Kontrola wewnętrzna w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonywana przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu... - OpenLEX

Kontrola wewnętrzna w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonywana przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2014.27

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie kontroli wewnętrznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonywanej przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania:
1)
kontroli wewnętrznej, zwanej dalej "kontrolą",
2)
czynności sprawdzająco - wyjaśniających

- w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu ABW, zwany dalej "Departamentem VI".

2.
Zarządzenia nie stosuje się do przeprowadzanych na podstawie odrębnych przepisów, kontroli wykonywanych przez Biuro Finansów ABW i Zespół Audytu Wewnętrznego Departamentu VI w zakresie gospodarki finansowej, w tym kontroli realizowanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych imienia państwowego na te cele (Dz. U. Nr 17, poz. 102), a także kontroli prawidłowości czynności wykonywanych w toku postępowań administracyjnych prowadzonej przez Biuro Prawne ABW.
§  2.
Celem kontroli jest dokonanie obiektywnej oceny:
1)
działalności jednostek organizacyjnych ABW oraz wchodzących w ich skład komórek organizacyjnych, funkcjonariuszy lub pracowników odpowiednio pełniących w nich służbę lub w nich zatrudnionych - pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności oraz ustalenia prawidłowości i kompletności dokumentów odzwierciedlających stan faktyczny w zakresie kontrolowanych zagadnień, a także ustalenia osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia oraz sformułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych;
2)
prawidłowości funkcjonowania w ABW systemów teleinformatycznych:
a)
w których są przetwarzane informacje niejawne, wskazanych w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228), zwanej dalej "ustawą",
b)
znajdujących się poza strefami ochronnymi oraz służących bezpośrednio do pozyskiwania i przekazywania w sposób niejawny informacji oraz utrwalania dowodów w trakcie realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych lub procesowych przez uprawnione podmioty,
c)
przetwarzających informacje jawne.
§  3.
1.
Departament VI przeprowadza kontrole na podstawie półrocznych planów kontroli, zawierających wskazanie planowanej tematyki kontroli, podmiotów kontrolowanych oraz przewidywanego terminu ich przeprowadzenia.
2.
Półroczny plan kontroli, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Szef ABW.
3.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor Departamentu VI może, na podstawie pisemnej zgody Szefa ABW, przeprowadzić kontrolę doraźną nie przewidzianą w planie kontroli.
§  4.
1.
Realizowane przez Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, zwanych dalej "Inspektorami BTI", bieżące kontrole zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz kontrole przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych określonych w art. 48 ust. 1 ustawy, prowadzone są w sposób ciągły i nie wymagają odrębnej zgody Szefa ABW lub pełnomocnika ochrony ABW. Czynności dokumentuje się w sposób określony w procedurach bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego. Inspektor BTI jest obowiązany do informowania pełnomocnika ochrony ABW oraz kierownika jednostki organizacyjnej ABW o stwierdzonych w ramach kontroli nieprawidłowościach.
2.
Dyrektor Departamentu VI może polecić funkcjonariuszom ABW pełniącym funkcje Inspektorów BTI przeprowadzenie kontroli systemów teleinformatycznych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c. Czynności z takiej kontroli dokumentowane są w formie notatki służbowej przedkładanej dyrektorowi Departamentu VI. Informacja o wynikach kontroli przekazywana jest kierownikowi jednostki kontrolowanej.
3.
Do czynności, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 3 ust. 1, § 6, § 8, § 13-17 niniejszego zarządzenia.
4.
Do czynności, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się § 3 ust. 1, § 13-17 niniejszego zarządzenia.
§  5.
1.
Kontrolę przeprowadza komisja, zwana dalej "komisją". W skład komisji wchodzą funkcjonariusze Departamentu VI pisemnie upoważnieni w zawiadomieniu o kontroli przekazywanym przez dyrektora tej jednostki, zwani dalej "kontrolerami".
2.
Komisja składa się z przewodniczącego i członków.
3.
