Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1992.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 grudnia 1991 r.
w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego typu "G" pod nazwą "Stołówka i bufet przy Sądzie Powiatowym w Gdyni" podległego Prezesowi Sądu Rejonowego w Gdyni

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 42, poz. 185) zarządza się, co następuje:
§  1. Likwiduje się gospodarstwo pomocnicze o nazwie "Stołówka i bufet przy Sądzie Powiatowym w Gdyni".
§  2. Składniki majątkowe gospodarstwa pomocniczego przejmuje Sąd Rejonowy w Gdyni.
§  3. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1973 r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego typu "G" o nazwie "Stołówka i bufet przy Sądzie Powiatowym w Gdyni" (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 1973 r. Nr 2, poz. 13).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.