Dziennik resortowy

B.I.LP.2018.8/9.132

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

GI.0210.13.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2017.788 ze zmianami), § 6 i § 13 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Zarządzenie reguluje zasady kontroli instytucjonalnej oraz tryb postępowania kontrolnego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, określa rodzaje kontroli, prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych, a także szczegółowe zasady przygotowywania kontroli, jej wszczęcia, dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, sporządzania protokołu kontroli, wystąpienia pokontrolnego, informacji o wynikach kontroli oraz prowadzenia postępowania w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń do ustaleń kontroli.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Lasach Państwowych (LP) - należy przez to rozumieć Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;
2) Dyrektorze Generalnym - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
3) dyrektorze regionalnym - należy przez to rozumieć dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;
4) Głównym Inspektorze - należy przez to rozumieć Głównego Inspektora Lasów Państwowych;
5) DGLP - należy przez to rozumieć Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych;
6) RDLP - należy przez to rozumieć regionalną dyrekcję Lasów Państwowych;
7) Inspekcji - należy przez to rozumieć Inspekcję Lasów Państwowych;
8) regionie inspekcyjnym - należy przez to rozumieć obszar dwóch lub więcej RDLP, stanowiący jednostkę wykonywania kontroli instytucjonalnej przez Inspekcję;
9) zakładzie LP - należy przez to rozumieć inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w art. 32 ustawy o lasach;
10) regionalnym inspektorze - należy przez to rozumieć regionalnego inspektora Lasów Państwowych, nadzorującego i koordynującego działania inspektorów w określonym regionie inspekcyjnym, podlegającego bezpośrednio Głównemu Inspektorowi;
11) nadzorującym czynności kontrolne - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego, Głównego Inspektora, regionalnego inspektora, dyrektora regionalnego, kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kontroli w RDLP;
12) kontrolującym - należy przez to rozumieć osobę prowadzącą kontrolę lub zespół ją przeprowadzający na podstawie przepisów zarządzenia;
13) kierowniku zespołu kontrolnego - należy przez to rozumieć kontrolującego, który organizuje pracę zespołu przeprowadzającego kontrolę;
14) kierowniku jednostki kontrolowanej - należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej LP lub kierownika wewnętrznej komórki organizacyjnej DGLP lub RDLP;
15) zdefiniowaniu sposobu dostępu i warunkach wyboru danych do raportów - należy przez to rozumieć określony sposób uzyskania danych, tj. nazwę aplikacji, a także, w przypadku serwisów centralnych, adres internetowy, pod którym się znajduje, sposób logowania i ścieżkę dojścia do odpowiednich danych;
16) analizach przedkontrolnych - należy przez to rozumieć czasowy dostęp do zasobów danych SILP jednostek organizacyjnych LP, nadawany przed wszczęciem kontroli, w celu opracowania planów i programów kontroli;
17) skanie - należy przez to rozumieć zapisany w postaci elektronicznego zbioru (pliku) wynik przetworzenia do postaci cyfrowej obrazu analogowego na nośniku papierowym;
18) korespondencji elektronicznej - należy przez to rozumieć przesyłanie informacji i materiałów z zastosowaniem informatycznego oprogramowania pocztowego (poczty elektronicznej) oraz EZD;
19) SILP - należy przez to rozumieć dostępny poprzez sieć informatyczną System Informatyczny Lasów Państwowych, funkcjonujący terminalowo oraz w zasobach Web;
20) aplikacji "Kontrole instytucjonalne" - należy przez to rozumieć oprogramowanie w SILP, wspomagające proces kontrolny;
21) kontroli okresowej - należy przez nią rozumieć badanie działalności jednostek organizacyjnych LP, wykonywane nie rzadziej niż jeden raz na dziesięć lat;
22) kontroli problemowej - należy przez nią rozumieć badanie grupy zagadnień dotyczących jednego przekrojowego tematu, w jednej lub kilku jednostkach organizacyjnych LP;
23) kontroli doraźnej - należy przez nią rozumieć badanie działalności jednostek organizacyjnych LP, podejmowane w razie potrzeby poza rocznym planem kontroli;
24) kontroli sprawdzającej - należy przez nią rozumieć postępowanie weryfikujące wykonanie wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniach, a także wykorzystanie przez kontrolowanego uwag i ocen w nich sformułowanych;
25) kontroli przygotowawczej - należy przez nią rozumieć postępowanie, mające na celu dokonanie wstępnych analiz i czynności rozpoznawczych, niezbędnych do wszczęcia kontroli problemowej;
26) koordynatorze kontroli - należy przez to rozumieć osobę gromadzącą wyniki kontroli problemowej i przygotowawczej, zapewniającą ich spójność merytoryczną oraz udzielającą kontrolującym wyjaśnień z tym związanych.

