Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2010.9.54

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwane dalej "Biurem", działające na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 38 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 44), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.
§  2.
Biuru nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3.
Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  4.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 STATUT KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

§  1.
Przedmiotem działalności Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej "Biurem", jest działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii określona w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.).
§  1a. 2
1.
Do zadań Biura należy dokonywanie wszelkich czynności związanych z zarządzaniem programami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r. sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 27), w tym zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie w imieniu Ministra Zdrowia umów na realizację zadań określonych w art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), udzielanie dotacji na ten cel w ramach środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zatwierdzonych w planie finansowym, przekazywanie środków, rozliczanie, weryfikacja realizacji umów i prawidłowości wydatkowania środków oraz monitorowanie realizacji programów.
2.
Dofinansowanie działań, o których mowa w ust. 1, jest realizowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, zgodnie z rocznym planem finansowym państwowego funduszu celowego, który stanowi załącznik do ustawy budżetowej.
§  2.
1.
Siedzibą Biura jest Warszawa.
2.
Obszarem działania Biura jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3.
1.
Działalnością Biura kieruje Dyrektor, który reprezentuje Biuro na zewnątrz.
2.
Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3.
Dyrektor kieruje Biurem przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.
§  4. 3
W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:
1)
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii;
2)
Dział do Spraw Administracyjnych;
3)
Dział Finansowo-Księgowy;
4)
Dział Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
5)
Dział Lecznictwa i Certyfikacji;
6)
Dział Nadzoru nad Realizacją Zadań Zleconych;
7)
Dział Profilaktyki i Edukacji Publicznej;
8)
Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
§  5.
1.
Działalność Biura jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85153 - Zwalczanie narkomanii.
2.
Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.
Biuro sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.
§  6.
1.
Do osób zatrudnionych w Biurze stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2.
Zasady wynagradzania pracowników Biura są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  4 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

§  1.
1.
Zadania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej "Biurem", określa art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124).
2.
Biuro wykonuje również inne zadania, zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2.
1.
Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Biura, w szczególności jest odpowiedzialny za:
1)
realizację zadań Biura;
2)
zarządzanie Biurem;
3)
ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4)
sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
5)
zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Biurze;
6)
ustalanie procedur kontrolnych.
2.
Dyrektor jest przełożonym pracowników Biura oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3.
Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Biura.
4.
Dyrektor może powoływać zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Biura, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
5.
Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1)
Zastępca Dyrektora;
2)
Główny Księgowy;
3)
Dział do Spraw Administracyjnych;
4)
Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
6.
W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
§  3.
1.
Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy:
1)
bezpośrednie nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych:
a)
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii,
b)
Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej,
c)
Działu Lecznictwa i Certyfikacji,
d)
Działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
2)
planowanie i organizowanie realizacji zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw;
3)
przygotowywanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do decyzji Dyrektora oraz przedstawianie informacji o sposobie i stanie załatwionych spraw, a także o potrzebach i problemach w wykonywaniu zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych;
4)
zapewnienie pracownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych właściwych warunków pracy;
5)
przygotowywanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji do podpisu Dyrektora, w części dotyczącej zakresu działalności nadzorowanych komórek organizacyjnych;
6)
występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
7)
opiniowanie wniosków urlopowych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
8)
opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
9)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;
10)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
2.
Zastępca Dyrektora podejmuje decyzje w zakresie powierzonych mu spraw niezastrzeżonych do kompetencji Dyrektora.
§  4.
Do zakresu działania Głównego Księgowego należy:
1)
bezpośrednie nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych:
a)
Działu Finansowo-Księgowego,
b)
Działu Nadzoru nad Realizacją Zadań Zleconych;
2)
prowadzenie rachunkowości Biura;
3)
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4)
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
5)
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
6)
opracowywanie projektów sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego i ich analiza;
7)
analiza zasadności, celowości i poziomu wykorzystania środków publicznych;
8)
opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
9)
opracowywanie i koordynowanie przygotowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw pracowniczych i organizacyjnych;
10)
występowanie z wnioskami do Dyrektora w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
11)
opiniowanie wniosków urlopowych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
12)
opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
13)
nadzór nad prowadzeniem akt osobowych i dokumentacją związaną ze stosunkami pracy oraz prowadzenie spraw socjalnych;
14)
sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań w zakresie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);
15)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;
16)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  5.
1.
