Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manili (Republika Filipin). - OpenLEX

Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manili (Republika Filipin).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie likwidacji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manili (Republika Filipin)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Likwiduje się Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Manili (Republika Filipin), kierowany przez honorowego konsula generalnego.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 4 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie ustanowienia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manili (Republika Filipin).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260).