Kontrole przeprowadzane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. - OpenLEX

Kontrole przeprowadzane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NDAP.2022.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie kontroli przeprowadzanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Na postawie art. 6 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Zarządzenie określa szczegółowy sposób przeprowadzania przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, zwanego dalej "Naczelnym Dyrektorem":
1)
kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przeprowadzanych w podmiotach wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanej dalej "ustawą o narodowym zasobie archiwalnym";
2)
kontroli w zakresie innym niż określony w pkt 1, przeprowadzanych w archiwach państwowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca o kontroli w administracji rządowej, zwanej dalej "ustawą o kontroli";
3)
kontroli przeprowadzanych w podmiotach, którym zalecono realizację zadania publicznego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą o działalności pożytku publicznego".
2. 
W kontrolach przeprowadzanych na podstawie przepisów innych ustaw niż ustawa o kontroli, standardy, o których mowa w jej art. 8 ust. 1 pkt 3, stosuje się w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z tymi ustawami.
3. 
W przypadku przeprowadzania kontroli częściowo lub całkowicie w formie zdalnej, stosuje się poradniki i wytyczne wydane przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
4. 
Wzory dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2, 3, 5 i 13, § 7 ust. 1 i 3, § 8 ust. 2, § 9 ust. 1, § 10, § 12 ust. 1, § 14, § 15 ust. 1, 4 i 5, § 21, § 22 ust. 1, § 23 ust. 1, 3, 4 i 5, § 24 ust. 1 i 2, § 25 ust. 1, § 26 ust. 2 oraz § 27, udostępniane są do pobrania w lokalizacji określonej na portalu wewnętrznym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych "Intranet" przez kierownika komórki do spraw kontroli, o którym mowa w § 2 pkt 1.
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
kierowniku komórki do spraw kontroli - należy przez to rozumieć kierującego komórką organizacyjną Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zwanej dalej "NDAP", właściwą do koordynowania spraw z zakresu kontroli;
2)
kierowniku zespołu kontrolerów - należy przez to rozumieć wyznaczonego kontrolera odpowiedzialnego za zorganizowanie i przebieg kontroli przeprowadzanej przez zespół kontrolerów, jej dokumentowanie oraz przygotowanie dokumentacji pokontrolnej;
3)
kontroli planowanej - należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną na podstawie rocznego planu kontroli oraz kontrolę w trybie zwykłym, o której mowa w przepisach ustawy o kontroli;
4)
kontroli pozaplanowej - należy przez to rozumieć kontrolę nieprzewidzianą w rocznym planie kontroli, zarządzoną w przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy lub pilnością przeprowadzenia czynności kontrolnych, a także kontrolę w trybie uproszczonym, o której mowa w przepisach ustawy o kontroli;
5)
koordynatorze kontroli - należy przez to rozumieć pracownika wyznaczonego przez kierownika komórki do spraw kontroli, który koordynuje pracę kierowników zespołów kontrolerów, aby zapewnić właściwe przeprowadzenie danej kontroli.
§  3. 
1. 
Kierownik komórki do spraw kontroli koordynuje sprawy z zakresu kontroli prowadzonych przez Naczelnego Dyrektora.
2. 
W celu zapewnienia jednolitego standardu przeprowadzanych kontroli kierownik komórki do spraw kontroli wyznacza koordynatora kontroli.
3. 
Koordynator kontroli czuwa nad prawidłowością przebiegu kontroli, w szczególności w zakresie metodyki prowadzenia kontroli i prawidłowości sporządzenia dokumentów wprowadzonych zarządzeniem do stosowania, a także prowadzenia spraw z zakresu kontroli.
4. 
Wszystkie sprawy z zakresu kontroli, bez względu na komórkę organizacyjną przeprowadzającą kontrolę, zakładane są w komórce organizacyjnej NDAP właściwej do koordynacji spraw z zakresu kontroli.
5. 
W przypadku, gdy do przeprowadzenia danej kontroli kierownikiem zespołu kontrolerów został wyznaczony pracownik innej komórki organizacyjnej niż komórka właściwa do koordynacji spraw z zakresu kontroli, sprawę tej kontroli komórka ta udostępnia kierownikowi zespołu kontrolerów do realizacji w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją, zwanym dalej "EZD".

