Likwidacja państwowej jednostki budżetowej - Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Supraślu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2002.7.27

Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 2 października 2002 r.
w sprawie likwidacji państwowej jednostki budżetowej - Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Supraślu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) oraz art. 18 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 110, poz. 1082, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365) zarządza się, co następuje:
§  1.
Z dniem 31 grudnia 2002 r. stawia się w stan likwidacji, a z dniem 31 marca 2003 r. ulega likwidacji Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Supraślu, będąca państwową jednostką budżetową, zwana dalej "Szkołą".
§  2.
1.
Na likwidatora Szkoły wyznacza się komendanta Szkoły - st. bryg. mgr Marka Ślósarskiego, zwanego dalej "Likwidatorem".
2.
Nadzór nad działalnością Likwidatora powierza się Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.
3.
Obsługę administracyjną, techniczną i biurową Likwidatora zapewnia Szkoła.
§  3.
Zobowiązuje się Likwidatora do opracowania harmonogramu likwidacji Szkoły, zwanego dalej "harmonogramem", w terminie do dnia 15 października 2002 r., w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.
§  4.
Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1)
zawiadomienie o otwarciu likwidacji banku prowadzącego obsługę rachunku Szkoły,
2)
przeprowadzenie likwidacji zgodnie z harmonogramem,
3)
egzekucja należności i zaspokojenie wierzycieli,
4)
sporządzenie sprawozdań według zasad określonych w odrębnych przepisach,
5)
zagospodarowanie mienia zgodnie z § 5,
6)
przekazanie środków pieniężnych pozostałych po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych na rachunek bieżący dysponenta głównego,
7)
przekazanie dokumentów do archiwum, zgodnie z odrębnymi przepisami,
8)
powiadomienia właściwych Urzędu Skarbowego i Urzędu Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o fakcie likwidacji jednostki budżetowej,
9)
przedłożenie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji.
§  5.
Przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu Szkoły określi odrębna decyzja.
§  6.
Do dnia 30 października 2002 r. Likwidator:
1)
poinformuje zainteresowanych pracowników i funkcjonariuszy, zatrudnionych w Szkole, o przeniesieniu do innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,
2)
wręczy wypowiedzenia pracownikom Szkoły niebędącym strażakami Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
§  7.
Likwidator przedkłada Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej comiesięczne sprawozdania z przeprowadzanej likwidacji na koniec danego miesiąca kalendarzowego, a nadto składa pisemne sprawozdanie po zakończeniu procesu likwidacji oraz na dzień zakończenia własnej działalności.
§  8.
Likwidator zakończy całokształt czynności polikwidacyjnych do dnia 30 kwietnia 2003 r.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.