Rozdział  2

Organizacja kontroli

§  3. 
1.  Kontrolę instytucjonalną w Lasach Państwowych prowadzą:
1) Inspekcja podległa Dyrektorowi Generalnemu,
2) komórki organizacyjne właściwe w sprawach kontroli, podległe dyrektorom regionalnym.
2.  Zakres działania, uprawnienia i obowiązki Inspekcji określa Regulamin organizacyjny DGLP.
3.  Zakres działania, uprawnienia i obowiązki komórek organizacyjnych w RDLP, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określają regulaminy organizacyjne i regulaminy kontroli wewnętrznej RDLP.
4.  Proces kontrolny, przewidziany zarządzeniem, prowadzi się odpowiednio z wykorzystaniem przeznaczonej do tego celu aplikacji "Kontrole instytucjonalne".
§  4. 
1.  Inspekcja przeprowadza kontrolę w:
1) komórkach organizacyjnych DGLP,
2) biurach RDLP,
3) nadleśnictwach,
4) zakładach LP.
2.  Inspekcja prowadzi analizy przedkontrolne w jednostkach, o których mowa w ust. 1.
3.  Strukturę organizacyjną Inspekcji stanowią:
1) biuro Głównego Inspektora,
2) regiony inspekcyjne.
4.  Regionem inspekcyjnym kieruje regionalny inspektor, wyznaczony przez Dyrektora Generalnego na wniosek Głównego Inspektora.
5.  Regionalnemu inspektorowi podlegają bezpośrednio inspektorzy wyznaczeni przez Dyrektora Generalnego na wniosek Głównego Inspektora do pracy w regionie inspekcyjnym.
6.  Regionalny inspektor w szczególności:
1) w razie konieczności wyznacza swojego zastępcę - w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem,
2) wystawia upoważnienia do kontroli podległym mu inspektorom,
3) zatwierdza wnioski o wydanie polecenia wyjazdu służbowego podległych mu inspektorów,
4) akceptuje merytorycznie rozliczenia kosztów podróży podległych mu inspektorów,
5) zatwierdza wnioski urlopowe inspektorów regionu inspekcyjnego,
6) pośredniczy w przekazywaniu spraw drogą służbową,
7) opiniuje kierowane drogą służbową prośby i wnioski podległych mu inspektorów,
8) organizuje w razie potrzeby i prowadzi narady koordynujące pracę podległych mu inspektorów,
9) akceptuje merytorycznie wnioski podległych mu inspektorów o zakupy na potrzeby regionu inspekcyjnego,
10) sporządza projekty rocznych planów zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby regionu inspekcyjnego.
7.  Zasięg działania regionów inspekcyjnych oraz umiejscowienie ich siedzib określa Dyrektor Generalny na wniosek Głównego Inspektora.
8.  Na siedziby regionów inspekcyjnych wyznacza się biura RDLP, które zapewniają pomieszczenia biurowe, wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy, łączność telefoniczną stacjonarną oraz dostęp do sieci informatycznej, a także realizują wysyłanie i doręczanie korespondencji regionu. Koszty z tym związane obciążają biura RDLP.
§  5.  Pracownicy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach kontroli w RDLP przeprowadzają kontrolę w:
1) komórkach organizacyjnych RDLP,
2) nadleśnictwach,
3) zakładach LP nadzorowanych przez dyrektorów regionalnych.

