Likwidacja państwowej jednostki budżetowej - Biura Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 1 marca 2006 r.
w sprawie likwidacji państwowej jednostki budżetowej - Biura Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 117, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Z dniem 1 maja 2006 r. stawia się w stan likwidacji, a z dniem 30 czerwca 2006 r. ulega likwidacji Biuro Gospodarki Wodnej w Warszawie, będące państwową jednostką budżetową, zwane dalej "Biurem".
2.
W okresie likwidacji Biuro działa pod swoją dotychczasową nazwą z dodatkiem wyrazów "w likwidacji".
§  2.
1.
Na likwidatora Biura wyznacza się Pana Andrzeja Badowskiego, zwanego dalej "Likwidatorem".
2.
Nadzór nad działalnością Likwidatora powierza się Departamentowi Ekonomicznemu w Ministerstwie Środowiska.
3.
Obsługę administracyjną, techniczną i biurową Likwidatora zapewnia Biuro.
§  3.
1.
Do czasu zakończenia likwidacji, Biurem zarządza Likwidator.
2.
Likwidator przejmuje prawa i obowiązki Dyrektora Biura w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności Biura.
§  4.
1.
Zobowiązuje się Likwidatora do opracowania harmonogramu likwidacji Biura, zwanego dalej "harmonogramem", w terminie do dnia 10 maja 2006 r., w uzgodnieniu z Departamentem Ekonomicznym w Ministerstwie Środowiska.
2.
Harmonogram powinien zawierać terminarz działań związanych z:
1)
rozliczeniem rachunków bankowych;
2)
rozliczeniem środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
3)
rozliczeniem umów;
4)
rozliczeniem zobowiązań i należności;
5)
rozliczeniem i przekazaniem majątku;
6)
przekazaniem dokumentacji do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
7)
wykreśleniem z rejestrów.
§  5.
Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności:
1)
przeprowadzenie likwidacji zgodnie z harmonogramem;
2)
sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji;
3)
sporządzenie planu finansowego likwidacji Biura;
4)
dokonanie inwentaryzacji majątku trwałego i majątku obrotowego;
5)
przekazanie protokolarne mienia znajdującego się w użytkowaniu Biura do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zgodnie z art. 213 ust. 3 ustawy z dnia 18 listopada 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255);
6)
egzekucja należności, zaspokojenie wierzycieli lub zabezpieczenie wierzytelności;
7)
sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz bilansu na dzień zakończenia likwidacji Biura;
8)
sporządzenie sprawozdania z przebiegu procesu likwidacji Biura na ostatni dzień likwidacji;
9)
powiadomienie właściwego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o fakcie likwidacji Biura, w tym zgłoszenie wniosków o wykreślenie z rejestru systemu: REGON, identyfikacji podatkowej oraz ubezpieczeń społecznych;
10)
zarchiwizowanie dokumentów Biura i przekazanie protokolarnie dokumentów do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
11)
przekazanie protokolarnie zatwierdzonego przez Głównego Księgowego Resortu Bilansu Biura sporządzonego na ostatni dzień likwidacji do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w celu wprowadzenia do bilansu otwarcia tej jednostki;
12)
przekazanie, w uzgodnieniu z Głównym Księgowym Resortu, na konto dysponenta głównego środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym i w kasie Biura na dzień 30 czerwca 2006 r.
§  6.
Likwidator zakończy całokształt czynności polikwidacyjnych do dnia 10 sierpnia 2006 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2006 r.