Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2009/2010 według stanu na dzień 31 marca 2010 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.64

Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 14
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 13 maja 2010 r.
w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2009/2010 według stanu na dzień 31 marca 2010 r.

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 583), banki kredytujące do dnia 30 kwietnia każdego roku są zobowiązane do przedstawiania ministrowi informacji obejmującej liczbę kredytobiorców w podziale na uczelnie, lata, formę i kierunki studiów, a w przypadku studiów doktoranckich - w podziale na jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie, lata, formę tych studiów i dziedziny nauki lub sztuki oraz dyscypliny naukowe lub artystyczne.
Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu dwunastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 333 tysiącom studentów.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2009/2010 banki zebrały 23 683 wnioski kredytowe, z których 22 567, czyli 95,3%, spełniało podstawowe kryterium wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2.500 zł.

Do dnia 31 marca 2010 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 16 598 umów kredytowych (73,5% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych zebranych przez banki, 3215 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z innych powodów (np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów), zaś 2754 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia kredytu.

Z możliwości złożenia wniosku o kredyt w innym banku w przypadku niesprostania wymaganiom dotyczącym zabezpieczeń spłaty, skorzystało 258 osób. Z niższej, niż standardowe 600 zł, raty kredytu (w wysokości 400 zł) skorzystało 505 osób.

Z liczby 16 598 nowych kredytów w roku akademickim 2009/2010, 2616 (czyli 15,8%) zostało udzielonych z poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego (70% lub 100% kredytu), a 193 kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich poręczeń udzieliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 83,9% studentów. Ok. 11,8% kredytów zostało udzielonych przez Bank Pekao S.A., zaś Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. udzielił 3% nowych kredytów.

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż 84% kredytobiorców w roku akademickim 2009/2010 studiowało w uczelniach publicznych, a 16% w uczelniach niepublicznych. Najwięcej nowych umów kredytowych podpisali studenci uniwersytetów (35,8%), uczelni technicznych (21,2%) i uczelni niepublicznych (16%). Kredyty studenckie otrzymały przede wszystkim osoby studiujące pedagogikę (5,7%), zarządzanie (5,2%), prawo (4,4%), filologię (4,3%) oraz informatykę (3,8%).

Wśród nowych kredytobiorców przeważają studenci studiów stacjonarnych - 77,4%. Prawie połowa (49,1%) studentów, która uzyskała kredyt w roku akademickim 2009/2010, to studenci I roku studiów. Studenci II roku stanowili 24,7% kredytobiorców, III roku - 14,9%, IV roku - 7,0%, V roku - 4,1% i VI roku - 0,2%.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2009 r. skorzystało ponad 13,7 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów.

Spośród wszystkich kredytów udzielonych w latach 1998-2010, tj. 333 tysięcy, spłaconych w całości zostało już 136,1 tysiąca. Oznacza to, iż z systemu kredytów studenckich korzysta nadal ok. 196,9 tysiąca osób, z czego w trakcie spłaty jest ok. 50,1 tysiąca osób.