Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "ustawą".
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych;
2) dyrektorze zakładu - należy przez to rozumieć dyrektora zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich;
3) kierowniku ośrodka - należy przez to rozumieć kierownika rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego;
4) prezesie sądu okręgowego - należy przez to rozumieć prezesa sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub ośrodka;
5) zakładzie - należy przez to rozumieć zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich;
6) ośrodku - należy przez to rozumieć rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny.
§  3.
1. Z funduszu na nagrody dla nauczycieli, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy, tworzonego w budżecie państwa w częściach, których dysponentem głównym jest Minister Sprawiedliwości, są przyznawane nagrody:
1) przez Ministra Sprawiedliwości,
2) przez prezesa sądu okręgowego wobec kierownika ośrodka i nauczycieli zatrudnionych w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
3) przez dyrektorów zakładów i kierowników ośrodków.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w terminie do dnia 14 października każdego roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
§  4. Ustala się następujący podział środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, stanowiącego co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli:
1) w części 37 "Sprawiedliwość":
a) 30% tego funduszu na nagrody Ministra Sprawiedliwości,
b) 70% tego funduszu na nagrody dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
2) w części 15 "Sądy Powszechne":
a) 20% tego funduszu na nagrody Ministra Sprawiedliwości,
b) 80% tego funduszu na nagrody prezesów sądów okręgowych oraz na nagrody kierowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.
§  5. Nauczycielowi zatrudnionemu w zakładzie może być przyznana nagroda, o której mowa w § 3, jeżeli posiada on wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej, przestrzega zasad etyki zawodowej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z następujących kryteriów:
1) w zakresie stopnia realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem, podstawowymi funkcjami placówki oraz zapewnieniem bezpieczeństwa nieletnim:
a) osiąga wyróżniające wyniki w realizacji procesu dydaktycznego lub wychowawczego, z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności, zdolności i potrzeb nieletnich, potwierdzone osiągnięciami edukacyjnymi uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami z przeprowadzanych sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, a także nabytymi wiadomościami i umiejętnościami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod i środków oddziaływań wychowawczych lub edukacyjnych,
c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z nieletnimi, ich rodzicami lub opiekunami oraz w pracy w sytuacjach zagrożeń i kryzysowych,
d) organizuje i prowadzi na rzecz nieletnich innowacyjną działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną, wypoczynkową,
e) aktywnie współdziała w podnoszeniu jakości pracy zakładu lub jakości pracy szkoły w tym zakładzie,
f) osiąga pozytywne efekty w pracy z nieletnimi agresywnymi, uzależnionymi od środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zaburzeniami rozwoju osobowości oraz upośledzonymi umysłowo, a także posiada umiejętność prowadzenia nauczania wielopoziomowego w klasach o bardzo zróżnicowanym poziomie intelektualnym nieletnich, spowodowanym zaniedbaniami edukacyjnymi i kilkuletnimi opóźnieniami w nauce;
2) w zakresie wspierania każdego nieletniego we wszechstronnym rozwoju osobowości i uzdolnień:
a) osiąga znaczące wyniki w organizacji pracy korekcyjnej, diagnostycznej, opiekuńczej i terapeutycznej,
b) aktywnie współpracuje z innymi nauczycielami i wychowawcami w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) z dużym zaangażowaniem prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów niedostosowania społecznego, w szczególności zachowania destrukcyjnego, narkomanii, alkoholizmu,
d) wprowadza nowe techniki i metody diagnostyczne w celu wszechstronnego zdiagnozowania osobowości wychowanka oraz wskazania pożądanych i skutecznych metod oddziaływań;
3) w zakresie kształtowania postawy nieletniego w kierunku wychowania na świadomego i uczciwego obywatela, przygotowanego do społecznie użytecznej pracy:
a) opracowuje i rozwija różnorodne formy współdziałania ze środowiskiem w procesie usamodzielnienia nieletniego,
b) udziela nieletniemu pomocy w zakresie integracji społecznej, w szczególności w uzyskaniu zatrudnienia i mieszkania;
4) w zakresie sprawowanego nadzoru przez dyrektora zakładu i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w zakładzie:
a) osiąga wyróżniające wyniki w zakresie organizacji, zarządzania oraz zapewniania bezpiecznych warunków w zakresie działania i rozwoju zakładu,
b) inicjuje i wspomaga nauczycieli w podejmowaniu innowacyjnej działalności w zakresie wdrażania nowatorskich metod i środków oddziaływań wychowawczych lub edukacyjnych, tworzenia i realizacji autorskich programów na rzecz edukacji, wychowania i profilaktyki oraz doskonalenia zawodowego,
c) wspiera rozwój zawodowy nauczycieli i dba o zapewnienie warunków sprzyjających jego realizacji, organizuje i prowadzi szkolenia stymulujące podnoszenie jakości pracy zakładu,
d) udziela pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zakładzie lub w zawodzie.
§  6. Nauczycielowi, zatrudnionemu w ośrodku, może być przyznana nagroda, o której mowa w § 3, jeżeli posiada on wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej, przestrzega zasad etyki zawodowej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z następujących kryteriów:
1) w zakresie działalności opiniodawczej:
a) osiąga wyróżniające wyniki w realizacji zadań opiniodawczych,
b) podejmuje inicjatywę, opracowuje i wdraża nowe metody i techniki badawcze,
c) aktywnie uczestniczy w procesie własnego doskonalenia zawodowego oraz wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy ośrodka,
d) udziela pomocy i wsparcia nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;
2) w zakresie działalności mediacyjnej:
a) aktywnie uczestniczy w procesie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich i rodzinnych,
b) podejmuje działania mające na celu doskonalenie metod prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich i rodzinnych;