Rozdział  3

Zadania pracowników nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne

§  6.  Dyrektor Generalny w postępowaniu kontrolnym, w szczególności:
1) zatwierdza roczny plan kontroli realizowanych przez Inspekcję oraz zleconych do wykonania dyrektorom regionalnym, najpóźniej do 15 listopada każdego roku kalendarzowego, na rok następny;
2) zatwierdza programy kontroli opracowane przez Inspekcję oraz powołane w tym celu zespoły;
3) sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez dyrektorów regionalnych zleconych im kontroli;
4) zarządza i zleca przeprowadzenie kontroli;
5) upoważnia Inspekcję do prowadzenia analiz przedkontrolnych,
6) zatwierdza i podpisuje wystąpienia pokontrolne po kontrolach przeprowadzonych przez Inspekcję;
7) zatwierdza i podpisuje informacje o wynikach kontroli, sporządzone przez Inspekcję;
8) powołuje członków komisji odwoławczych i podejmuje pozostałe działania wynikające z procedury odwoławczej.
§  7.  Dyrektor regionalny w postępowaniu kontrolnym, w szczególności:
1) zatwierdza roczny plan kontroli RDLP, z uwzględnieniem kontroli zleconych przez Dyrektora Generalnego, najpóźniej do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego na rok następny i niezwłocznie przekazuje go Głównemu Inspektorowi;
2) zatwierdza programy kontroli opracowane przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach kontroli;
3) zarządza przeprowadzenie kontroli;
4) zatwierdza i podpisuje wystąpienia pokontrolne kierowane do kierowników kontrolowanych jednostek po kontrolach, o których mowa w pkt 3;
5) zatwierdza i podpisuje informacje o wynikach kontroli po kontrolach, o których mowa w pkt 3;
6) przedkłada Dyrektorowi Generalnemu informacje o wynikach kontroli zleconych;
7) powołuje członków komisji odwoławczych i podejmuje pozostałe działania wynikające z procedury odwoławczej.
§  8.  Główny Inspektor, regionalny inspektor, kierownik komórki organizacyjnej w RDLP właściwej w sprawach kontroli w postępowaniu kontrolnym, w szczególności:
1) podejmuje czynności zapewniające prawidłowy i terminowy przebieg postępowania kontrolnego;
2) wyznacza podległych pracowników do wykonania określonych czynności kontrolnych (regionalny inspektor w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem);
3) sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez pracowników powierzonych im zadań, zwłaszcza nad przygotowaniem się do przeprowadzenia kontroli i nad przestrzeganiem obowiązujących zasad i trybu przeprowadzania kontroli;
4) nadzoruje opracowywanie programów kontroli, a następnie je akceptuje i przedkłada do zatwierdzenia bezpośredniemu przełożonemu;
5) zapewnia rzetelne przedstawienie w wystąpieniach pokontrolnych oceny kontrolowanej działalności, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - uwag i wniosków w sprawie ich usunięcia;
6) uczestniczy w naradach pokontrolnych (Główny Inspektor - z własnej inicjatywy lub na polecenie Dyrektora Generalnego);
7) podejmuje działania wynikające z procedury odwoławczej;
8) akceptuje projekty wystąpień pokontrolnych;
9) akceptuje informacje o wynikach kontroli;
10) może przeprowadzać kontrole.
§  9. 
1.  Kontrolujący zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1:
1) przygotowują się do kontroli przed jej przeprowadzeniem;
2) wszczynają i przeprowadzają kontrolę w jednostkach kontrolowanych na podstawie oraz w granicach upoważnienia do kontroli, zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego oraz programem kontroli;
3) efektywnie wykorzystują czas przewidziany na przygotowanie się do kontroli oraz na jej przeprowadzenie;
4) dokonują w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelnie je dokumentują;
5) sporządzają dokumenty określone w zarządzeniu, w szczególności protokoły kontroli oraz projekty wystąpień pokontrolnych;
6) biorą udział w postępowaniu w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń;
7) informują koordynatora kontroli o jej wynikach niezbędnych do sporządzenia informacji oraz przekazują mu korespondencją elektroniczną materiały z tym związane, a zwłaszcza protokoły kontroli i projekty wystąpień pokontrolnych;
8) wykonują inne zadania w zakresie postępowania kontrolnego, zlecone przez przełożonego.
2.  Jeżeli kontrola przeprowadzana jest przez zespół wieloosobowy, zarządzający kontrolę wyznacza kierownika zespołu kontrolnego, który oprócz wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, organizuje pracę zespołu, w szczególności:
1) dokonuje podziału zadań między członków zespołu i koordynuje ich działania;
2) zapewnia prawidłowe i terminowe przeprowadzenie kontroli przez zespół;
3) rozstrzyga rozbieżności między członkami zespołu, wynikłe na tle dokonanych ustaleń kontrolnych lub sposobu ujęcia ustaleń w protokole kontroli;
4) reprezentuje zespół wobec kierownika jednostki kontrolowanej, z zastrzeżeniem ust. 1.
§  10. 
1.  Pracownicy nowo zatrudniani w jednostkach, o których mowa w § 3 ust. 1, są uprzednio przyjmowani do pracy za ich zgodą na czas oznaczony trzech miesięcy. Dotychczasowi pracodawcy tych pracowników są zobowiązani do udzielenia im na ten okres urlopu bezpłatnego w jednostkach organizacyjnych LP.
2.  W okresie zatrudnienia w jednostkach, o których mowa w § 3 ust. 1, kontrolujący są zobowiązani do odbycia szkolenia z zakresu postępowania kontrolnego, zakończonego egzaminem.