Przewodniczący komisji:
1)
kieruje kontrolą zapewniając jej przebieg zgodny z planem kontroli;
2)
dokonuje podziału czynności kontrolnych pomiędzy kontrolerów, uwzględniając w tym czynności kontrolne wykonywane osobiście;
3)
kieruje i nadzoruje pracę komisji przez czas trwania kontroli.
4.
Kontrole, o których mowa w:
1)
§ 2 pkt 1 - przeprowadza komisja powoływana przez dyrektora Departamentu VI;
2)
§ 2 pkt 2 lit. A - przeprowadza komisja powoływana przez dyrektora Departamentu VI spośród wyznaczonych przez Szefa ABW Inspektorów BTI;
3)
§ 2 pkt 2 lit. b - przeprowadza komisja powoływana przez dyrektora Departamentu VI spośród wyznaczonych przez Szefa ABW Inspektorów BTI i innych funkcjonariuszy Departamentu VI posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
4)
§ 4 ust. 1 i 2 - przeprowadza właściwy miejscowo Inspektor BTI.
5.
Dyrektor Departamentu VI, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej ABW, może powołać funkcjonariusza tej jednostki w skład komisji przeprowadzającej kontrolę.
6.
Szczegółowy plan kontroli, zatwierdzany przez dyrektora Departamentu VI, powinien określać w szczególności:
1)
podmiot kontrolowany;
2)
miejsce prowadzenia kontroli;
3)
przewidziany czas trwania kontroli;
4)
temat kontroli;
5)
cel kontroli;
6)
założenia dotyczące metodyki kontroli.
§  6.
1.
Przed rozpoczęciem kontroli dyrektor Departamentu VI przekazuje kierownikowi jednostki organizacyjnej ABW, w której ma zostać przeprowadzona kontrola, zwanemu dalej "kontrolowanym", pisemne zawiadomienie, które zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie kontrolowanego;
2)
podstawę prawną kontroli;
3)
zakres kontroli;
4)
miejsce prowadzenia kontroli;
5)
przewidziany czas trwania kontroli;
6)
upoważnienie dla kontrolerów zawierające:
a)
imię, nazwisko i numer legitymacji służbowej przewodniczącego komisji,
b)
imiona, nazwiska i numery legitymacji służbowych członków komisji;
7)
odcisk imiennej pieczątki i podpis dyrektora Departamentu VI.
2.
Dyrektor Departamentu VI może podjąć decyzję o przedłużeniu kontroli poza wskazany w zawiadomieniu przewidziany czas trwania kontroli, informując o tym kontrolowanego.
3.
W przypadku kontroli obejmującej swoim zakresem zagadnienia dotyczące działania więcej niż jednej jednostki organizacyjnej ABW, przed rozpoczęciem kontroli dyrektor Departamentu VI przekazuje odrębnie wszystkim kontrolowanym pisemne zawiadomienia, o których mowa w ust. 1.
§  7.
1.
Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie kontrolowanego oraz w innych miejscach, w których kontrolowany wykonuje czynności służbowe, a także w miejscach, w których realizują zadania służbowe funkcjonariusze i pracownicy kontrolowanej jednostki organizacyjnej ABW i wchodzących w jej skład komórek organizacyjnych podlegających kontroli.
2.
Kontrolowany lub funkcjonariusz albo pracownik ABW upoważniony do działania w imieniu kontrolowanego ma prawo być obecny przy realizowanych czynnościach kontrolnych.
3.
Przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych, na prośbę kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, kontroler okazuje legitymację służbową.
§  8.
1.
Kontroler podlega wyłączeniu, na wniosek lub z urzędu, jeżeli zachodzą istotne wątpliwości, co do jego bezstronności i obiektywizmu, a w szczególności, jeżeli wykonywane przez niego czynności kontrolne mogą dotyczyć bezpośrednio:
1)
kontrolera;
2)
małżonka kontrolera, byłego małżonka kontrolera, albo osoby pozostającej z kontrolerem we wspólnym pożyciu;
3)
krewnych i powinowatych kontrolera do drugiego stopnia;
4)
osoby związanej z kontrolerem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, nawet po ich ustaniu lub osoby pozostającej z nim w takim stosunku, że mogłoby to nasuwać wątpliwości, co do jego bezstronności.
