Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.117

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 114/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia

Departament Polityki Zbrojeniowej

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu realizacji zadań Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia w zakresie współpracy międzynarodowej z państwami, Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Unią Europejską (UE) oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w obszarze sprzętu wojskowego, a także prac rozwojowych na rzecz obronności, ustala się, co następuje:

1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji pełni funkcję Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia, zwanego dalej "Krajowym Dyrektorem", i stoi na czele komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej odpowiedzialnych za pozyskiwanie sprzętu wojskowego oraz realizację prac rozwojowych w obszarze sprzętu wojskowego.
2. Krajowy Dyrektor:
1) organizuje i koordynuje współpracę z zagranicą w obszarze sprzętu wojskowego oraz modernizacji technicznej;
2) reprezentuje Rzeczpospolitą Polską na forum Konferencji Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia NATO (Conference of National Armaments Directors), zwanej dalej "CNAD" i Rady Sterującej Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency), zwanej dalej "EDA", oraz na forach Rad Nadzorczych lub Programowych innych organizacji międzynarodowych w formule Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia;
3) współpracuje z Organizacją NATO do Spraw Łączności i Informatyki (NATO Communications and Information Organisation - NCIO) za pośrednictwem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji oraz z Radą NATO do Spraw Konsultacji, Dowodzenia i Kierowania (NATO Consultation, Command and Control Board - NC3B) za pośrednictwem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji we współpracy z Zarządem Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
4) określi odrębną decyzją zasady realizacji współpracy oraz tryb wyznaczania przedstawicieli do współpracy międzynarodowej z: państwami, NATO, UE oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w obszarze sprzętu wojskowego, badań naukowych oraz prac rozwojowych na rzecz obronności.
3. Funkcje Zastępców Krajowego Dyrektora w obszarach zgodnych ze swoimi właściwościami pełnią:
1) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - Zastępca Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia, z zastrzeżeniem ppkt 2 i 3;
2) Szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - Zastępca Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia w Obszarze Zdolności Obronnych;
3) Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - Zastępca Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia w Obszarze Badań i Technologii Obronnych.
4. Zastępcy Krajowego Dyrektora są odpowiedzialni za:
1) Zastępca Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia:
a) współpracę międzynarodową z: państwami, NATO, UE oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w obszarze sprzętu wojskowego oraz przemysłu i rynku obronnego,
b) udział i reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej - w zastępstwie Krajowego Dyrektora - w posiedzeniach Rady Sterującej EDA w formule Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia,
c) prowadzenie i aktualizację wykazu polskich przedstawicieli realizujących międzynarodową współpracę w grupach (również doraźnych) i podgrupach oraz instytucjach podległych CNAD oraz EDA (Armaments Directorate, Industry & Market Directorate, EDA);
2) Zastępca Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia w Obszarze Zdolności Obronnych:
a) współpracę międzynarodową z: państwami, NATO, UE oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w obszarze zdolności obronnych,
b) udział i reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w posiedzeniach Rady Sterującej EDA w formule Dyrektorów do Spraw Zdolności Obronnych,
c) prowadzenie i aktualizację wykazu polskich przedstawicieli realizujących międzynarodową współpracę w zakresie rozwoju zdolności obronnych w ramach Dyrektoriatu do Spraw Rozwoju Zdolności EDA (Capabilities Directorate, European Defence Agency);
3) Zastępca Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia w Obszarze Badań i Technologii Obronnych:
a) współpracę międzynarodową z: państwami, NATO, UE oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w obszarze badań naukowych oraz prac studyjnych na rzecz obronności,
b) udział i reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w posiedzeniach Rady Sterującej EDA w formule Dyrektorów do Spraw Badań i Technologii, Rady do Spaw Nauki i Technologii Organizacji NATO do Spaw Nauki i Technologii (NATO Science and Technology Organization) oraz w innych spotkaniach w formule Dyrektorów do Spraw Badań i Technologii,
c) prowadzenie i aktualizację wykazu polskich przedstawicieli realizujących międzynarodową współpracę w zakresie badań i technologii w Organizacji NATO do Spraw Nauki i Technologii oraz Dyrektoriatu do Spraw Badań i Technologii EDA (Research and Technology Directorate, EDA).
5. W posiedzeniach Rady Sterującej EDA w formule Ministrów Obrony, Rzeczpospolitą Polską reprezentuje Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego wyznaczona.
6. Krajowy Dyrektor zorganizuje w III kwartale każdego roku, celem koordynacji działań, spotkanie polskich przedstawicieli w głównych grupach NATO, UE oraz w innych organizacjach międzynarodowych w obszarze sprzętu wojskowego, badań naukowych oraz prac rozwojowych na rzecz obronności.
7. Krajowy Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe osoby funkcyjne w celu zapewnienia należytej współpracy w poszczególnych obszarach działalności CNAD oraz EDA.
8. Traci moc decyzja Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 43).
9. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.