3) w zakresie opieki specjalistycznej nad małoletnimi, nieletnimi i ich rodzinami:
a) współdziała z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz patologii rodzin,
b) podejmuje działania mające na celu rozwiązywanie problemów małoletnich, nieletnich i ich rodzin;
4) w zakresie sprawowanego nadzoru przez kierownika ośrodka:
a) osiąga wyróżniające wyniki w zakresie organizacji i zarządzania,
b) podejmuje inicjatywy i opracowuje nowatorskie programy podnoszące sprawność i rzetelność diagnozowania, skuteczność oddziaływań terapeutycznych i mediacyjnych,
c) organizuje i prowadzi szkolenia mające na celu podnoszenie jakości pracy ośrodka,
d) udziela pomocy w adaptacji zawodowej pedagogów podejmujących pracę w ośrodku,
e) dba o zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi i doskonaleniu zawodowemu pracowników.
§  7.
1. Nagroda Ministra Sprawiedliwości może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej dwóch lat w zakładzie lub w ośrodku.
2. Nagrodę Ministra Sprawiedliwości ustala się w wysokości trzykrotnej kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej - zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy.
3. Wyliczone kwoty zaokrągla się do stu złotych w górę.
4. Minister Sprawiedliwości może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi; § 9 nie stosuje się.
§  8.
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Sprawiedliwości występują:
1) wizytator nadzoru pedagogicznego lub dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości wykonującej zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego Ministra Sprawiedliwości nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich - w stosunku do dyrektora zakładu,
2) prezes sądu okręgowego - w stosunku do kierownika ośrodka,
3) dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka - w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zakładzie lub ośrodku, po zasięgnięciu opinii rady zakładu lub ośrodka i organizacji związkowych działających w zakładzie lub w ośrodku; w przypadku braku organizacji związkowej działającej w zakładzie lub ośrodku opinia teka nie jest wymagana.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 przekazywane są Ministrowi Sprawiedliwości w terminie do dnia 20 sierpnia każdego roku.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  9. Wnioski o nagrodę Ministra Sprawiedliwości opiniuje Zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości.
§  10.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości wykonującej zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego Ministra Sprawiedliwości nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich jako przewodniczący,
2) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości wykonującej zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego Ministra Sprawiedliwości nad rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi jako zastępca przewodniczącego,
3) wizytatorzy nadzoru pedagogicznego z komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości wykonującej zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego Ministra Sprawiedliwości nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich w liczbie nie większej niż 4 osoby,
4) wizytator nadzoru pedagogicznego z komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości wykonującej zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego Ministra Sprawiedliwości nad rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi,
5) jeden przedstawiciel z każdego reprezentatywnego związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli w zakładach i ośrodkach, wskazany przez właściwy organ statutowy związku.
2. Przedstawiciele związków zawodowych wchodzący w skład Zespołu mogą zapoznawać się ze wszystkimi wnioskami w okresie 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Zespołu, w czasie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego.
3. Minister Sprawiedliwości może odmówić zatwierdzenia przedstawionej listy kandydatów lub dokonać zmian w tym zakresie.
4. Przewodniczący Zespołu pisemnie informuje wnioskodawców o zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia przez Ministra Sprawiedliwości listy kandydatów do nagród.
§  11.
1. Prezes Sądu Okręgowego może przyznać nagrodę nauczycielom.
2. Z wnioskiem o nagrodę prezesa sądu okręgowego występują:
1) kierownik ośrodka - wobec nauczyciela zatrudnionego w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym po zasięgnięciu opinii rady ośrodka i organizacji związkowych działających w ośrodku; w przypadku braku organizacji związkowej działającej w ośrodku, opinia taka nie jest wymagana,
2) wizytator nadzoru pedagogicznego z komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości wykonującej zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego Ministra Sprawiedliwości nad rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi - wobec kierownika ośrodka.
3. Wysokość nagrody Prezesa Sądu Okręgowego, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 65% wysokości nagrody Ministra Sprawiedliwości.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  12.
1. Nagrody dyrektorów zakładów lub kierowników ośrodków mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w zakładzie lub w ośrodku co najmniej jednego roku.
2. Dyrektor zakładu może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika działu zakładu, po zasięgnięciu opinii rady zakładu i organizacji związkowej działającej w zakładzie; w przypadku braku organizacji związkowej działającej w zakładzie opinia taka nie jest wymagana.
3. Kierownik ośrodka może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii rady ośrodka i organizacji związkowej działającej w ośrodku; w przypadku braku organizacji związkowej działającej w ośrodku opinia taka nie jest wymagana.
4. Wysokość nagrody dyrektora lub kierownika ośrodka, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 45% wysokości nagrody Ministra Sprawiedliwości.
§  13.
1. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, o której mowa w § 3, otrzymuje dyplom.
2. Odpis dyplomu, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.
§  14. Do wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, złożonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.
§  15. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2009 r. (Dz. Urz. MS. Nr 11, poz. 111).
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r., poz. 908 i 1544.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK

