Likwidacja Banku Spółdzielczego w Woli Krzysztoporskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1996.7.18

Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 1996 r.

OBWIESZCZENIE
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 8 maja 1996 r.
w sprawie likwidacji Banku Spółdzielczego w Woli Krzysztoporskiej.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703) podaje się do wiadomości, że Prezes Narodowego Banku Polskiego na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654, oraz z 1996 r. Nr 10, poz. 61), Decyzją Nr 6/96 z dnia 8 maja 1996 r. zarządził z dniem 10 maja 1996 r. likwidację Banku Spółdzielczego w Woli Krzysztoporskiej, wpisanego do Rejestru Spółdzielni Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim w dziale A, pod nr RS 163, w drodze sprzedaży przedsiębiorstwa bankowego Banku Spółdzielczego w Woli Krzysztoporskiej Pierwszemu Komercyjnemu Bankowi S.A w Lublinie.