Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.147

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

DECYZJA Nr 152/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej oraz zmiany podległości dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia w Wojskach Specjalnych

Departament Budżetowy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637, z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768 oraz z 2012 r. poz. 1546) ustala się, co następuje:

§  1.
1. Z dniem 31 grudnia 2013 r. likwiduje się jednostkę budżetową - Dowództwo Wojsk Specjalnych.
2. Likwidacja, o której mowa w ust. 1, oznacza likwidację gospodarki finansowej prowadzonej przez Dowództwo Wojsk Specjalnych oraz pozbawienie Dowódcy Wojsk Specjalnych uprawnień dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia.
3. Likwidacja, o której mowa w ust. 1, nie oznacza rozformowania jednostki organizacyjnej w rozumieniu zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 14, poz. 107, z późn. zm.).
4. Dowódca Wojsk Specjalnych do dnia 31 grudnia 2013 r. rozliczy należności i zobowiązania.
5. 1 Należności i zobowiązania nierozliczone w terminie, o którym mowa w ust. 4, przejmuje na ewidencję księgową Departament Budżetowy, natomiast ich obsługę merytoryczną sprawuje Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  2. Z dniem 1 stycznia 2014 r. dowódców: Jednostki Wojskową Nr 4026 w Gdyni, Jednostki Wojskowej Nr 2305 w Warszawie, Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu oraz Jednostki Wojskowej Nr 4724 w Krakowie, jako kierowników jednostek budżetowych, ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległymi Ministrowi Obrony Narodowej, jako dysponentowi części budżetowej.
§  3. Mienie pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu właściwych jednostek organizacyjnych.
§  4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w celu realizacji decyzji wprowadzi niezbędne zmiany do planu przydziałów gospodarczych.
§  5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 5 zmieniony przez § 1 decyzji nr 298/MON z dnia 14 października 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.263) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2014 r.