(pieczęć nagłówkowa)

o przyznanie nagrody Ministra Sprawiedliwości

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

DANE OSOBOWE KANDYDATA
1Nazwisko i imię
2Data urodzenia
3Staż pracy pedagogicznej
4Staż pracy w danym zakładzie
5Stopień awansu zawodowego
6Stanowisko - okres pełnienia funkcji*
7Nazwa zakładu
8Ostatnia ocena pracy i data jej uzyskania
9Nagrody otrzymane w ostatnich 3 latach (rok)
1) Ministra Sprawiedliwości ..................
2) Prezesa Sądu Okręgowego ..................
3) Dyrektora zakładu..................
KRYTERIA WYBRANE
I
II
III
IV
UZASADNIENIE WNIOSKU
Uzasadnienie powinno być spójne i zawierać konkretny dorobek i osiągnięcia w zakresie wybranych kryteriów oraz potwierdzenie przestrzegania przez kandydata zasad etyki zawodowej (maksymalnie do 4 przykładów)
Kryterium 1.
I2.
3.
4.
Kryterium

II

Kryterium

III

Kryterium

IV

Kryterium

V

Organ sporządzający i przedstawiający wniosek
.....................................................................
(miejscowość i data)(pieczęć)(podpis)
OPINIA
ZESPOŁU POWOŁANEGO PRZEZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
POZYTYWNA* NEGATYWNA*
DECYZJA
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
ZATWIERDZENIE* ODMOWA ZATWIERDZENIA*

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK

(pieczęć nagłówkowa)

o przyznanie nagrody Ministra Sprawiedliwości

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

DANE OSOBOWE KANDYDATA
1Nazwisko i imię
2Data urodzenia
3Staż pracy pedagogicznej
4Staż pracy w danym ośrodku
5Stopień awansu zawodowego
6Stanowisko
7Nazwa ośrodka
8Ostatnia ocena pracy i data jej uzyskania
9Nagrody otrzymane w ostatnich 3 latach (rok)
1) Ministra Sprawiedliwości ..................
2) Prezesa Sądu Okręgowego ..................
3) Kierownika ośrodka..................
KRYTERIA WYBRANE
I
II
III
IV
UZASADNIENIE WNIOSKU

Uzasadnienie powinno być spójne i zawierać konkretny dorobek i osiągnięcia w zakresie wybranych kryteriów oraz potwierdzenie przestrzegania przez kandydata zasad etyki zawodowej (maksymalnie do 4 przykładów)

Kryterium1.
I2.
3.
4.
Kryterium

II

Kryterium

III

Kryterium

IV

Kryterium

V

Organ sporządzający i przedstawiający wniosek Ministrowi Sprawiedliwości
...............................................................
(podpis)(pieczęć)(miejscowość i data)
OPINIA
ZESPOŁU POWOŁANEGO PRZEZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
POZYTYWNA* NEGATYWNA*
DECYZJA
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
ZATWIERDZENIE WNIOSKU* ODMOWA ZATWIERDZENIA WNIOSKU*

