Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Belmont (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2020 r.

DECYZJA Nr 93
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 3 września 2020 r.
w sprawie likwidacji Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Belmont (Stany Zjednoczone Ameryki)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Likwiduje się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Belmont (Stany Zjednoczone Ameryki), kierowany przez konsula honorowego.
§  2. 
Traci moc decyzja nr 30 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Belmont (Stany Zjednoczone Ameryki) (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 54).
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.