentacją medyczną Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 35, 50-211 Wrocław, województwo dolnośląskie.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 października 2018 r. (Dz.Urz.MS.2018.301) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 października 2018 r.