Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.431

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 372/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 listopada 2012 r.
w sprawie koordynacji prac w resorcie obrony narodowej w zakresie wielonarodowych inicjatyw rozwoju zdolności obronnych "Smart Defence" i "Pooling and Sharing"

Zarząd Planowania Strategicznego - P5

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu usprawnienia współpracy międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rozwoju zdolności obronnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającej z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz Unii Europejskiej (UE), ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa zasady i tryb współpracy w resorcie obrony narodowej w zakresie realizowanej w NATO wielonarodowej inicjatywy "Smart Defence" i w zakresie realizowanej w UE wielonarodowej inicjatywy "Pooling and Sharing", zwanych dalej "wielonarodowymi inicjatywami".
2. Wielonarodowymi inicjatywami, w rozumieniu decyzji, są kompleksowe działania realizowane w NATO i UE, w zakresie rozwoju, pozyskania lub utrzymania zdolności obronnych. Za wielonarodowe inicjatywy w rozumieniu decyzji nie są uznawane działania podejmowane w ramach Europejskiej Agencji Obrony. Poszczególne zdolności obronne, w ramach wielonarodowych inicjatyw, rozwija się poprzez wielonarodowe projekty i programy.
3. Wielonarodowymi projektami i programami są działania zmierzające do:
1) pozyskania lub utrzymania zdolności obronnych;
2) pozyskania lub poprawy jednego z elementów składowych zdolności obronnych (doktryny, organizacji, szkolenia, dowodzenia, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zasobów osobowych, infrastruktury, interoperacyjności);
3) komercyjnego pozyskania usług zapewniających dostęp do zdolności obronnych lub ich elementów składowych.
4. Resort obrony narodowej rozwija zdolności obronne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi RP", poprzez udział w wielonarodowych inicjatywach, w tym projektach i programach NATO i UE, a także innych działaniach ujętych w odrębnych decyzjach Ministra Obrony Narodowej.
5. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sprawuje ogólną koordynację nad pracami w zakresie wielonarodowych inicjatyw, w tym projektów i programów, poprzez:
1) weryfikację zasadności udziału Sił Zbrojnych RP w wielonarodowych projektach i programach oraz zapewnienie ich spójności z narodowymi priorytetami rozwoju zdolności obronnych;
2) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Polityki Obronnej, propozycji w zakresie udziału w wielonarodowych projektach i programach;
3) wyznaczanie koordynatora uczestnictwa w wielonarodowym projekcie lub programie, zwanego dalej "koordynatorem";
4) zmianę koordynatora, na wniosek osoby dotychczas pełniącej tę funkcję, w przypadku istotnej zmiany zakresu lub sposobu realizacji wielonarodowego projektu lub programu;
5) monitorowanie postępów rozwoju wielonarodowych inicjatyw.
6. Spójność uczestnictwa w wielonarodowych inicjatywach, w tym projektach i programach, z narodowymi priorytetami rozwoju zdolności obronnych zapewniana jest poprzez weryfikację zbieżności zdolności rozwijanych w ramach wielonarodowych inicjatyw, w tym projektów i programów, z potrzebami Sił Zbrojnych RP, wyrażonymi w dokumentach planistycznych resortu obrony narodowej, a w szczególności:
1) Programie Rozwoju Sił Zbrojnych RP;
2) programach operacyjnych;
3) wymaganiach operacyjnych;
4) Celach NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyznacza na koordynatorów:
1) szefów, dyrektorów lub dowódców komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej jemu podległych, właściwych dla danego obszaru tematycznego, zgodnie z decyzją Nr 308/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 381) - w wielonarodowych projektach i programach dotyczących użycia, rozwoju lub modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zwanego dalej "UiSW;
2) szefów, dyrektorów lub dowódców innych właściwych komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej jemu podległych, właściwych dla poszczególnych systemów funkcjonalnych (dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, logistyki, uzupełnień i mobilizacji oraz szkolenia) - w pozostałych wielonarodowych projektach i programach;
3) w porozumieniu z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej lub właściwym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej:
a) Szefa Inspektoratu Uzbrojenia - w wielonarodowych projektach i programach pozyskiwania UiSW,
b) Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej - w projektach i programach dotyczących zdolności produkcyjno - usługowych podmiotów przemysłu obronnego,
c) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - w wielonarodowych projektach i programach naukowo-badawczych.
8. Koordynator, o którym mowa w pkt 7, odpowiada za:
1) wyznaczenie punktu kontaktowego, właściwego w sprawach wymiany informacji z przedstawicielami państw i instytucji międzynarodowych uczestniczących w wielonarodowym projekcie lub programie;
2) udział w przedsięwzięciach eksperckich związanych z wielonarodowym projektem lub programem, w tym: spotkaniach szczebla eksperckiego oraz opracowywaniu i uzgadnianiu dokumentów eksperckich, w tym: wymagań i wniosków operacyjnych, założeń i wymagań taktyczno-technicznych, oraz innych dokumentów, w tym: listów intencyjnych, porozumień technicznych i programowych;
3) monitorowanie postępów w wielonarodowym projekcie lub programie i inicjowanie działań zmierzających do udziału w kolejnych etapach prac lub rezygnacji z tego programu.
9. W przypadku, gdy część działań realizowanych w ramach wielonarodowego projektu lub programu wykracza poza obszar kompetencji koordynatora określonego w pkt 7 ppkt 1 lub 2 występuje on, za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, o udzielenie wsparcia w realizacji tych działań przez:
1) Szefa Inspektoratu Uzbrojenia - w sprawach pozyskiwania UiSW;
2) Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej - w sprawach dotyczących kontaktów z przedstawicielami przemysłu obronnego;
3) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - w sprawach naukowo-badawczych oraz kontaktów z przedstawicielami ośrodków naukowych i badawczych.
10. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.