Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Marsylii (Republika Francuska). - OpenLEX

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Marsylii (Republika Francuska).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2016.31

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2016 r.

DECYZJA Nr 73
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 4 lipca 2016 r.
w sprawie likwidacji Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Marsylii (Republika Francuska)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) postanawia się, co następuje:
§  1.
Likwiduje się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Marsylii (Republika Francuska), kierowany przez konsula honorowego.
§  2.
Traci moc decyzja nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Marsylii (Republika Francuska).
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.