Legitymacja pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2012.29

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie legitymacji pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
wzór legitymacji pracownika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej "pracownikiem ABW";
2)
organy właściwe do wydawania, wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacji pracownika ABW, zwanej dalej "legitymacją";
3)
przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;
4)
tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji;
5)
sposób posługiwania się legitymacją przez pracownika ABW.
§  2. 
1. 
Pracownik ABW otrzymuje legitymację na czas zatrudnienia w ABW.
2. 
Organem właściwym do wydawania, wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacji jest kierownik jednostki organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych.
§  3. 
1.  1
 W legitymacji umieszcza się fotografię pracownika AB W, nr legitymacji, imię i nazwisko pracownika ABW, datę wydania legitymacji oraz informację o dwuletnim okresie ważności legitymacji od daty jej wydania. Legitymacja zawiera podpis Dyrektora Biura Kadr ABW lub kopię podpisu odbitą sposobem mechanicznym.
2. 
Wzór legitymacji określa załącznik do zarządzenia.
§  4. 
Pracownik ABW jest obowiązany dbać o należyty stan legitymacji, a w szczególności chronić ją przed utratą, zniszczeniem lub wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
§  5. 
Legitymacja podlega wymianie w przypadku:
1)
zmiany danych w niej zawartych;
2)
uszkodzenia lub zniszczenia;
3)
upływu okresu jej ważności.
§  6. 
1. 
Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku:
1)
uzyskania zgody przez pracownika ABW na urlop bezpłatny lub wychowawczy;
2)
rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem ABW.
2. 
Zwrotu legitymacji dokonuje pracownik ABW w jednostce organizacyjnej ABW właściwej w sprawach kadrowych.
3. 
Legitymacja podlega unieważnieniu w przypadku jej utraty przez pracownika ABW.
§  7. 
1. 
Zabrania się:
1)
odstępowania legitymacji innej osobie;
2)
wywożenia legitymacji za granicę, chyba że pracownik ABW uzyska na to zgodę kierownika jednostki organizacyjnej ABW, w której jest zatrudniony;
3)
przesyłania legitymacji pocztą z wyjątkiem przewoźnika, o którym mowa w przepisach w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierającej informacje niejawne.
2. 
Pracownik ABW, który nie uzyskał zgody na wywóz legitymacji za granicę, jest obowiązany na czas wyjazdu zdeponować ją w komórce organizacyjnej wskazanej przez kierownika jednostki organizacyjnej ABW, w której jest zatrudniony.
§  8. 
1. 
W przypadku utraty legitymacji pracownik ABW jest obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie kierownika jednostki organizacyjnej ABW, w której jest zatrudniony.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pracownik ABW jest obowiązany złożyć pisemną informację, w której podaje w szczególności, datę i okoliczności utraty legitymacji.
3. 
Kierownik jednostki organizacyjnej ABW, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie utraty legitymacji.
4. 
W przypadku odzyskania utraconej legitymacji pracownik ABW jest obowiązany zwrócić ją kierownikowi jednostki organizacyjnej ABW, o którym mowa w ust. 1. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  9. 
Pracownik ABW może posługiwać się legitymacją wyłącznie podczas wykonywania czynności związanych z zatrudnieniem w ABW, w szczególności w celu:
1)
potwierdzenia uprawnienia do wejścia i przebywania w obiektach ABW;
2)
okazywania na żądanie organów uprawnionych do weryfikacji zatrudnienia w ABW.
§  10. 
1. 
Pracownik ABW naruszający zasady posługiwania się legitymacją określone w zarządzeniu podlega odpowiedzialności porządkowej przewidzianej w przepisach Kodeksu pracy oraz zarządzenia Szefa ABW w sprawie regulaminu pracy w ABW.
2. 
Odpowiedzialność porządkową ponosi także pracownik ABW, który z własnej winy legitymację zniszczył, uszkodził lub utracił albo nie złożył pisemnej informacji o jej utracie lub też bez usprawiedliwionych przyczyn nie złożył takiej informacji w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 2  

WZÓR

OPIS LEGITYMACJI PRACOWNIKA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Legitymacja pracownika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej dwustronnej laminowanej (układ poziomy) o wymiarach 54 x 85 mm. Karta identyfikacyjna składa się z rdzenia karty i folii laminującej. Rdzeń karty identyfikacyjnej o wymiarach 48 x 80 mm jest wykonany z papieru z bieżącym znakiem wodnym. Poza rdzeń karty identyfikacyjnej wystaje przezroczysty margines folii laminującej o krawędziach zaokrąglonych.

AWERS

grafika

1. Tło giloszowe wykonane drukiem irysowym.

2. Elementy graficzne wykonane farbą aktywną w świetle UV.

3. Czarne napisy różnym krojem czcionki:

a) AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,

b) 00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A,

c) Legitymacja Nr ________ (pięciocyfrowy numer),

d) imię,

e) nazwisko,

f) data wydania (w formacie dd.mm.rr.),

g) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz datę wydania legitymacji pracownika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

h) Dyrektor Biura Kadr ABW,

i) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis Dyrektora Biura Kadr Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub kopię podpisu odbitą sposobem mechanicznym,

j) Ważna 2 lata od daty wydania.

4. Pod adresem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - biało-czerwony poziomy element graficzny.

5. Miejsce na fotografię pracownika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.

6. W prawym dolnym rogu fotografii - hologram z wizerunkiem orła w koronie określonym według wzoru dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

grafika

REWERS

1. Tło giloszowe wykonane drukiem irysowym.

2. Czarny napis drukowany: "RZECZPOSPOLITA POLSKA".

3. Orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Czarne napisy:

a) "W przypadku znalezienia legitymacji pracownika ABW należy zwrócić ją niezwłocznie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub dostarczyć do najbliższej jednostki Policji.",

b) "Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją pracownika ABW podlega odpowiedzialności karnej.".

1 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 87 z dnia 7 listopada 2017 r. (Dz.Urz.ABW.2017.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 87 z dnia 7 listopada 2017 r. (Dz.Urz.ABW.2017.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.