2.
O przyczynach uzasadniających wyłączenie kontrolowany lub kontroler zawiadamia niezwłocznie dyrektora Departamentu VI, który decyduje o zasadności wyłączenia.
3.
Do czasu wyłączenia kontroler podejmuje jedynie czynności kontrolne niecierpiące zwłoki.
§  9.
1.
Kontrolowany jest obowiązany, w granicach określonych zakresem kontroli, umożliwić kontrolerowi dokonanie czynności kontrolnych, a w szczególności:
1)
udostępnić obiekty, urządzenia i inne składniki majątkowe, których badanie objęte jest zakresem kontroli;
2)
umożliwić wstęp na teren kontrolowanej jednostki organizacyjnej ABW bez obowiązku uzyskania przepustki oraz zapewnić zwolnienie kontrolera od kontroli osobistej, jeśli przewiduje ją regulamin wewnętrzny tej jednostki;
3)
udostępnić dokumenty i zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje;
4)
sporządzić kopię dokumentów wskazanych przez kontrolera oraz umożliwić dokumentowanie czynności kontrolnych, w szczególności poprzez filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych, jeżeli film, fotografia lub nagranie mogą stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli;
5)
zapewnić warunki do pracy, w tym samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów oraz sprzęt informatyczny niezbędny do wykonywania czynności kontrolnych, w tym stanowisko komputerowe z dostępem do systemu ABWAN;
6)
na żądanie kontrolera udzielić wyczerpujących informacji i wyjaśnień, w tym pisemnych;
7)
udostępnić środki łączności, a także inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje kontrolowany, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności kontrolnych;
8)
przeprowadzić na uzasadniony wniosek kontrolera, w określonym zakresie, inwentaryzację, w szczególności dokumentów, materiałów, składników mienia. Odmowa realizacji wniosku wymaga szczegółowego, pisemnego uzasadnienia.
2.
W przypadku, gdy kontrolowany z istotnych, obiektywnych przyczyn, nie ma możliwości zapewnienia kontrolerowi warunków pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, jest obowiązany na żądanie kontrolera wydać dokumenty lub urządzenia na czas trwania kontroli. W takim przypadku badanie dokumentów lub urządzeń przeprowadza się w Departamencie VI. Wydanie dokumentów lub urządzeń następuje na podstawie protokołu przekazania sporządzonego przez kontrolowanego.
§  10.
1.
Odmowa udzielenia wyjaśnień przez kontrolowanego lub podległych mu funkcjonariuszy albo pracowników ABW może nastąpić jedynie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mogą dotyczyć faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną lub dyscyplinarną:
1)
wezwanego do złożenia wyjaśnień funkcjonariusza albo pracownika ABW;
2)
małżonka, byłego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z wezwanym do złożenia wyjaśnień funkcjonariuszem albo pracownikiem ABW;
3)
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osoby związanej z wezwanym do złożenia wyjaśnień funkcjonariuszem albo pracownikiem ABW z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.
Odmowę udzielenia wyjaśnień kontroler odnotowuje w protokole kontroli, załączając oświadczenie funkcjonariusza albo pracownika ABW o odmowie złożenia wyjaśnienia.
§  11.
1.
W toku prowadzenia kontroli, w granicach określonych jej zakresem, kontroler ma prawo, w szczególności:
1)
badać dokumenty i ewidencje;
2)
zabezpieczać i utrwalać zebrane dowody;
3)
złożyć uzasadniony wniosek do kontrolowanego o przeprowadzenie inwentaryzacji;
4)
dokonywać oględzin;
5)
żądać, w terminie przez niego wyznaczonym, ustnych lub pisemnych wyjaśnień od kontrolowanego oraz podległych mu funkcjonariuszy albo pracowników ABW;
6)
zasięgać opinii biegłych i osób posiadających wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie;
7)
zbierać inne, niezbędne materiały.
2.
