Legitymacja pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - OpenLEX

Legitymacja pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2017.27

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/17
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie legitymacji pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
wzór legitymacji pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "pracownikiem";
2)
osobę właściwą do wydawania, wymiany i unieważniania legitymacji pracownika, zwanej dalej "legitymacją", oraz dokonywania w niej wpisów;
3)
przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;
4)
tryb postępowania w razie utraty legitymacji;
5)
sposób posługiwania się legitymacją;
6)
jednostkę organizacyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", właściwą w sprawie prowadzenia rejestru legitymacji.
§  2. 
1. 
Pracownik otrzymuje legitymację na czas trwania stosunku pracy.
2. 
Legitymacja pracownika zawiera:
1)
aktualną i wyraźną fotografię pracownika, pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmowała ona 70-80% fotografii, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z naturalnym wyrazem twarzy, otwartymi oczami i zamkniętymi ustami;
2)
numer legitymacji;
3)
wskazanie daty ważności;
4)
numer identyfikacyjny pracownika;
5)
imię i nazwisko pracownika;
6)
datę wystawienia;
7)
podpis dyrektora Biura Kadr i Szkolenia CBA, zwanego dalej "BKS".
3. 
Wzór legitymacji stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3. 
1. 
Dyrektor BKS jest właściwy do:
1)
wydawania legitymacji pracownikowi;
2)
wymiany lub unieważniania legitymacji;
3)
dokonywania wpisów w legitymacji.
2. 
Legitymację wystawia się z datą ważności do 31 grudnia 2021 r.
3. 
Legitymację wydaje się niezwłocznie po nawiązaniu stosunku pracy.
4. 
BKS prowadzi rejestr wydanych legitymacji, odnotowując w nim zmiany dotyczące wydanych dokumentów.
§  4. 
1. 
W przypadku utraty legitymacji, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora BKS o szczegółowych okolicznościach jej utraty.
2. 
W przypadku odzyskania utraconej legitymacji, pracownik niezwłocznie zwraca ją dyrektorowi BKS wraz z informacją o okolicznościach jej odzyskania.
3. 
Dyrektor BKS przekazuje kopie pism zawierających informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, dyrektorowi Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych CBA.
§  5. 
1. 
Legitymacja podlega zwrotowi dyrektorowi BKS najpóźniej w dniu wystąpienia zdarzenia, w przypadku:
1)
rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy oraz poprzedzającego je zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy;
2)
rozpoczęcia urlopu bezpłatnego w wymiarze przekraczającym miesiąc albo urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).
2. 
Legitymacja podlega wymianie w przypadku:
1)
zmiany danych w niej zawartych;
2)
uszkodzenia lub zniszczenia.
3. 
Legitymacja podlega unieważnieniu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2.
4. 
W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 2, legitymacja podlega protokolarnemu zniszczeniu w BKS.
§  6. 
1. 
Pracownik jest obowiązany używać legitymacji:
1)
wyłącznie do realizacji obowiązków pracowniczych;
2)
w sposób zapobiegający jej zniszczeniu, utracie lub uszkodzeniu.
2. 
Zabrania się:
1)
odstępowania legitymacji innej osobie;
2)
wywożenia legitymacji za granicę;
3)
przesyłania legitymacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.), z wyjątkiem przewoźnika, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.
§  7. 
Traci moc zarządzenie nr 2/14 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie legitymacji pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA poz. 2 oraz z 2015 r. poz. 9).
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

Wzór legitymacji pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego