Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kłajpedzie (Republika Litewska). - OpenLEX

Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kłajpedzie (Republika Litewska).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2016.26

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2016 r.

DECYZJA Nr 65
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie likwidacji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kłajpedzie (Republika Litewska)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) postanawia się, co następuje:
§  1.
Likwiduje się Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kłajpedzie (Republika Litewska), kierowany przez honorowego konsula generalnego.
§  2.
Traci moc decyzja nr 40 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kłajpedzie (Republika Litewska).
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2016 r.