Pracą komórek organizacyjnych Biura kierują kierownicy. 2. Do podstawowych zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy:
1)
planowanie oraz bieżące kierowanie pracami komórki organizacyjnej;
2)
organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników komórki organizacyjnej;
3)
podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;
4)
parafowanie pism przygotowanych w komórce organizacyjnej;
5)
występowanie z wnioskami do Dyrektora w sprawach dotyczących stosunków pracy pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
6)
opiniowanie wniosków urlopowych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
7)
opracowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
8)
przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie swoich kompetencji służbowych zgodnie z przepisami prawa;
9)
wykonywanie innych zadań zleconych odpowiednio przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora lub Głównego Księgowego.
§  6.
1.
Do zadań Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii należy:
1)
prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach i narkomanii oraz monitorowanie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii na poziomie krajowym i międzynarodowym poprzez:
a)
zbieranie, gromadzenie, wymianę informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych;
b)
koordynowanie działań ekspertów wojewódzkich do spraw informacji o narkotykach i narkomanii;
c)
gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych na temat narkotyków i narkomanii;
d)
prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników;
e)
formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu odpowiedniej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii;
f)
pełnienie roli punktu obserwacyjnego (Focal Point) Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction);
g)
współpraca z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz Europejską Siecią o Narkotykach i Narkomanii (Reitox);
h)
udział w pracach sprawozdawczych na rzecz organizacji międzynarodowych;
i)
bieżąca ocena realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
j)
wspieranie rozwoju systemu monitorowania na poziomie wojewódzkim i lokalnym;
k)
wdrażanie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków;
2)
opracowanie i wdrażanie, we współpracy z innymi odpowiedzialnymi instytucjami, koncepcji rozwoju Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach;
3)
udział w opracowywaniu projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
4)
przygotowywanie sprawozdań merytorycznych w obszarze badań i monitoringu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także przygotowywanie innych sprawozdań, w tym rocznych i kwartalnych, w częściach dotyczących monitorowania i badań;
5)
współpraca z Radą do Spraw Badań Naukowych;
6)
opiniowanie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów założeń aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
7)
prowadzenie strony internetowej Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz udział w redagowaniu strony internetowej Biura we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;
8)
udzielanie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność w zakresie monitorowania i badań oraz prowadzenie konsultacji merytorycznych;
9)
reprezentowanie Biura na konferencjach i seminariach dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
10)
współpraca i wymiana doświadczeń z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami zajmującymi się problemem narkomanii, w tym m.in. Horyzontalną Grupą Roboczą Rady Unii Europejskiej;
11)
prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki przeciwdziałania narkomanii, kierowanych do Biura lub do ministra właściwego do spraw zdrowia;
12)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;
13)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
2.
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii przygotowuje coroczne plany pracy zatwierdzane przez Dyrektora.
3.
Podstawą formułowania planów pracy są zadania określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dotyczącym badań i monitorowania problemu narkotyków i narkomanii.
4.
W planie wydatków przeznaczonych na podstawie ustawy budżetowej na dany rok, w części 46 - Zdrowie, dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, Dyrektor określa wielkość środków finansowych na realizację zadań wykonywanych przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii.
5.
Zadania realizowane przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii mogą być dofinansowywane z bezzwrotnych środków zagranicznych przy zachowaniu przepisów dotyczących finansów publicznych.
§  7.