Rozdział  2

Przepisy wspólne dla wszystkich kontroli

§  4. 
1. 
Kontrole, o których mowa w § 1, przeprowadzane są zgodnie z planem kontroli Naczelnego Dyrektora na dany rok kalendarzowy, zwanym dalej "planem kontroli".
2. 
Kierujący komórkami organizacyjnymi NDAP, według swojej właściwości, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, zgłaszają kierownikowi komórki do spraw kontroli propozycje kontroli do planu kontroli, na Karcie zgłoszenia kontroli.
3. 
Propozycje do planu kontroli przygotowywane są w oparciu o analizę ryzyka przeprowadzoną zgodnie z obowiązującą w NDAP metodyką zarządzania ryzykiem w arkuszu analizy ryzyka.
4. 
Naczelny Dyrektor, niezależnie od propozycji, o których mowa w ust. 2, może w każdym czasie wprowadzić zmiany w planie kontroli, określając rodzaj kontroli, zgodnie z § 5 i informując o zmianach kierownika komórki do spraw kontroli.
5. 
Kierownik komórki do spraw kontroli przygotowuje projekt planu kontroli, w oparciu o propozycje i analizy, o których mowa w ust. 2 i 3, i przedstawia go do zatwierdzenia Naczelnemu Dyrektorowi.
6. 
Do projektu planu kontroli załączane jest zbiorcze zestawienie zgłoszonych propozycji kontroli, o których mowa w ust. 2 oraz zbiorczy arkusz analiz ryzyka, o których mowa w ust. 3.
7. 
Plan kontroli jest zatwierdzany przez Naczelnego Dyrektora w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy.
8. 
Kierownik komórki do spraw kontroli w połowie roku, którego dotyczy dany Plan kontroli, dokonuje jego przeglądu w celu ewentualnej aktualizacji.
9. 
Zaktualizowany plan kontroli kierownik komórki do spraw kontroli, każdorazowo przedstawia do zatwierdzenia Naczelnemu Dyrektorowi.
10. 
Plan kontroli może być aktualizowany w każdym czasie.
11. 
Kierownik komórki do spraw kontroli może w każdym czasie wystąpić do kierownika komórki organizacyjnej NDAP, odpowiedzialnego za realizację kontroli lub odpowiedzialnego za kontrolę jednego z zagadnień kontroli, w celu uzyskania informacji o przebiegu przygotowania oraz przeprowadzenia kontroli, a także ewentualnych zagrożeniach dla przeprowadzenia kontroli w planowanym terminie.
12. 
Plan kontroli oraz jego zmiany podlegają publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NDAP.
13. 
Kierownik komórki do spraw kontroli sporządza sprawozdanie z działalności kontrolnej oraz przedstawia je do zatwierdzenia Naczelnemu Dyrektorowi, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy plan.
14. 
Kierownik komórki do spraw kontroli, w celu sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 14, może zwrócić się do kierowników komórek organizacyjnych NDAP o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.
15. 
Zatwierdzone sprawozdanie z działalności kontrolnej podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NDAP.
§  5. 
W zakresie przedmiotu kontroli kontrole, o których mowa w § 1, mogą być przeprowadzane jako planowane lub pozaplanowe.
§  6. 
Kontrola ma na celu:
1)
dać zapewnienie Naczelnemu Dyrektorowi, że zadania jednostki kontrolowanej są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zapewnieniem celowości, gospodarności, rzetelności i terminowości;
2)
ustalenie zakresu nieprawidłowości w działalności jednostki kontrolowanej, ich przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych;
3)
przeciwdziałanie powstaniu błędów w przyszłych działaniach podejmowanych przez jednostkę kontrolowaną.
§  7. 
1. 
Program kontroli opracowuje się w oparciu o analizę przedkontrolną.
2. 
W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w zatwierdzonym programie kontroli, należy przedstawić przyczyny oraz uzgodnić projektowany przedmiot i zakres zmian z kierownikiem komórki do spraw kontroli.
3. 
Kierownik komórki do spraw kontroli zatwierdza uzgodnioną zmianę programu kontroli.
4. 
Program kontroli i jego zmiany oraz notatka służbowa dotycząca odstąpienia od sporządzenia programu kontroli, o której mowa w § 22 ust. 1 i § 26 ust. 2, wymagają akceptacji, kolejno:
1)
pracownika sporządzającego dokument - akceptacja;
2)
kierującego komórką organizacyjną pracownika sporządzającego dokument - akceptacja;
3)
koordynatora kontroli - akceptacja;
