Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2018.50

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2018 r.

DECYZJA Nr 102
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie likwidacji Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Opatiji (Republika Chorwacji)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) postanawia się, co następuje:
§  1.  Likwiduje się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Opatiji (Republika Chorwacji), kierowany przez konsula honorowego.
§  2.  Traci moc decyzja nr 44 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Opatiji (Republika Chorwacji).
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.