Do zadań Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej należy:
1)
udział w opracowywaniu projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
2)
planowanie i koordynacja działań z zakresu profilaktyki i edukacji publicznej, w tym wydawniczych, określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;
3)
przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także przygotowywanie innych sprawozdań, w tym rocznych i kwartalnych, w częściach dotyczących profilaktyki i edukacji publicznej;
4)
przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, w części dotyczącej profilaktyki narkomanii i edukacji publicznej;
5)
sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań publicznych, w tym polegających na powierzaniu i wspieraniu programów z zakresu profilaktyki narkomanii i edukacji publicznej wybranych w otwartych konkursach ofert, poprzez okresową analizę sprawozdań merytorycznych z wykonania zadań zleconych oraz prowadzenie kontroli merytorycznych realizacji zadań zleconych według harmonogramu oraz doraźnie, w przypadkach tego wymagających;
6)
inicjowanie, organizowanie, prowadzenie działań służących podnoszeniu jakości profilaktyki narkomanii i edukacji publicznej, w tym poprzez:
a)
inicjowanie, organizowanie, prowadzenie szkoleń oraz innych form doskonalenia i upowszechniania wiedzy,
b)
opracowywanie i upowszechnianie standardów programów profilaktycznych,
c)
inicjowanie i prowadzenie działań służących upowszechnianiu dobrych praktyk w dziedzinie profilaktyki narkomanii oraz programów profilaktycznych o potwierdzonej skuteczności lub opartych na naukowych podstawach,
d)
opracowywanie i przygotowywanie do publikacji materiałów edukacyjno-informacyjnych ukierunkowanych na populację ogólną oraz grupy docelowe;
7)
przygotowanie, nadzór oraz koordynacja całości działań związanych z ogólnopolskimi kampaniami edukacyjnymi;
8)
koordynacja i nadzór nad procesem wydawniczym publikacji książkowych i innych materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym;
9)
prowadzenie i aktualizacja rozdzielnika wydawnictw publikowanych przez Biuro, obejmującego w szczególności biblioteki pedagogiczne i uniwersyteckie, kuratorów wojewódzkich, urzędy administracji publicznej, stacje sanitarno-epidemiologiczne i organizacje pozarządowe oraz koordynacja dystrybucji publikacji i innych materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym;
10)
opiniowanie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów założeń aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
11)
udział w redagowaniu strony internetowej Biura we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnym stanowiskiem pracy;
12)
udzielanie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność w zakresie profilaktyki narkomanii i prowadzenie konsultacji merytorycznych;
13)
reprezentowanie Biura na konferencjach i seminariach dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
14)
współpraca i wymiana doświadczeń z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami zajmującymi się problemem narkomanii;
15)
prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki przeciwdziałania narkomanii, kierowanych do Biura lub do ministra właściwego do spraw zdrowia;
16)
przygotowywanie corocznych planów pracy zatwierdzanych przez Dyrektora;
17)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;
18)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  8.
Do zadań Działu Lecznictwa i Certyfikacji należy:
1)
udział w opracowywaniu projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
2)
planowanie i koordynacja działań z zakresu leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej oraz systemu szkoleń określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;
3)
przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także przygotowywanie innych sprawozdań, w tym rocznych i kwartalnych, w częściach dotyczących leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej oraz systemu szkoleń;
4)
przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, w części dotyczącej leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej oraz systemu szkoleń;
5)
sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań publicznych, w tym polegających na powierzaniu i wspieraniu programów z zakresu leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej oraz systemu szkoleń wybranych w otwartych konkursach ofert, poprzez okresową analizę sprawozdań merytorycznych z wykonania zadań zleconych oraz prowadzenie kontroli merytorycznych realizacji zadań zleconych według harmonogramu oraz doraźnie, w przypadkach tego wymagających;
6)
inicjowanie, organizowanie, prowadzenie działań służących podnoszeniu jakości programów leczniczych, rehabilitacyjnych i reintegracyjnych, w tym poprzez:
a)
inicjowanie, organizowanie, prowadzenie szkoleń oraz innych form doskonalenia i upowszechniania wiedzy,
b)
inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie opracowania oraz upowszechniania standardów programów leczniczych, rehabilitacyjnych i reintegracyjnych,
c)
inicjowanie i prowadzenie działań służących upowszechnianiu dobrych praktyk w dziedzinie lecznictwa, rehabilitacji oraz reintegracji;
7)
opiniowanie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów założeń aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
8)
udział w redagowaniu strony internetowej Biura we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnym stanowiskiem pracy;
9)
udzielanie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność w zakresie lecznictwa, rehabilitacji i reintegracji osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od narkotyków oraz prowadzenie konsultacji merytorycznych;
10)
współpraca z Działem Profilaktyki i Edukacji Publicznej w zakresie planowania i opiniowania materiałów edukacyjnych dotyczących lecznictwa i ograniczania szkód zdrowotnych;
11)
prowadzenie centralnego wykazu osób objętych leczeniem substytucyjnym;
12)
koordynacja prac nad systemem szkoleń w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków;
13)
bieżąca aktualizacja wykazów certyfikowanych specjalistów oraz instruktorów terapii uzależnień od narkotyków;
14)
prowadzenie i aktualizowanie ewidencji specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;
15)
reprezentowanie Biura na konferencjach i seminariach dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
16)
współpraca i wymiana doświadczeń z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami zajmującymi się problemem narkomanii;
17)
prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki przeciwdziałania narkomanii, kierowanych do Biura lub do ministra właściwego do spraw zdrowia;
18)
przygotowywanie corocznych planów pracy zatwierdzanych przez Dyrektora;
19)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;
20)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  9.