4)
kierownika komórki do spraw kontroli - podpis certyfikatem kwalifikowanym.
§  8. 
1. 
Naczelny Dyrektor pismem powołuje zespół kontrolerów, w przypadku gdy w programie kontroli wskazano więcej niż jednego pracownika oraz wyznacza kierownika tego zespołu.
2. 
Powołanie zespołu kontrolerów wymaga akceptacji, kolejno:
1)
pracownika sporządzającego dokument - akceptacja;
2)
kierującego komórką organizacyjną pracownika sporządzającego dokument - akceptacja;
3)
koordynatora kontroli - akceptacja;
4)
kierownika komórki do spraw kontroli - akceptacja;
5)
Naczelnego Dyrektora - podpis certyfikatem kwalifikowanym.
§  9. 
1. 
Kontroler przeprowadza kontrolę na podstawie upoważnienia wydanego przez Naczelnego Dyrektora.
2. 
Upoważnienie oraz jego zmiany wymagają akceptacji, kolejno:
1)
pracownika sporządzającego dokument - akceptacja;
2)
kierującego komórką organizacyjną pracownika - akceptacja;
3)
koordynatora kontroli - akceptacja;
4)
kierownika komórki do spraw kontroli - akceptacja;
5)
radcy prawnego - akceptacja formalno-prawna;
6)
Naczelnego Dyrektora - podpis certyfikatem kwalifikowanym.
§  10. 
Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontroler składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli.
§  11. 
1. 
Do obowiązków komórki organizacyjnej przeprowadzającej kontrolę należy:
1)
przygotowanie analizy przedkontrolnej i opracowanie programu kontroli oraz przekazanie go do zatwierdzenia;
2)
przygotowanie, w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2, notatki służbowej oraz przekazanie jej do zatwierdzenia;
3)
przygotowanie i przekazanie, po akceptacji kierownika komórki do spraw kontroli, do podpisu Naczelnego Dyrektora projektu powołania zespołu kontrolerów.
2. 
Do obowiązków kierownika zespołu kontrolerów należy:
1)
podział zadań oraz koordynacja działań kontrolerów;
2)
rozstrzyganie rozbieżności między stanowiskami kontrolerów dotyczących dokonanych ustaleń;
3)
reprezentowanie zespołu kontrolnego przed kierownikiem jednostki kontrolowanej;
4)
zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia kontroli;
5)
przygotowanie oraz przekazanie do podpisu Naczelnego Dyrektora upoważnień dla kontrolerów i biegłych;
6)
uzyskanie od kontrolerów i biegłych, o których mowa w § 15, oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli;
7)
przygotowanie umowy z biegłym;
8)
przygotowanie dokumentacji pokontrolnej na podstawie materiałów przekazanych przez kontrolerów oraz przekazanie jej do zatwierdzenia;
9)
przygotowanie stanowiska wobec wniesienia przez kierownika jednostki kontrolowanej środków odwoławczych w toku kontroli;
10)
prowadzenie akt kontroli.
3. 
Do obowiązków kontrolera należy:
1)
realizacja w terminie czynności kontrolnych określonych w programie kontroli oraz dokumentowanie ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów;
2)
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień - ustalenie ich przyczyn i skutków oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych;
3)
w przypadku stwierdzenia osiągnięć i przykładów godnych upowszechnienia - wskazanie osób, które się przyczyniły do nich w sposób szczególny;
4)
przekazanie do kierownika zespołu kontrolerów uporządkowanej i opisanej dokumentacji pokontrolnej, na podstawie której kontroler dokonał ustaleń, wraz ze spisem zawartości teczki;
5)
opracowanie i przekazanie do kierownika zespołu kontrolerów informacji stanowiącej odpowiedź na wniesione przez kierownika jednostki kontrolowanej w toku kontroli środki odwoławcze, z zakresu zagadnień kontrolowanych przez kontrolera, w terminie wskazanym przez kierownika zespołu kontrolerów.
§  12. 
1. 
Projekt zawiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej o kontroli sporządza kontroler.
2. 
Zawiadomienie wymaga akceptacji, kolejno:
1)
kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
2)
kierującego komórką organizacyjną kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
3)
koordynatora kontroli - akceptacja;
4)
kierownika komórki do spraw kontroli - akceptacja;
5)
Naczelnego Dyrektora - podpis certyfikatem kwalifikowanym.
§  13. 
1. 