Rozdział  4

Obsługa prawna

§  11.  Pracownicy wykonujący i nadzorujący czynności kontrolne przy wykonywaniu zadań korzystają z pomocy prawnej świadczonej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, w których są zatrudnieni, w zakresie:
1) uzyskania informacji o zmianach stanu prawnego w zakresie działania jednostki kontrolowanej;
2) opiniowania projektów programów kontroli i sporządzania wykazu aktów prawnych, dotyczących przedmiotu kontroli;
3) udzielania bieżącej pomocy prawnej kontrolującemu;
4) wsparcia prawnego prac komisji odwoławczej i rozpatrywania zastrzeżeń do protokołu kontroli;
5) opiniowania pod względem prawnym projektów wystąpień pokontrolnych;
6) opiniowania pod względem formalnoprawnym projektów informacji pokontrolnych;
7) opracowania projektów zawiadomień do organów ścigania oraz innych organów i instytucji właściwych według ich kompetencji.

Rozdział  5

Przygotowanie kontroli

§  12. 
1.  Inspekcja oraz komórki organizacyjne w RDLP właściwe w sprawach kontroli prowadzą działalność kontrolną na podstawie rocznych planów kontroli.
2.  Roczny plan kontroli zawiera tematy kontroli problemowych i sprawdzających oraz kontrole okresowe.
3.  Kontrolę okresową przeprowadza Inspekcja.
4.  Kontrolę przygotowawczą, problemową, doraźną i sprawdzającą przeprowadzają kontrolujący zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w § 3 ust. 1.
5.  Zmiany w rocznych planach kontroli wymagają zgody zatwierdzającego plan kontroli.
§  13. 
1.  Kontrole doraźne podejmuje się w szczególności dla:
1) rozpatrywania skarg i wniosków;
2) przeprowadzenia badań dokumentów, danych wykazanych w sprawozdaniach okresowych i innych materiałów, otrzymanych z jednostek podlegających kontroli.
2.  Decyzję o przeprowadzeniu kontroli doraźnej podejmuje Dyrektor Generalny lub odpowiednio dyrektor regionalny.
§  14. 
1.  Podmioty prowadzące kontrolę, wymienione w § 3 ust. 1, w celu realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 5, wykorzystują m.in. dane zawarte w SILP
2.  Czynności, o których mowa w ust. 1, prowadzą wyznaczeni do ich wykonywania pracownicy Inspekcji oraz komórek organizacyjnych właściwych w sprawach kontroli w RDLP, upoważnieni przez zarządzającego kontrolę.
§  15. 
1.  Dla kontroli okresowych, problemowych i przygotowawczych opracowuje się programy kontroli.
2.  Program kontroli okresowych, o których mowa w § 12 ust. 3, opracowuje zespół powoływany przez Dyrektora Generalnego.
§  16. 
1.  W programie kontroli - wzór nr 1 (Wzorów nie drukujemy - przyp. red.) - zamieszcza się w szczególności:
1) oznaczenie kontroli (numer i temat);
2) cel kontroli, tj. określenie kierunku badań kontrolnych i problemów wymagających oceny;
3) analizę przedkontrolną;
4) analizę stanu prawnego dotyczącego tematyki kontroli;
5) tematykę kontroli, tj. określenie przedmiotowego i podmiotowego zakresu kontroli;
6) kryteria, według których przeprowadzana jest kontrola;
7) założenia organizacyjne, w tym m.in. czas trwania kontroli, terminy sporządzania i obiegu dokumentacji pokontrolnej;
8) wykaz aktów prawnych i normatywnych, zawierających wyznaczniki dotyczące przedmiotu tematyki kontroli;
9) wykaz literatury fachowej dotyczącej tematyki kontroli, jeżeli jest to niezbędne do jej sprawnego przeprowadzenia.
2.  W programie kontroli problemowej i przygotowawczej wyznacza się koordynatora kontroli.
3.  Do czasu wszczęcia kontroli nie udostępnia się programu kontroli.
4.  Po zakończeniu kontroli jej program oraz metodykę kontroli dołącza się do akt kontroli.
§  17. 
1.  Kontrolę przeprowadza się na podstawie oraz w granicach imiennego upoważnienia - wzór nr 2.
2.  Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez Inspekcję podpisuje Dyrektor Generalny lub z jego upoważnienia Główny Inspektor.
3.  Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez pracowników komórek organizacyjnych w RDLP właściwych w sprawach kontroli podpisują dyrektorzy regionalni.
4.  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli uprawnia kontrolującego do dostępu do danych zawartych w SILP jednostki kontrolowanej w zakresie przedmiotu kontroli, na zasadach określonych odrębnymi uregulowaniami Dyrektora Generalnego, z zastrzeżeniem § 29 ust. 5.
5.  Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawia się z przeznaczeniem dla kontrolowanego oraz do akt kontroli.
6.  Do przeprowadzania kontroli spraw lub dokumentów zakwalifikowanych jako niejawne konieczne jest posiadanie odrębnego upoważnienia.
7.  Metodyka kontroli niezbędna do jej prowadzenia jest przekazywana kontrolującemu na piśmie przez zarządzającego kontrolę - wzór nr 1a.
8.  Metodyka kontroli obejmuje: okres objęty kontrolą, dobór jednostek do kontroli, określenie problemów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w badaniach kontrolnych, dowody niezbędne do dokonania ustaleń i sposób ich badania, powiązania tematyki z aktami normatywnymi, wskazówki o charakterze organizacyjnym, wzory wykazów i zestawień oraz określenie sposobu dostępu i warunki wyboru danych do raportów.
9.  Do czasu zakończenia kontroli i dołączenia do akt kontroli metodyka kontroli jest dokumentem chronionym tajemnicą kontrolerską, udostępnianym pracownikom LP w związku z wykonywaniem w trakcie kontroli zadań służbowych.
10.  Zarządzający kontrolę jest uprawniony do jej odwołania lub wstrzymania, a zebrane akta kontroli podlegają archiwizacji.

