Dz.Urz.MKiDN.2018.72

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie likwidacji państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa (Dz. Urz. MKiDN z dnia 30 października 2018 r.)

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) w związku z obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 stycznia 2018 r. o zamiarze i przyczynach likwidacji państwowej instytucji kultury - Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa (Dz. Urz. MKIDN poz. 4) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  2  Z dniem 2 listopada 2018 r. wszczyna się postępowanie likwidacyjne państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa, zwanej dalej "Studiem". Przewidywany termin zakończenia likwidacji Studia ustala się na dzień 10 maja 2019 r.
2.  Do czasu zakończenia likwidacji, Studio jest prowadzone pod jego dotychczasową nazwą z dodatkiem "w likwidacji".
§  2.  Czynności związane z likwidacją Studia wykonuje Dyrektor Studia, zwany dalej "Likwidatorem".
§  3. 
1.  Likwidator zobowiązany jest do realizacji wszelkich czynności i zadań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie procesu likwidacji Studia, mając w szczególności na uwadze realizację postanowień obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 stycznia 2018 r. o zamiarze i przyczynach likwidacji państwowej instytucji kultury - Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa.
2.  Likwidator w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do zatwierdzenia harmonogram czynności likwidacyjnych.
§  4.  Likwidator przedkłada ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego comiesięczne informacje o przebiegu czynności związanych z likwidacją Studia, w terminach do dnia 15 następnego miesiąca.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.MKiDN.2019.9) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 marca 2019 r. (Dz.Urz.MKiDN.2019.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2019 r.