W przypadku kontroli realizowanych w siedzibie jednostki kontrolowanej fakt rozpoczęcia czynności kontrolnych kontroler odnotowuje w książce kontroli jednostki kontrolowanej, o ile jednostka taką posiada.
2. 
Dopuszcza się również możliwość przeprowadzenia kontroli częściowo lub całkowicie w formie zdalnej.
§  14. 
Ustalenia kontroli należy dokumentować w protokole oględzin, protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień, protokole przyjęcia oświadczenia oraz w arkuszu ustaleń kontroli.
§  15. 
1. 
Biegłego powołuje się w formie postanowienia.
2. 
Komórka organizacyjna NDAP, której właściwości dotyczy opinia biegłego, przedstawia propozycję osoby biegłego oraz odpowiada za ocenę merytoryczną jego opinii.
3. 
Powołanie biegłego wymaga akceptacji, kolejno:
1)
kontrolera - akceptacja;
2)
kierującego komórką organizacyjną kontrolera - akceptacja;
3)
koordynatora kontroli - akceptacja;
4)
kierownika komórki do spraw kontroli - akceptacja;
5)
Naczelnego Dyrektora - podpis certyfikatem kwalifikowanym.
4. 
W razie potrzeby przeprowadzenia przez biegłego czynności niezbędnych do wydania opinii na terenie jednostki kontrolowanej Naczelny Dyrektor wystawia biegłemu upoważnienie.
5. 
Przed przystąpieniem do realizacji czynności biegły składa oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.
§  16. 
1. 
Kontrolę dotyczącą zagadnień pozostających we właściwości więcej niż jednej komórki organizacyjnej NDAP przeprowadza zespół kontrolerów składający się z pracowników komórek organizacyjnych NDAP właściwych w sprawach zagadnień objętych kontrolą.
2. 
W przypadku, gdy w ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, kontrola danego zagadnienia ma zostać przeprowadzona przez więcej niż jednego kontrolera, w programie kontroli wskazuje się pracownika, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów kontroli ze zgromadzoną dokumentacją oraz przekazanie ich kierownikowi zespołu kontrolerów.
3. 
Z kontroli, o której mowa w ust. 1, sporządza się dwa dokumenty pokontrolne. Jeden dla kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, drugi - w pozostałym zakresie.
§  17. 
1. 
Kontrolę dotyczącą zagadnień pozostających we właściwości jednej komórki organizacyjnej NDAP przeprowadza kontroler lub zespół kontrolerów składający się z pracowników tej komórki.
2. 
Naczelny Dyrektor może wyznaczyć do przeprowadzenia kontroli komórkę organizacyjną inną niż określona w ust. 1.
§  18. 
1. 
Kontrolę w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych określonych podczas kontroli, o której mowa w § 16, przeprowadza komórka organizacyjna NDAP odpowiedzialna za przeprowadzenie tej kontroli.
2. 
W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 1, zespół kontrolerów składa się z pracowników komórek organizacyjnych NDAP właściwych w sprawach zagadnień objętych kontrolą, w stosunku do których sformułowano zalecenia pokontrolne.
§  19. 
Kontrolę w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych określonych podczas kontroli, o której mowa w § 17, przeprowadza komórka organizacyjna NDAP odpowiedzialna za przeprowadzenie tej kontroli.
§  20. 
1. 
W celu dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej ustala się następującą skalę ocen:
1)
ocena pozytywna - gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień;
2)
ocena pozytywna pomimo uchybień - gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność;
3)
pozytywna pomimo nieprawidłowości - gdy stwierdzono nieprawidłowości lub stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;
4)
negatywna - gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.
2. 
Formułowane oceny powinny być uzasadnione, udokumentowane i znajdować potwierdzenie w ustaleniach dokonanych na podstawie zgromadzonych dowodów oraz znajdować odzwierciedlenie w aktach kontroli.
§  21. 
Odstąpienie od kontroli wymaga akceptacji, kolejno:
1)
kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
2)
kierującego komórką organizacyjną kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
3)
koordynatora kontroli - akceptacja;
4)
kierownika komórki do spraw kontroli - akceptacja;
5)
Naczelnego Dyrektora - podpis certyfikatem kwalifikowanym.