Do zadań Działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych należy:
1)
realizacja działań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 27), w tym:
a)
współpraca z Departamentem Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia w zakresie planowanych do realizacji w obszarze problematyki uzależnień behawioralnych zadań,
b)
przygotowywanie postępowania związanego z rozstrzyganiem wniosków o udzielenie dofinansowania realizacji zadań określonych w art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.),
c)
rozpatrywanie wniosków, o których mowa w lit. b,
d)
sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań zleconych w zakresie programów ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym prowadzenie kontroli merytorycznych realizacji zadań zleconych w miejscu ich realizacji;
2)
przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań podejmowanych w ramach Działu, a także przygotowywanie innych sprawozdań, w tym rocznych i kwartalnych, w częściach dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych;
3)
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów założeń aktów prawnych dotyczących uzależnień behawioralnych;
4)
udział w redagowaniu strony internetowej Biura we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
5)
udzielanie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność w zakresie uzależnień behawioralnych i prowadzenie konsultacji merytorycznych;
6)
reprezentowanie Biura na konferencjach i seminariach związanych z problematyką uzależnień behawioralnych;
7)
współpraca i wymiana doświadczeń z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami zajmującymi się problematyką uzależnień behawioralnych;
8)
udzielanie informacji oraz prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych, kierowanych do Biura lub do ministra właściwego do spraw zdrowia;
9)
przygotowywanie corocznych planów pracy zatwierdzanych przez Dyrektora;
10)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;
11)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  10.
Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:
1)
zarządzanie środkami finansowymi Biura oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
2)
kontrola formalna i rachunkowa dokumentów źródłowych oraz przygotowywanie i przekazywanie ich do akceptacji przez osoby upoważnione;
3)
rejestracja należności i zobowiązań wynikających z akceptowanych dokumentów źródłowych;
4)
prowadzenie likwidatury w zakresie działalności Biura, a w szczególności rozliczanie rachunków, kosztów podróży służbowych i zaliczek;
5)
zakładanie rachunków bankowych i bieżąca kontrola sald;
6)
prowadzenie ewidencji, wystawianie i realizacja czeków gotówkowych i rozrachunkowych oraz innych dokumentów finansowych oraz przyjmowanie gotówki do kasy;
7)
prowadzenie kasy oraz dokonywanie, na podstawie zatwierdzonych dokumentów źródłowych, wypłat gotówkowych i sporządzanie raportów kasowych;
8)
bieżące kontrolowanie i dekretowanie oraz księgowanie dokumentów źródłowych;
9)
sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej;
10)
analizowanie i uzgadnianie miesięcznych i rocznych obrotów i sald na kontach rozrachunkowych z bankami, kontrahentami i innymi jednostkami współdziałającymi z Biurem;
11)
opracowanie i aktualizacja projektów zarządzeń wewnętrznych wprowadzających instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, zakładowy plan kont;
12)
sporządzanie projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania, projektów sprawozdań finansowych oraz projektu bilansu jednostki budżetowej według stanu na 31 grudnia;
13)
prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia;
14)
sporządzanie rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych Biura;
15)
naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
16)
naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
17)
naliczanie i wypłata należności z tytułu stosunku pracy oraz z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych;
18)
sporządzanie projektów okresowych sprawozdań do urzędów statystycznych;
19)
prowadzenie całości spraw osobowych pracowników Biura i osób współpracujących, w tym w szczególności:
a)
prowadzenie akt osobowych i ewidencji czasu pracy,
b)
prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,
c)
prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
d)
prowadzenie sprawozdawczości zatrudnienia,
e)
opracowywanie projektów umów o pracę,
f)
sporządzanie świadectw pracy,
g)
prowadzenie ogółu spraw związanych ze zwolnieniami lekarskimi,
h)
prowadzenie całości dokumentacji pracowniczej od przyjęcia do zwolnienia pracownika,
i)
prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników Biura;
20)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;
21)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego.
§  11.
