Likwidacja izb zatrzymań.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.22.240

Akt utracił moc
Wersja od: 26 listopada 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie likwidacji izb zatrzymań

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1.
Z dniem 31 grudnia 2009 r. likwiduje się izby zatrzymań funkcjonujące jako wyodrębnione pomieszczenia przy wojskowych aresztach dyscyplinarnych w następujących jednostkach wojskowych:
1)
1 Pułku Artylerii w Ciechanowie;
2)
1 Brygadzie Pancernej w Wesołej;
3)
22 Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku;
4)
3 Batalionie Zmechanizowanym w Zamościu;
5)
Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach;
6)
10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie;
7)
17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu-Wędrzynie;
8)
15 Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku-Orzyszu;
9)
34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu;
10)
21 Bazie Lotniczej w Świdwinie;
11)
22 Bazie Lotniczej w Malborku;
12)
33 Bazie Lotniczej w Powidzu;
13)
Komendzie Garnizonu Gdynia;
14)
Komendzie Garnizonu Świnoujście;
15)
11 Rejonowej Bazie Materiałowej w Olsztynie;
16)
20 Rejonowych Warsztatach Technicznych w Lublinie;
17)
5 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Dęblinie;
18)
Komendzie Garnizonu Bydgoszcz;
19)
Garnizonowym Ośrodku Mobilizacyjnym w Krakowie;
20)
Garnizonowym Ośrodku Mobilizacyjnym w Rzeszowie;
21)
Garnizonowym Ośrodku Mobilizacyjnym w Szczecinie;
22)
Komendzie Garnizonu Poznań;
23)
Komendzie Garnizonu Wrocław;
24)
Pułku Ochrony w Warszawie.
§  2.
Z dniem 31 grudnia 2009 r. likwiduje się samodzielne izby zatrzymań w następujących jednostkach wojskowych:
1)
16 Batalionie Dowodzenia 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu;
2)
61 Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie.
§  3.
Dowódcy: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Garnizonu Warszawa oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:
1)
opracują i przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wnioski organizacyjno-etatowe za podległe jednostki wojskowe, w których na mocy niniejszego zarządzenia znosi się izby zatrzymań;
2)
wydadzą rozkazy organizacyjne i inne dokumenty uzupełniające w celu prawidłowego i terminowego wykonania niniejszej decyzji.
§  4.
Infrastruktura oraz sprzęt i wyposażenie tabelaryczne likwidowanych izb zatrzymań, o których mowa w § 1 pkt 8 - 10, 12 - 14 i 16 - 24 oraz § 2 pkt 1, a także pomieszczenia izby zatrzymań znajdującej się w obiekcie zniesionego wojskowego aresztu dyscyplinarnego w rozformowanym Garnizonowym Ośrodku Mobilizacyjnym w Ustce, podlega przekazaniu komendantom jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej wskazanych w § 3.
§  5.
W celu zapewnienia warunków do prawidłowego funkcjonowania izb zatrzymań, prowadzenia szkolenia specjalistycznego z obsługami tych izb oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań przez izby, w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej tworzy się Wydział Izb Zatrzymań.
§  6.
Z dniem 31 grudnia 2009 r. traci moc zarządzenie Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie utworzenia izby zatrzymań przy Jednostce Wojskowej Nr 4260 w Elblągu (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 54), a także wszystkie akty prawne oraz dokumenty organizacyjne w zakresie dotyczącym utworzenia i funkcjonowania izb zatrzymań wojskowych, wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zatrzymania żołnierza oraz w sprawie izb zatrzymań (Dz. U. Nr 61, poz. 666).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474.