Likwidacja 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku. - OpenLEX

Likwidacja 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2017.122

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie likwidacji 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) i art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138), zarządza się, co następuje:

§  1. 
1. 
Likwiduje się 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Ełku, zwany dalej "Szpitalem".
2. 
Zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital następuje w dniu 30 listopada 2017 r.
3. 
Otwarcie likwidacji Szpitala następuje w dniu 1 lipca 2017 r.
4. 
Zakończenie likwidacji następuje w dniu 31 stycznia 2018 r.
§  2. 
1. 
Zobowiązania i należności Szpitala po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa - Ministra Obrony Narodowej. Przekazanie zobowiązań i należności następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1)
wykaz zobowiązań i należności likwidowanego Szpitala, na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji, ze wskazaniem:
a)
tytułu prawnego, z którego wynikają zobowiązania i należności,
b)
wierzycieli i dłużników,
c)
wysokości wierzytelności i zobowiązań spornych i bezspornych oraz terminów płatności z podziałem na główne i uboczne,
d)
dokumentację potwierdzającą istnienie zobowiązań, a w przypadku zobowiązań i należności spornych, dokumentację stanowiącą podstawę zarzutów w postępowaniu sądowym.
3. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują: w imieniu Szpitala - Komendant Szpitala, w imieniu Ministra Obrony Narodowej - Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej.
§  3. 
1. 
Składniki majątku Szpitala podlegają przekazaniu jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej, zwanymi dalej "jednostkami przejmującymi", zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
2. 
Nieruchomości gruntowe wraz ze znajdującymi się na nich budynkami i innymi urządzeniami związanymi z gruntem użytkowane przez Szpital podlegają zwrotowi właściwej terytorialnie jednostce organizacyjnej będącej zarządcą nieruchomości wojskowych, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
3. 
Właściwa terytorialnie jednostka organizacyjna będąca zarządcą nieruchomości wojskowych, przekaże jednostkom przejmującym nieruchomości gruntowe wraz ze znajdującymi się na nich budynkami i innymi urządzeniami związanymi z gruntem, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
4. 
Mienie ruchome Szpitala z dniem 1 grudnia 2017 r. podlega przekazaniu jednostkom przejmującym, wg stanu na dzień przekazania, na postawie umowy. Do umowy załącza się protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący wykaz przekazanego (przejętego) mienia ruchomego.
5. 
Nieruchomości i mienie ruchome, uznane jako zbędne lub czasowo niewykorzystywane, podlegają zagospodarowaniu na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614).
6. 
Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do wartości niematerialnych i prawnych stanowiących majątek Szpitala, a w szczególności koncesji, licencji i zezwoleń, majątkowych praw autorskich i majątkowych praw pokrewnych oraz praw wynikających z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości.
7. 
Dokumenty związane z działalnością Szpitala, które nie podlegają brakowaniu oraz dokumentacja medyczna podlegają przekazaniu odpowiednio do właściwego archiwum wojskowego lub jednostki przejmującej wskazanej przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. Przekazanie dokumentów następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§  4. 
1. 
Czynności związane z likwidacją Szpitala wykonuje Komendant Szpitala, zwany dalej "likwidatorem Szpitala", a w przypadku jego nieobecności, osoba przez niego umocowana.
2. 
Do zadań likwidatora Szpitala należy w szczególności:
1)
opracowanie harmonogramu likwidacji Szpitala;
2)
zawiadomienie kontrahentów Szpitala o otwarciu likwidacji;
3)
zawiadomienie banków obsługujących Szpital o otwarciu likwidacji;
4)
przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Szpitala i protokolarne przekazanie mienia, o którym mowa w § 3;
5)
sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i dzień jej zakończenia;
6)
dokonanie czynności prawnych, wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 oraz 2255), wobec pracowników likwidowanego Szpitala;
7)
zaspokojenie wierzycieli, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zobowiązań wynikających ze stosunku pracy;
8)
dokonanie czynności związanych z wykreśleniem Szpitala z właściwych rejestrów;
9)
wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa.
3. 
Od dnia wejścia w życie zarządzenia Szpital nie może bez zgody Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia zaciągać nowych zobowiązań, za wyjątkiem związanych z zakupem niezbędnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych służących zabezpieczeniu procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców.
§  5. 
W celu realizacji przedsięwzięć wynikających z zarządzenia polecam:
1)
Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
a)
wydać dokumenty organizacyjno-etatowe, w terminach umożliwiających realizację zadania określonego w § 1,
b)
dokonać korekty limitów stanowisk etatowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z realizacji zadania określonego w § 1;
2)
Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej - uwzględnić zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia w obwieszczeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, wydanego na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz sporządzenie projektu zmiany decyzji Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2013 r. poz. 38 z późn. zm.;
3)
Dyrektorowi Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej:
a)
uwzględnić w budżecie na 2018 r. wydatki związane z likwidacją szpitala,
b)
prowadzić obsługę finansowo-księgową przejętych zobowiązań i należności;
4)
Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej - koordynować procesy przekazywania nieruchomości Szpitala.
5)
Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej:
a)
opracować wniosek organizacyjno-etatowy dotyczący rozformowania Szpitala czasu pokoju (P) i czasu kryzysu i wojny (W) oraz określić sposób wykorzystania stanowisk żołnierzy zawodowych ujętych w wykazie stanowisk, a także funkcjonowania obwodu profilaktyczno-leczniczego (Nr VIII),
b)
wystąpić z wnioskami dotyczącymi dalszego przebiegu służby przez żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w Szpitalu,
c)
wskazać jednostki przejmujące posiadające potencjał do zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych świadczonych dotąd przez Szpital, którym zostanie przekazane mienie ruchome Szpitala,
d)
wskazać mienie ruchome Szpitala podlegające przekazaniu jednostkom przejmującym,
e)
wskazać jednostkę przejmującą, której zostanie przekazane dokumentacja medyczna, o której mowa w § 3 ust. 6,
f)
prowadzić, zgodnie z zapisami § 5 ust. 4 i 5 decyzji Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 76, z 2015 r. poz. 156 i 343 oraz z 2016 r. poz. 181), obsługę merytoryczną przejętych w protokole należności i zobowiązań,
g)
prowadzić nadzór nad przebiegiem procesu likwidacji;
6)
Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:
a)
zapewnić przekazanie nieruchomości określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia,
b)
zapewnić, w terminie umożliwiającym realizację zadania określonego w § 1, przeprowadzenie przez właściwą jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej podziału geodezyjnego działki określonej w pkt 2 załącznika do niniejszego zarządzenia,
c)
nadzorować realizację przez właściwą jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej czynności określonych w § 5 pkt 6 lit. a i b,
d)
opracować i przedstawić poprzez Szefa Zarządu Logistyki-P4 do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego projekt decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmian Planu Przydziałów Gospodarczych Resortu Obrony Narodowej.
§  6. 
Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej informację o realizacji zarządzenia w terminie do dnia 1 kwietnia 2018 r.
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1  