W przypadku kontroli prawidłowości funkcjonowania systemów teleinformatycznych kontroler może również:
1)
zapoznawać się z dokumentacją określającą organizację, szczegółowy sposób wdrożenia i warunki eksploatacji systemu teleinformatycznego;
2)
dokonać oględzin elementów systemu teleinformatycznego;
3)
żądać okazania nośników danych wykorzystywanych w systemie teleinformatycznym, a w uzasadnionych przypadkach złożyć wniosek do kontrolowanego o przeprowadzenie inwentaryzacji.
§  12.
1.
W zakresie objętym kontrolą, kierownicy jednostek organizacyjnych ABW niebędący kontrolowanymi, w rozumieniu § 6, na pisemny wniosek dyrektora Departamentu VI, są obowiązani do przekazywania na potrzeby kontroli informacji i materiałów będących w dyspozycji kierowanych przez nich jednostek organizacyjnych ABW.
2.
Funkcjonariusze i pracownicy jednostek organizacyjnych ABW, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do udzielenia, na żądanie komisji, wyczerpujących informacji i wyjaśnień, w tym pisemnych, w zakresie objętym kontrolą, z zastrzeżeniem § 10.
3.
Pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2, są przesyłane niezwłocznie dyrektorowi Departamentu VI za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej ABW wymienionej w ust. 1.
§  13.
1.
Z przebiegu kontroli komisja sporządza protokół kontroli. Protokół kontroli sporządza się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany, a drugi dyrektor Departamentu VI.
2.
Z protokołem kontroli komisja zapoznaje kontrolowanego i omawia z nim wyniki kontroli.
3.
W przypadkach czynności kontrolnych, o których mowa w § 6 ust. 3, dyrektor Departamentu VI może wyrazić zgodę na odstąpienie od sporządzania protokołu kontroli i zapoznawania z nim kontrolowanych, jeśli w podległych im jednostkach nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie kontroli.
4.
W przypadkach, o których mowa w ust. 3, fakt przeprowadzenia kontroli dokumentowany jest notatką służbową, z którą zapoznaje się kontrolowanego.
5.
Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1)
skład komisji przeprowadzającej kontrolę;
2)
oznaczenie kontrolowanego;
3)
miejsce i datę sporządzenia;
4)
określenie zakresu kontroli;
5)
wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli;
6)
opis przeprowadzonych czynności kontrolnych i zebranych dowodów;
7)
opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, ze wskazaniem przepisów, które zostały naruszone;
8)
wykaz załączników do protokołu;
9)
parafy przewodniczącego komisji i kontrolowanego na każdej stronie protokołu;
10)
wzmiankę o trybie doręczenia kontrolowanemu protokołu kontroli;
11)
podpisy przewodniczącego i członków komisji oraz kontrolowanego na ostatniej stronie protokołu kontroli.
6.
W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, przewodniczący komisji nanosi odręcznie na protokole kontroli informację o odmowie podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego oraz przyczynach tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez komisję i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
7.
Materiały wytworzone w związku z kontrolą:
1)
gromadzone są w aktach kontroli, w skład których wchodzą w szczególności:
a)
plan kontroli,
b)
zawiadomienie o kontroli,
c)
protokół kontroli wraz z załącznikami,
d)
wystąpienie pokontrolne,
e)
odpowiedź kontrolowanego na wystąpienie pokontrolne,
f)
dokumentacja dotycząca w szczególności dodatkowych ustaleń, korespondencji, wniosków związanych z przedmiotem kontroli;
2)
stanowią uporządkowany zbiór dokumentów oznaczony klauzulą tajności, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.
§  14.
Kontrolowany ma prawo, w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia mu protokołu kontroli, złożyć dyrektorowi Departamentu VI pisemny wniosek o:
1)
uzupełnienie kontroli, wskazując czynności kontrolne, które należałoby dodatkowo przeprowadzić i dokumenty, które należy dodatkowo uwzględnić w toku jej przeprowadzania;
2)
dokonanie ponownej oceny wyników kontroli.
§  15.
1.
Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 14, dyrektor Departamentu VI, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania, zawiadamia pisemnie kontrolowanego o sposobie jego załatwienia.
