Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie likwidacji Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki z siedzibą w Warszawie, posiadający numer identyfikacyjny REGON 368762408 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 521-380-26-48, utworzony zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2017 r. poz. 210), zwany dalej "Instytutem", podlega likwidacji.
2.  Termin otwarcia likwidacji Instytutu wyznacza się na dzień 1 grudnia 2018 r.
3.  Od dnia otwarcia likwidacji Instytut podejmuje wyłącznie czynności mające na celu likwidację.
4.  Termin zakończenia likwidacji Instytutu wyznacza się na dzień 31 grudnia 2018 r.
§  2.  W okresie likwidacji Instytut działa pod nazwą "Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki w likwidacji".
§  3. 
1.  Obowiązki likwidatora wykonuje dyrektor Instytutu.
2.  Likwidator przeprowadza likwidację Instytutu i podejmuje wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Instytutu, niezbędne do przeprowadzenia likwidacji.
3.  Dyrektor Instytutu w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia harmonogram czynności likwidacyjnych.
§  4. 
1.  Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Sprawiedliwości przejmuje, po zaspokojeniu wierzycieli, mienie Instytutu oraz wstępuje we wszystkie jego prawa i obowiązki.
2.  Przejęcie mienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
3.  Przeznaczenie przejętego mienia Instytutu zostanie określone w odrębnej decyzji Ministra Sprawiedliwości.
4.  Należności i zobowiązania zlikwidowanego Instytutu przejmuje Minister Sprawiedliwości i będą one finansowane z części 37 Sprawiedliwość, dział 755 Wymiar Sprawiedliwości, rozdział 75512 Więziennictwo.
§  5. 
1.  Do dnia 31 grudnia 2018 r. likwidator przedłoży Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji.
2.  Z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, likwidator kończy działalność.
§  6.  Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.