Likwidacja nagrody Ministra Spraw Zagranicznych dla najpopularniejszego w świecie polskiego sportowca oraz zespołu doradczego do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Spraw Zagranicznych dla najpopularniejszego w świecie polskiego sportowca.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2009.3.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 11 kwietnia 2009 r.
w sprawie likwidacji nagrody Ministra Spraw Zagranicznych dla najpopularniejszego w świecie polskiego sportowca oraz zespołu doradczego do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Spraw Zagranicznych dla najpopularniejszego w świecie polskiego sportowca

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.1 ) oraz w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz.U. nr 216, poz. 1605) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Likwiduje się nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych dla najpopularniejszego w świecie polskiego sportowca.
2.
Likwiduje się zespół doradczy do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Spraw Zagranicznych dla najpopularniejszego w świecie polskiego sportowca.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 16 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Ministra Spraw Zagranicznych dla najpopularniejszego w świecie polskiego sportowca oraz powołania zespołu doradczego do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Spraw Zagranicznych dla najpopularniejszego w świecie polskiego sportowca.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.