Rozdział  6

Postępowanie kontrolne

Dział  I

Postanowienia ogólne

§  18.  Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek poddanych kontroli, obiektywne i rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie obiektywnej oceny kontrolowanej działalności według kryteriów: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
§  19. 
1.  Dla realizacji celu, o którym mowa w § 18, kierownicy jednostek kontrolowanych, w szczególności:
1) zapewniają kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, tj.: udostępniają kontrolującym oddzielne pomieszczenie do prac biurowych wraz z wyposażeniem służącym do bezpiecznego przechowywania materiałów kontrolnych, o których mowa w § 25-37, materiały biurowe, dostęp do sieci informatycznej w biurze jednostki oraz do danych zawartych w SILP jednostki kontrolowanej;
2) na żądanie kontrolującego niezwłocznie przedkładają wszelkie poświadczone za zgodność z oryginałem lub danymi źródłowymi dokumenty i inne dowody, niezbędne do przeprowadzenia kontroli;
3) zapewniają terminowe udzielanie wyjaśnień przez podległych pracowników;
4) zapewniają nieodpłatne korzystanie ze środków transportu umożliwiających realizowanie czynności kontrolnych;
5) zapewniają kontrolującemu nieodpłatnie zakwaterowanie na czas kontroli w lokalu mieszkalnym, będącym w zasobach kontrolowanej jednostki lub w innym lokalu, na żądanie kontrolującego z możliwością przygotowania posiłków włącznie.
2.  Utrudnianie przeprowadzenia kontroli rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną.
3.  Kontrolujący są uprawnieni do żądania uzupełnienia dokumentów i innych dowodów na każdym etapie kontroli.
§  20. 
1.  Postępowanie kontrolne prowadzone jest w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscach i czasie wykonywania jej zadań, a jeżeli tego wymaga dobro kontroli - również poza godzinami pracy.
2.  W miarę potrzeb postępowanie kontrolne lub poszczególne jego czynności przeprowadza się również w miejscu pracy kontrolującego - w zakresie zdalnego pozyskiwania danych po wszczęciu kontroli lub opracowania wyników zebranych w kontrolowanej jednostce.
§  21. 
1.  Kontrolujący podlega wyłączeniu na wniosek lub z urzędu z postępowania kontrolnego, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.  Kontrolujący może być wyłączony z postępowania kontrolnego w każdym czasie na wniosek lub z urzędu, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
3.  Kierownik kontrolowanej jednostki lub kontrolujący o przyczynach powodujących wyłączenie kontrolującego zawiadamia Głównego Inspektora za pośrednictwem regionalnego inspektora lub odpowiednio kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kontroli, który ustosunkowuje się do powyższego zawiadomienia na piśmie.
4.  Do wyłączenia z czynności służbowych Głównego Inspektora oraz regionalnego inspektora zasady określone w ust. 1-3 mają zastosowanie odpowiednio.

