Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, na rok 2019

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228) ogłasza się, że w 2019 r.:
1) kwota, o której mowa we wprowadzeniu do wyliczenia art. 7 ust. 2 i 3 tej ustawy, wynosi 16 265 zł za tonę;
2) kwota, o której mowa we wzorze zawartym w art. 7 ust. 3 tej ustawy, wynosi 13 012 zł;
3) kwota, o której mowa we wprowadzeniu do wyliczenia art. 7 ust. 4 i 5 tej ustawy, wynosi 1 302 zł za kilogram;
4) kwota, o której mowa we wzorze zawartym w art. 7 ust. 5 tej ustawy, wynosi 1 085 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).