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WNIOSEK

(pieczęć nagłówkowa)

o przyznanie nagrody Ministra Sprawiedliwości

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

DANE OSOBOWE KANDYDATA
1Nazwisko i imię
2Data urodzenia
3Staż pracy pedagogicznej
4Staż pracy w danym zakładzie/ośrodku
5Stopień awansu zawodowego
6Stanowisko - okres pełnienia funkcji*
7Nazwa zakładu/ośrodka*
8Ostatnia ocena pracy i data jej uzyskania
9Nagrody otrzymane w ostatnich 3 latach (rok)
1) Ministra Sprawiedliwości..................
2) Prezesa Sądu Okręgowego..................
3) Dyrektora zakładu/Kierownika ośrodka..................
KRYTERIA WYBRANE
I
II
III
IV
UZASADNIENIE WNIOSKU
Uzasadnienie powinno być spójne i zawierać konkretny dorobek i osiągnięcia w zakresie wybranych kryteriów oraz potwierdzenie przestrzegania przez kandydata zasad etyki zawodowej (maksymalnie do 4 przykładów)
Kryterium1.
I2.
3.
4.
Kryterium

II

Kryterium

III

Kryterium

IV

Kryterium

V

OPINIA RADY ZAKŁADU/OŚRODKA
OPINIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Organ sporządzający wniosek
............................................................
(miejscowość i data) (pieczęć) (podpis)
OPINIA
ZESPOŁU POWOŁANEGO PRZEZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
POZYTYWNA* NEGATYWNA*
DECYZJA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
ZATWIERDZENIE WNIOSKU* ODMOWA ZATWIERDZENIA WNIOSKU*

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WNIOSEK

(pieczęć nagłówkowa)

o przyznanie nagrody Prezesa Sądu Okręgowego

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

DANE OSOBOWE KANDYDATA
1Nazwisko i imię
2Data urodzenia
3Staż pracy pedagogicznej
4Staż pracy w danym ośrodku
5Stopień awansu zawodowego
6Stanowisko - okres pełnienia funkcji*
Nazwa ośrodka*
8Ostatnia ocena pracy i data jej uzyskania
9Nagrody otrzymane w ostatnich 3 latach (rok)
1) Ministra Sprawiedliwości...................
2) Prezesa Sądu Okręgowego ...................
3) Kierownika ośrodka...................
KRYTERIA WYBRANE
I
II
III
IV
UZASADNIENIE WNIOSKU
Uzasadnienie powinno być spójne i zawierać konkretny dorobek i osiągnięcia w zakresie wybranych kryteriów oraz potwierdzenie przestrzegania przez kandydata zasad etyki zawodowej (maksymalnie do 4 przykładów)
Kryterium 1.
I2.
3.
4.
Kryterium

II

Kryterium

III

Kryterium

IV

Kryterium

V

OPINIA RADY OŚRODKA
OPINIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Organ sporządzający wniosek
..............................................................
(miejscowość i data) (pieczęć)(podpis)
DECYZJA
PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO
ZATWIERDZENIE WNIOSKU* ODMOWA ZATWIERDZENIA WNIOSKU*

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WNIOSEK

(pieczęć nagłówkowa)

o przyznanie nagrody Prezesa Sądu Okręgowego

z okazji Dnia Edukacji Narodowej

DANE OSOBOWE KANDYDATA
1Nazwisko i imię
2Data urodzenia
3Staż pracy pedagogicznej
4Staż pracy w danym ośrodku
5Stopień awansu zawodowego
6Stanowisko - okres pełnienia funkcji*
7Nazwa ośrodka
8Ostatnia ocena pracy i data jej uzyskania
9Nagrody otrzymane w ostatnich 3 latach (rok)
1) Ministra Sprawiedliwości...................
2) Prezesa Sądu Okręgowego ...................
3) Kierownika ośrodka...................
KRYTERIA WYBRANE
I
II
III
IV
UZASADNIENIE WNIOSKU
Uzasadnienie powinno być spójne i zawierać konkretny dorobek i osiągnięcia w zakresie wybranych kryteriów oraz potwierdzenie przestrzegania przez kandydata zasad etyki zawodowej (maksymalnie do 4 przykładów)
Kryterium 1.
I2.
3.
4.
Kryterium

II

Kryterium

III

Kryterium

IV

Kryterium

V

Organ sporządzający wniosek
......................................................................
(miejscowość i data)(pieczęć)(podpis)
DECYZJA
PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO
ZATWIERDZENIE WNIOSKU* ODMOWA ZATWIERDZENIA WNIOSKU*

* niepotrzebne skreślić