Do zadań Działu Nadzoru nad Realizacją Zadań Zleconych należy:
1)
prowadzenie całości spraw związanych ze sporządzaniem umów ze zleceniobiorcami;
2)
archiwizacja dokumentacji dotyczącej realizacji ogółu zawartych umów;
3)
sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zestawień, analiz i sprawozdań z realizacji zadań zleconych;
4)
prowadzenie ewidencji zawartych umów cywilnoprawnych oraz umów o udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych;
5)
nadzór nad realizacją zawartych umów, a w szczególności dokonywanie czynności:
a)
wstępnej analizy sprawozdań merytorycznych w zakresie terminowości, kompletności oraz zgodności z warunkami umów, o których mowa w pkt 1,
b)
szczegółowej analizy sprawozdań finansowych w zakresie terminowości, kompletności oraz analizy pod względem rachunkowym, zgodności z planem wydatków określonym w umowie, sposobu gospodarowania środkami publicznymi i racjonalności ich wykorzystania,
c)
prowadzenie bieżącego nadzoru finansowego nad wykonaniem zadań zleconych,
d)
prowadzenie kompleksowych kontroli realizacji zadań zleconych według harmonogramu określanego przez Głównego Księgowego oraz doraźnie, w przypadkach tego wymagających;
6)
udział w postępowaniach konkursowych prowadzonych przez Biuro w zakresie zlecania zadań do realizacji;
7)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;
8)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego.
§  12.
Do zadań Działu do Spraw Administracyjnych należy:
1)
administrowanie majątkiem Biura;
2)
opracowanie planów potrzeb rzeczowych Biura w zakresie środków trwałych, wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości;
3)
dokumentowanie zakupów środków trwałych i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i prasy oraz ich wydawanie pracownikom w poszczególnych komórkach organizacyjnych do użytkowania;
4)
prowadzenie sekretariatu Biura;
5)
zapewnienie obsługi kancelaryjnej dla poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska pracy;
6)
kompletowanie i przechowywanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Biura;
7)
nadzór nad prowadzeniem rejestru wydawanych zarządzeń wewnętrznych;
8)
prowadzenie ewidencji pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora;
9)
prowadzenie archiwum Biura oraz nadzór nad archiwizacją dokumentów;
10)
nadzór, koordynacja i organizacja pracy pracowników ochrony Biura, kierowcy samochodu służbowego, pracownika archiwum oraz administratora systemu i sieci teleinformatycznej;
11)
obsługa administracyjna Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwanej dalej "Radą", w tym w szczególności:
a)
organizowanie posiedzeń Rady,
b)
przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady,
c)
protokołowanie posiedzeń Rady,
d)
prowadzenie bieżącej korespondencji Rady,
e)
archiwizacja dokumentacji Rady;
12)
sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad administratorem systemu i sieci teleinformatycznej;
13)
nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych w firmie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14)
udział w redagowaniu strony internetowej Biura we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnym stanowiskiem pracy;
15)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;
16)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  13.
1.
Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Radcy Prawnego należy:
1)
opiniowanie, udział w opracowywaniu projektów umów i porozumień, a także uzgadnianie lub udział w uzgadnianiu tych projektów;
2)
opiniowanie przedkładanych mu projektów umów zawieranych przez Biuro;
3)
sporządzanie opinii prawnych;
4)
udzielanie porad prawnych i dokonywanie wykładni przepisów prawa w zakresie stosowania określonych norm prawnych w działalności Biura;
5)
udzielanie informacji w zakresie obowiązywania aktów prawnych oraz porad prawnych i wyjaśnień odnośnie stosowania prawa;
6)
informowanie Dyrektora o zauważonych uchybieniach w funkcjonowaniu Biura w zakresie przestrzegania prawa i ewentualnych skutkach tych uchybień;
7)
opiniowanie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów założeń aktów prawnych w zakresie dotyczącym działań Biura;
8)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura;
9)
wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej wynikających z odrębnych przepisów.
2.
Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być powierzone do wykonywania osobie fizycznej spełniającej wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), w ramach stosunku pracy lub w ramach stosunku cywilnoprawnego, z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie udzielania zamówień na usługi prawnicze.
§  14.
Obieg dokumentów, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, w Biurze regulują odrębne przepisy.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2 Załącznik nr 1 § 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 17 października 2013 r. (Dz.Urz.MZ.2013.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 października 2013 r.
3 Załącznik nr 1 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 17 października 2013 r. (Dz.Urz.MZ.2013.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 października 2013 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 października 2013 r. (Dz.Urz.MZ.2013.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 października 2013 r.