2.
W przypadku uznania wniosku o uzupełnienie kontroli za zasadny, komisja podejmuje wskazane w nim czynności kontrolne. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.
§  16.
1.
W przypadku, gdy w toku kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, dyrektor Departamentu VI sporządza wystąpienie pokontrolne, zawierające wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Wystąpienie pokontrolne po zatwierdzeniu przez Szefa ABW przesyła się kontrolowanemu.
2.
Wnioski i zalecenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym są wiążące dla kontrolowanego.
§  17.
Kontrolowany jest obowiązany, w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, pisemnie poinformować dyrektora Departamentu VI o sposobie i terminie usunięcia uchybień i nieprawidłowości oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.
§  18.
1.
Departament VI, na podstawie pisemnej zgody Szefa ABW, może przeprowadzić czynności sprawdzająco-wyjaśniające dotyczące:
1)
weryfikacji zgodności postępowania funkcjonariuszy albo pracowników ABW z obowiązującymi przepisami prawa;
2)
sprawdzenia uzyskanych informacji o negatywnych zjawiskach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie w ABW systemu teleinformatycznego.
2.
Czynności sprawdzająco - wyjaśniające mają na celu w szczególności:
1)
zbadanie informacji dotyczących uchybień i nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań służbowych przez jednostki organizacyjne ABW, wchodzące w ich skład komórki organizacyjne lub pełniących w nich służbę funkcjonariuszy albo pracowników ABW;
2)
ocenę celowości i efektywności podejmowanych w jednostkach organizacyjnych ABW działań w odniesieniu do ustawowych zadań ABW;
3)
potwierdzenie oraz wyjaśnienie okoliczności powstania incydentu bezpieczeństwa teleinformatycznego, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948);
4)
ujawnienie działania lub zaniechania działania przez funkcjonariuszy albo pracowników ABW, związanych lub mogących mieć związek z przypadkami naruszenia przepisów prawa lub ważnego interesu ABW;
5)
ustalenie zasadności i celowości przeprowadzenia kontroli.
3.
Czynności, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia dyrektora Departamentu VI, wskazującego jednostkę organizacyjną ABW, w której czynności te mają być przeprowadzone, zakres tych czynności i funkcjonariuszy ABW upoważnionych do ich przeprowadzenia. Przepisy § 5 ust. 1-3 i 5 stosuje się odpowiednio.
4.
Dyrektor Departamentu VI, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej ABW, może powołać funkcjonariusza tej jednostki do udziału w czynnościach sprawdzająco - wyjaśniających.
5.
Funkcjonariuszom ABW realizującym czynności sprawdzająco-wyjaśniające przysługują uprawnienia kontrolerów, o których mowa w § 11.
6.
Funkcjonariusze ABW realizujący czynności sprawdzająco-wyjaśniające podlegają wyłączeniu w przypadkach, o których mowa w § 8.
7.
Kierownicy jednostek organizacyjnych ABW, kierownicy wchodzących w ich skład komórek organizacyjnych, a także funkcjonariusze i pracownicy ABW, są obowiązani do przekazania dla potrzeb czynności sprawdzająco-wyjaśniających, niezbędnych informacji i materiałów oraz do udzielenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień, w tym pisemnych. Przepisy § 9 i § 10 stosuje się odpowiednio.
8.
Czynności sprawdzająco-wyjaśniające dokumentowane są w formie sprawozdania przedkładanego Szefowi ABW. W przypadku czynności sprawdzająco - wyjaśniających obejmujących swym zakresem zagadnienia dotyczące działania więcej niż jednej jednostki organizacyjnej ABW, sporządza się sprawozdanie zbiorcze, obejmujące ustalenia dokonane we wszystkich jednostkach organizacyjnych ABW, w których realizowano te czynności.
§  19.
Do kontroli wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 20.
§  20.
Traci moc zarządzenie nr 22 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie kontroli wewnętrznej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonywanej przez Inspektorat Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW Nr 3, poz. 24 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 1).
§  21.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.