Dz.Urz.MSZ.2018.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 88
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie likwidacji Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Luduş (Rumunia)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) postanawia się, co następuje:
§  1.  Likwiduje się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Luduş (Rumunia), kierowany przez konsula honorowego.
§  2.  Traci moc decyzja nr 20 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Luduş (Rumunia) (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 10).
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.