Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Klagenfurcie (Republika Austrii). - OpenLEX

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Klagenfurcie (Republika Austrii).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2020 r.

DECYZJA Nr 2
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie likwidacji Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Klagenfurcie (Republika Austrii)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Likwiduje się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Klagenfurcie (Republika Austrii), kierowany przez konsula honorowego.
§  2. 
Traci moc decyzja nr 40 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Klagenfurcie (Republika Austrii) (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2005 r. poz. 7).
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.