Dział  II

Wszczęcie postępowania kontrolnego i dokumentowanie czynności kontrolnych

§  22.  Postępowanie kontrolne wszczyna się poprzez okazanie lub przekazanie kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienia, a w przypadku wszczęcia bez użycia aplikacji "Kontrole instytucjonalne" - również okazanie legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.
§  23.  Kontrolujący ma obowiązek po wszczęciu postępowania kontrolnego, o którym mowa w § 22:
1) poinformować kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiotowym zakresie kontroli;
2) uzgodnić tryb okazania, doręczenia oraz zwrotu dokumentów i innych dowodów, na podstawie których przeprowadzane będą czynności kontrolne, z zastrzeżeniem § 27;
3) ustalić inne sprawy organizacyjne i techniczne zapewniające sprawne przeprowadzenie kontroli;
4) dokonać wpisu o rozpoczęciu kontroli w książce ewidencji kontroli.
§  24.  Po wszczęciu postępowania kontrolnego, kontrolujący wykonuje czynności kontrolne, w wyniku których w sposób rzetelny i obiektywny pozyskuje dowody, na podstawie dowodów ustala stan faktyczny, a w razie stwierdzenia odstępstw od stanu pożądanego - także przyczyny ich powstania oraz skutki, wskazując równocześnie osoby za nie odpowiedzialne.
§  25.  Dowodami w postępowaniu kontrolnym w szczególności są:
1) dokumenty,
2) rzeczy,
3) opinie biegłych,
4) opinie specjalistów,
5) zestawienia tabelaryczne,
6) notatki służbowe,
7) wyjaśnienia,
8) oświadczenia,
9) nformacje i wyjaśnienia pobierane z jednostek niekontrolowanych,
10) oględziny.
§  26. 
1.  Kontrolę przeprowadza się na podstawie dowodów źródłowych.
2.  Do akt kontroli włącza się odpisy dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem lub dokumentami źródłowymi.
§  27. 
1.  Kontrolujący dokonuje pobrania oraz zwrotu rzeczy w obecności kierownika komórki organizacyjnej, w której rzecz się znajduje, a w razie jego nieobecności - pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki kontrolowanej.
2.  Pobrana rzecz powinna być zaopatrzona w trwałe cechy lub znaki uniemożliwiające jej zastąpienie inną rzeczą.
3.  Z pobrania oraz zwrotu rzeczy sporządza się protokół, który podpisuje kontrolujący i osoba uczestnicząca w pobraniu lub zwrocie - odpowiednio wzór nr 3 lub wzór nr 4. Dotyczy to również innych dowodów - w przypadku uzgodnienia pisemnego trybu ich przekazania, o którym mowa w § 23 pkt 2, z zastrzeżeniem § 36.
4.  Do opisu przedmiotu pobrania, § 34 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
5.  Zwrotu dowodów kontrolujący dokonuje niezwłocznie, najpóźniej po zakończeniu kontroli, o którym mowa w § 54.
§  28. 
1.  W sytuacjach wymagających opinii, o której mowa w § 25 pkt 4, zarządzający kontrolę na wniosek kontrolującego wyznacza specjalistę spośród pracowników LP.
2.  W razie potrzeby przeprowadzenia przez specjalistę czynności niezbędnych do sporządzenia opinii na terenie jednostki kontrolowanej, zarządzający kontrolę wystawia upoważnienie do kontroli, podając zakres czynności objętych upoważnieniem.
§  29. 
1.  Jeżeli w toku kontroli konieczne jest zbadanie zagadnień wymagających wiedzy biegłego, powołuje go na wniosek kontrolującego zarządzający kontrolę.
2.  Wniosek zatwierdza Główny Inspektor (po akceptacji regionalnego inspektora) lub odpowiednio kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kontroli.
3.  We wniosku o powołanie biegłego należy określić przedmiot i zakres badań oraz termin opracowania opinii.
4.  Zarządzający kontrolę zawiera z biegłym umowę.
5.  Zasady określone w § 28 ust. 2 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że upoważnienie do kontroli nie dotyczy dostępu do SILP jednostki kontrolowanej.
§  30. 
1.  Z analizy zbiorczej dokumentów sporządza się notatkę służbową lub zestawienie tabelaryczne.
2.  Notatka służbowa zawiera co najmniej dane określone we wzorze nr 5.
3.  Zestawienie tabelaryczne zawiera co najmniej nazwę jednostki kontrolującej, określenie rodzaju analizowanych dokumentów lub danych, wyniki ich analizy w formie tabelarycznej, informację o formie i trybie okazania informacji źródłowych, datę sporządzenia zestawienia i podpis kontrolującego.
§  31. 
1.  Kontrolujący sporządza z danych zawartych w SILP i z dokumentów niezbędne do kontroli zestawienia, wyciągi oraz obliczenia w zakresie objętym kontrolą. W razie konieczności może zażądać powyższego oraz odpisów dokumentów, w terminie przez niego wyznaczonym, od kierownika jednostki kontrolowanej.
2.  Kierownik komórki organizacyjnej, w której dokument się znajduje (lub osoba pisemnie przez niego upoważniona), potwierdza zgodność sporządzonych odpisów, wyciągów, skopiowanych dokumentów oraz notatek, zestawień i obliczeń z dokumentami źródłowymi.
3.  Przeprowadzający kontrolę może żądać od pracowników jednostki kontrolowanej udzielenia mu w terminie przez niego wyznaczonym ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli:
1) wyjaśnienia pisemne uzyskuje się na zadane na piśmie pytanie wg wzoru nr 6,
2) wyjaśnienia ustne przyjmuje się do protokołu przyjęcia wyjaśnień ustnych według wzoru nr 7.
4.  Udzielający wyjaśnień może pisemnie odmówić ich złożenia lub uchylić się od odpowiedzi na konkretne pytanie, gdy wyjaśnienia dotyczyłyby faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną wezwanego do ich złożenia lub jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.  Na żądanie kontrolującego treść dowodów, o których mowa w ust. 1, pisemnych wyjaśnień udzielonych przez pracowników jednostki kontrolowanej oraz złożonych pisemnych oświadczeń, o których mowa w ust 3, przekazuje się również w formacie tekstowym na wskazany adres korespondencji elektronicznej.
§  32. 
