Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Utrechcie (Królestwo Niderlandów).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.40

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2020 r.

DECYZJA Nr 79
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie likwidacji Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Utrechcie (Królestwo Niderlandów)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Likwiduje się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Utrechcie (Królestwo Niderlandów), kierowany przez konsula honorowego.
§  2. 
Traci moc decyzja nr 78 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Utrechcie (Królestwo Niderlandów).
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.