§  1. 
W dniu 30 listopada 2017 r. Szpital przekaże Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Olszynie (Skarbowi Państwa - Ministrowi Obrony Narodowej):
1)
nieruchomość położoną w kompleksie wojskowym 378 w Ełku, obejmującą grunt zabudowany o powierzchni całkowitej 9,8987 ha, w skład którego wchodzą:
a)
działki o numerach: 553/12, 553/13, 553/21, 553/22, 553/23, 553/24, 553/27, 553/53, 554/1, 556/2, 557/2, 558/6, obręb 1 Ełk o powierzchni 9,7945 ha, zapisane w Księdze Wieczystej Nr OLlE/00001986/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych jako własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie,
b)
działka o numerze 555, obręb 1 Ełk o powierzchni 0,1042 ha, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OLlE/00048224/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych jako własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie;
2)
urządzenia budowlane trwale związane z nieruchomością gruntową, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a:
a)
budynki o numerach: 8, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 35, 37, 46, 71, 72, 74, 85, 87, 88, 89, 90,
b)
budowle o numerach: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82 oraz lądowisko, łącznik i estakadę.
§  2. 
Z dniem 1 grudnia 2017 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olszynie przekaże, zgodnie z właściwymi przepisami, na rzecz 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie:
1)
nieruchomość położoną w kompleksie wojskowym 378 w Ełku, obejmującą grunt zabudowany o powierzchni całkowitej 5,4364 ha, w skład którego wchodzą:
a)
działki o numerach: 553/12, 553/13, 553/21, 553/22, 553/23, 553/24, 553/27, 554/1, 556/2, 557/2, 558/6, obręb 1 Ełk o powierzchni 5,3322 ha, zapisane w Księdze Wieczystej Nr OLlE/00001986/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych jako własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie,
b)
działka o numerze 555, obręb 1 Ełk o powierzchni 0,1042 ha, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OLlE/00048224/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych jako własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie;
2)
urządzenia budowlane trwale związane z nieruchomością gruntową, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a - budynki o numerach: 16, 20, 21,23, 25, 27, 35, 37, 46, 71, 72, 85, 87, 88, 90 oraz łącznik i estakada.
§  3. 
Z dniem 1 grudnia 2017 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie przekaże, zgodnie z właściwymi przepisami, po uprzednim podziale geodezyjnym działki 553/53, obręb 1 Ełk, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OLlE/00001986/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych jako własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, na rzecz 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie:
1)
nieruchomość położoną w kompleksie wojskowym 378 w Ełku, obejmującą grunt zabudowany, w skład którego wchodzi działka o numerze 553/55 (numer zgodny z projektem podziału działki 553/53) o powierzchni 4,3018 ha;
2)
urządzenia budowlane trwale związane z nieruchomością gruntową, o której mowa w § 3 pkt 1:
a)
budynki o numerach: 8, 10, 13, 19, 74, 89,
b)
budowle o numerach: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82 oraz lądowisko.
§  4. 
Pozostała po podziale geodezyjnym nieruchomość położona w kompleksie wojskowym 378 w Ełku, obejmująca grunt zabudowany, w skład którego wchodzi działka o numerze 553/54 (numer zgodny z projektem podziału działki 553/53) o powierzchni 0,1605 ha, wraz z budynkiem o numerze 18 nie podlega przekazaniu na rzecz 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.
§  5. 
Z dniem 1 grudnia 2017 r. Szpital przekaże mienie ruchome wykorzystywane dotąd w jego działalności jednostkom przejmującym wskazanym przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.
§  6. 
Po zakończeniu procesu likwidacji Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, działając w imieniu Ministra Obrony Narodowej, przekaże mienie ruchome wykorzystywane dotąd w działalności Szpitala jednostkom przejmującym na własność.
1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 51/MON z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz.Urz.MON.2017.219) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2017 r.