1.  Każdy może złożyć przed kontrolującym ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli oraz udzielić mu wyjaśnień z inicjatywy własnej albo kontrolującego.
2.  Nie można odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli.
3.  Warunkiem przyjęcia oświadczenia jest opatrzenie go imieniem i nazwiskiem osoby je składającej oraz jej podpisem i datą. W przypadku, gdy oświadczenie ma charakter skargi, warunkiem jej przyjęcia jest również podanie miejsca zamieszkania osoby składającej skargę.
4.  Oświadczenie ustne przyjmuje się do protokołu przyjęcia oświadczenia ustnego według wzoru nr 8.
§  33. 
1.  W przypadku braku możliwości dokonania pełnych ustaleń kontrolnych w kontrolowanej jednostce, kontrolujący może wystąpić w formie pisemnej (w tym za pomocą korespondencji elektronicznej) do niekontrolowanej jednostki Lasów Państwowych o złożenie informacji lub udzielenie wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą, według wzoru nr 9, okazując jednocześnie kopię upoważnienia do kontroli.
2.  Zasady określone w § 31. ust. 1 mają zastosowanie odpowiednio.
§  34. 
1.  W razie potrzeby ustalenia stanu faktycznego obiektów lub innych składników majątkowych albo przebiegu określonych czynności, kontrolujący przeprowadza oględziny.
2.  Oględzin dokonuje się w obecności co najmniej osoby odpowiedzialnej za przedmiot oględzin oraz bezpośredniego przełożonego lub osoby upoważnionej przez kierownika kontrolowanej jednostki.
3.  Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się protokół według wzoru nr 10.
4.  Przebieg i wyniki oględzin mogą być ponadto utrwalone (po poinformowaniu osób obecnych) za pomocą aparatury i środków technicznych służących do utrwalenia obrazu lub dźwięku. Utrwalanie wizerunku osób lub ich wypowiedzi odbywa się po uzyskaniu ich pisemnej zgody. Nośnik, na którym został utrwalony obraz lub dźwięk, stanowi załącznik do protokołu oględzin.
§  35. 
1.  Kontrolujący niezwłocznie informuje kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzeniu zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo niepowetowanej szkody w mieniu, w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu lub szkodzie.
2.  Kierownik jednostki kontrolowanej niezwłocznie informuje kontrolującego o podjętych działaniach zapobiegających zagrożeniom, o których mowa w ust. 1.
3.  Kontrolujący jest zobowiązany do podjęcia czynności kontrolnych sprawdzających informacje, o których mowa w ust. 2, złożonych przez kierownika jednostki kontrolowanej.
4.  W przypadku powzięcia przez kontrolującego uzasadnionego podejrzenia, że działania przewidziane w ust. 1 i 2 są niewystarczające, powiadamia on niezwłocznie o stwierdzonych zagrożeniach kierownika jednostki nadrzędnej lub właściwy organ.
§  36. 
1.  W przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących na możliwość popełnienia czynu zagrożonego odpowiedzialnością karną, kontrolujący zabezpiecza dowody.
2.  Zabezpieczenie następuje poprzez:
1) pobranie dowodów po wcześniejszym sporządzeniu protokołu pobrania dowodów - wzór nr 3, lub
2) nadanie cech uniemożliwiających zastąpienie dowodów innymi, w celu przechowania przez kierownika kontrolowanej jednostki - wraz ze sporządzeniem protokołu zabezpieczenia wg wzoru nr 11.
3.  W stosunku do osób odpowiedzialnych kontrolujący dodatkowo zamieszcza w protokole kontroli dane:
1) adres zamieszkania i korespondencji,
2) stanowisko i okres jego pełnienia, a jeżeli jest to konieczne, także stanowisko poprzednie.
4.  W uzasadnionych sytuacjach, a zwłaszcza w przypadkach, o których mowa w § 35 ust. 1 i § 36 ust. 1, kontrolujący może przyjmować oświadczenia, żądać wyjaśnień i dokonywać oględzin, o których mowa w § 32, § 31 ust. 3 oraz § 34 ust. 1, niezwiązanych bezpośrednio z zakresem wskazanym w upoważnieniu do kontroli.
5.  O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4, kontrolujący niezwłocznie informuje odpowiednio regionalnego inspektora, Głównego Inspektora lub kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kontroli.
6.  W razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności kontrolujący wnosi o zarządzenie kontroli doraźnej, poszerzającej zakres działań sprawdzających, obejmującej w szczególności zagadnienia wskazane w dowodach, o których mowa w ust. 4. Do wykonania kontroli doraźnej upoważnia się odpowiednio pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, innych niż kontrolujący, o którym mowa w ust. 4.
§  37. 
1.  W celu udokumentowania wyników kontroli kontrolujący zakłada i prowadzi akta kontroli.
2.  Akta kontroli obejmują w szczególności materiały dowodowe, z zastrzeżeniem § 27 ust. 5 oraz § 36 ust. 2 pkt 2, i inne dokumenty wymieniane w zarządzeniu.
3.  Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem dokonywanych czynności, włączając do nich materiały, o których mowa w ust. 2.
4.  Do czasu zarządzenia kontroli doraźnej, o której mowa w § 36 ust. 6, dowody zebrane na podstawie § 36 ust. 4 dołącza się do akt kontroli wskazanej w upoważnieniu.
5.  Prowadzone akta kontroli kontrolujący przechowuje w sposób zapewniający ich kompletność i integralność - w razie konieczności w kolejnych tomach, numerując kolejno strony akt w sposób ciągły dla wszystkich akt.
6.  Na początku każdego tomu akt zamieszcza się wykaz materiałów zawartych w danym tomie - wzór nr 12.
7.  Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego pisemnie upoważnionej przysługuje prawo wglądu do akt kontroli na każdym etapie czynności kontrolnych.
8.  Dysponentem akt kontroli i podmiotem odpowiedzialnym za ich archiwizację jest zarządzający kontrolę, z zastrzeżeniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