Rozdział  3

Przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz kontroli przeprowadzanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§  22. 
1. 
Jeżeli zgodnie z przepisami ustawy o kontroli nie opracowuje się programu kontroli, należy sporządzić notatkę służbową dotyczącą odstąpienia od opracowania programu kontroli i przedstawić ją kierownikowi komórki do spraw kontroli do zatwierdzenia.
2. 
Do kontroli przeprowadzanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego nie stosuje się przepisów § 23 ust. 3-6 oraz § 24 ust. 1.
§  23. 
1. 
Projekt wystąpienia pokontrolnego lub projekt informacji o wynikach kontroli sporządzany jest w terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontrolnych.
2. 
Projekty, o których mowa w ust. 1, wymagają akceptacji, kolejno:
1)
kontrolera - akceptacja;
2)
kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
3)
kierującego komórką organizacyjną kierownika zespołu kontrolnego - akceptacja;
4)
koordynatora kontroli - akceptacja;
5)
kierownika komórki do spraw kontroli - akceptacja;
6)
Naczelnego Dyrektora - akceptacja;
7)
kontrolera - podpis certyfikatem kwalifikowanym;
8)
kierownika zespołu kontrolerów - podpis certyfikatem kwalifikowanym;
9)
kierownika komórki do spraw kontroli - podpis certyfikatem kwalifikowanym.
3. 
Pismo w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego przekazuje się do jednostki kontrolowanej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.
4. 
Pismo o odrzuceniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego wymagają akceptacji, kolejno:
1)
kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
2)
kierującego komórką organizacyjną kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
3)
koordynatora kontroli - akceptacja;
4)
kierownika komórki do spraw kontroli - podpis certyfikatem kwalifikowanym.
5. 
Pismo w sprawie rozpatrzenia odwołania od zawiadomienia o odrzuceniu wniesionych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego przekazuje się do jednostki kontrolowanej w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia odwołania.
6. 
Dokument, o którym mowa w ust. 5, wymaga akceptacji, kolejno:
1)
kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
2)
kierującego komórką organizacyjną kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
3)
koordynatora kontroli - akceptacja;
4)
kierownika komórki do spraw kontroli - akceptacja;
5)
Naczelnego Dyrektora - podpis certyfikatem kwalifikowanym.
§  24. 
1. 
Wystąpienie pokontrolne przygotowywane jest w terminie:
1)
10 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin zgłoszenia przez kierownika jednostki kontrolowanej zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego;
2)
10 dni roboczych od dnia rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń lub odwołania - w przypadku wniesienia przez kierownika jednostki kontrolowanej zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego lub odwołania od sposobu rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń.
2. 
Wystąpienie pokontrolne i informacja o wynikach kontroli wymaga akceptacji, kolejno:
1)
kontrolera - akceptacja;
2)
kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
3)
kierującego komórką organizacyjną kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
4)
koordynatora kontroli - akceptacja;
5)
kierownika komórki do spraw kontroli - akceptacja;
6)
Naczelnego Dyrektora - podpis certyfikatem kwalifikowanym.
3. 
Wystąpienie pokontrolne i informacja o wynikach kontroli podlegają publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NDAP.
4. 
Kontroler, po anonimizacji lub pseudonimizacji danych osobowych, przekazuje wystąpienie pokontrolne lub informację o wynikach kontroli, drogą elektroniczną, do komórki organizacyjnej NDAP właściwej w sprawach koordynacji kontroli, w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania tych dokumentów.
§  25. 
1. 
Sprawozdanie z kontroli sporządzane jest w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontrolnych.
2. 
Sprawozdanie z kontroli wymaga akceptacji, kolejno:
1)
kontrolera - akceptacja;
2)
kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
3)
kierującego komórką organizacyjną kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
4)
koordynatora kontroli -akceptacja;
5)
kierownika komórki do spraw kontroli - akceptacja;
6)
Naczelnego Dyrektora - podpis certyfikatem kwalifikowanym.

Rozdział  4

Przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

§  26. 
1. 
Dopuszcza się odstąpienie od obowiązku sporządzenia programu kontroli dla kontroli pozaplanowej, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadnione charakterem lub pilnością jej przeprowadzenia.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, należy sporządzić notatkę służbową dotyczącą odstąpienia od opracowania programu kontroli i przedstawić ją kierownikowi komórki do spraw kontroli do zatwierdzenia.
§  27. 
1. 
Protokół kontroli wymaga akceptacji, kolejno:
1)
kontrolera - akceptacja;
2)
kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
3)
kierującego komórką organizacyjną kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
4)
koordynatora kontroli - akceptacja;
5)
kierownika komórki do spraw kontroli - akceptacja;
6)
Naczelnego Dyrektora - akceptacja;
7)
kontrolera - podpis certyfikatem kwalifikowanym.
2. 
Wystąpienie pokontrolne oraz jego zmiany, uzasadnienie zmian wystąpienia pokontrolnego oraz odmowy zmiany wystąpienia pokontrolnego wraz ze stanowiskiem i uzasadnieniem wymagają akceptacji, kolejno:
1)
kontrolera - akceptacja;
2)
kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
3)
kierującego komórką organizacyjną kierownika zespołu kontrolerów - akceptacja;
4)
koordynatora kontroli - akceptacja;
5)
kierownika komórki do spraw kontroli - akceptacja;
6)
Naczelnego Dyrektora - podpis certyfikatem kwalifikowanym.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  28. 
Przepisów zarządzenia nie stosuje się do kontroli rozpoczętych przed dniem jego wejścia w życie.
§  29. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.