Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.97

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 4
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia nr 14 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 95) postanawia się, co następuje:
§  1. Koordynatorami do spraw systemu zarządzania jakością są następujące osoby:
1) Anna Grabowska w Departamencie Prawnym;
2) Andrzej Bienias w Departamencie Górnictwa;
3) Bogdan Perenc w Departamencie Energomechanicznym;
4) Alicja Stefaniak w Departamencie Warunków Pracy;
5) Adrian Walter w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem;
6) Agnieszka Frydrych oraz Alicja Kozyra w Biurze Dyrektora Generalnego.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.1)
______

1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 22, poz. 125), która utraci moc dniem 1 stycznia 2013 r.