Koordynatorzy lokalni do spraw eksploatacji systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRĄG).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiF.2017.90

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie koordynatorów lokalnych do spraw eksploatacji systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG)

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Dyrektorzy izb administracji skarbowej powołują Koordynatorów lokalnych, zwanych dalej "koordynatorami", do spraw eksploatacji systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG), zwanego dalej "Systemem".
2. 
Na obszarze właściwości miejscowej dyrektora izby administracji skarbowej może zostać powołany tylko jeden koordynator spośród funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej lub pracowników odpowiednio pełniących służbę lub zatrudnionych w izbie administracji skarbowej i realizujących zadania w podległym urzędzie celno-skarbowym.
3. 
Dane koordynatora, niezwłocznie po jego powołaniu, powinny być przesłane do wiadomości Dysponenta Danych Systemu, upoważnionego przez Ministra Rozwoju i Finansów.
§  2. 
Do zadań koordynatorów należy w szczególności:
1)
współdziałanie z Zespołem Administratorów Merytorycznych Systemu i Zespołem Administratorów Technicznych Systemu;
2)
koordynowanie działań związanych z przyjętymi zasadami eksploatacji Systemu;
3)
wsparcie użytkowników Systemu w ramach jego eksploatacji;
4)
zgłaszanie do Kierownika Merytorycznego Systemu wad, błędów i awarii Systemu;
5)
przedkładanie Kierownikowi Merytorycznemu Systemu potrzeb zmian funkcjonalnych lub użytkowych Systemu, zgłoszonych przez poszczególnych użytkowników Systemu na obszarze właściwości miejscowej dyrektora izby administracji skarbowej;
6)
przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych dla operatorów Systemu na obszarze właściwości miejscowej dyrektora izby administracji skarbowej;
7)
monitorowanie poprawności danych wprowadzanych do Systemu;
8)
realizacja zmian zapisów informacji w trybie korekty edycji;
9)
wnioskowanie do dyrektorów izb administracji skarbowej lub naczelników urzędów celno-skarbowych o nadanie uprawnień użytkownikom Systemu;
10)
prowadzenie wykazu użytkowników Systemu na obszarze właściwości miejscowej dyrektora izby administracji skarbowej.
§  3. 
Koordynatorzy realizują zadania, o których mowa w § 2, w ramach zakresu obowiązków, w szczególności poprzez:
1)
udział w szkoleniach i spotkaniach roboczych organizowanych przez Zespół Administratorów Merytorycznych i Technicznych Systemu;
2)
zapewnienie sprawnego przepływu informacji dotyczących obsługi Systemu między jednostkami organizacyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej na obszarze właściwości miejscowej dyrektora izby administracji skarbowej;
3)
organizowanie i prowadzenie szkoleń na obszarze właściwości miejscowej dyrektora izby administracji skarbowej podnoszących wiedzę pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej z zakresu obsługi Systemu;
4)
analizowanie i opracowywanie propozycji zmian funkcjonalnych Systemu przygotowanych przez użytkowników Systemu;
5)
analizę i ocenę problemów zgłoszonych przez użytkowników Systemu na obszarze właściwości miejscowej dyrektora izby administracji skarbowej.
§  4. 
Zobowiązuje się dyrektorów izb administracji skarbowej do uwzględnienia zakresu zadań koordynatorów przy powierzaniu im innych obowiązków służbowych.
§  5. 
Koordynatorzy powołani decyzją Nr 2/SC Szefa Służby Celnej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania koordynatorów lokalnych do spraw eksploatacji systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG) zachowują swoje funkcje do czasu powołania koordynatorów na podstawie § 1. Dyrektorzy izb administracji skarbowej powołają koordynatorów w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone decyzją Nr 2/SC Szefa Służby Celnej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powołania koordynatorów lokalnych do spraw eksploatacji systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG).