Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2008/2009 według stanu na dzień 31 marca 2009 r. - OpenLEX

Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2008/2009 według stanu na dzień 31 marca 2009 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.57

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 15
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 10 lipca 2009 r.
w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2008/2009 według stanu na dzień 31 marca 2009 r.

Na podstawie przepisu § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 583), banki kredytujące do dnia 30 kwietnia każdego roku są zobowiązane do przedstawiania ministrowi informacji obejmującej liczbę kredytobiorców w podziale na uczelnie, lata, formę i kierunki studiów, a w przypadku studiów doktoranckich - w podziale na jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie, lata, formę tych studiów i dziedziny nauki lub sztuki oraz dyscypliny naukowe lub artystyczne.
Z przekazanych przez banki danych wynika, iż w ciągu jedenastu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 316,4 tysiącom studentów.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2008/2009 banki zebrały 16.430 wniosków kredytowych, z których 16.183, czyli 98,5%, spełniało podstawowe kryterium wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 2.500 zł.

Do dnia 31 marca 2009 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 12.329 umów kredytowych (76,2% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych zebranych przez banki, 2.600 studentów nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z takich powodów, jak np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów, zaś 1.255 studentów nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia kredytu.

Z możliwości złożenia wniosku o kredyt w innym banku w przypadku niesprostania wymaganiom dotyczącym zabezpieczeń spłaty, skorzystały 154 osoby. Z niższej, niż standardowe 600 zł, raty kredytu (w wysokości 400 zł) skorzystały 383 osoby.

Z liczby 12.329 nowych kredytów w roku akademickim 2008/2009, 2.499 (czyli 20,3%) zostało udzielonych z poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego (70% lub 100% kredytu), a 468 kredytobiorcom pochodzącym z obszarów wiejskich poręczeń udzieliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 75,5% studentów. Ok. 11,5% kredytów zostało udzielonych przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., zaś Pekao S.A. udzielił ponad 10% nowych kredytów.

Z przekazanych przez banki danych wynika, iż 83% kredytobiorców w roku akademickim 2008/2009 studiuje w uczelniach publicznych, a 17% w uczelniach niepublicznych. Najwięcej nowych umów kredytowych podpisali studenci uniwersytetów (33,6%), uczelni technicznych (21,6%) i uczelni niepublicznych (17%). Kredyty studenckie otrzymały przede wszystkim osoby studiujące zarządzanie i marketing (5,8%), pedagogikę (5,6%), filologię (4,3%), prawo (4,2%) i administrację (3,4%).

Wśród nowych kredytobiorców przeważają studenci studiów stacjonarnych - 77,8%. Blisko połowa (48,1%) studentów, która uzyskała kredyt w roku akademickim 2008/2009, to studenci I roku studiów. Studenci II roku stanowili 22,8% kredytobiorców, III roku - 15%, IV roku - 9,5%, V roku - 4,5% i VI roku - 0,2%.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2008 r. skorzystało ponad 12,7 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów.

Spośród wszystkich kredytów udzielonych w latach 1998-2009, tj. 316,4 tysięcy, spłaconych w całości zostało już 114,3 tysiąca. Oznacza to, iż z systemu kredytów studenckich korzysta nadal ok. 202,1 tysiąca osób.