Dział  III

Protokół kontroli

§  38. 
1.  Dokonane w postępowaniu kontrolnym, na podstawie zgromadzonych dowodów ustalenia kontroli, kontrolujący opisuje w protokole kontroli w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty.
2.  Protokół kontroli powinien zawierać w szczególności - wzór nr 13:
1) nazwę jednostki kontrolowanej, jej adres, imię i nazwisko kierownika, z uwzględnieniem zmian w okresie objętym kontrolą, oraz głównego księgowego;
2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego oraz numer i datę upoważnienia do kontroli;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej, wyszczególnienie dni przerw w kontroli;
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5) ustalenia kontrolne;
6) opis stwierdzonych w wyniku kontroli szczególnych osiągnięć, nowatorskich oraz niestandardowych rozwiązań;
7) wzmiankę o dokonaniu wpisu do książki ewidencji kontroli;
8) pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz prawie odmowy podpisania protokołu kontroli;
9) miejsce i datę sporządzenia protokołu.
3.  Prawidłowość należy określić, opisując stan faktyczny (w tym skalę badanego zjawiska i sposób doboru próby do kontroli) oraz wyznacznik (stan wymagany lub pożądany).
4.  W pozostałych przypadkach należy dodatkowo podać przyczyny odstępstw od wyznacznika oraz skutki, pobierając stosowne wyjaśnienia na tę okoliczność.
5.  Pod każdym ustaleniem kontrolnym należy powołać dowody, podając numery stron akt kontroli.
6.  W trakcie kontroli kontrolujący może ustnie wskazywać i konsultować działania, zmierzające do osiągnięcia stanu pożądanego. Czynności te nie mają dla kontrolowanego charakteru wiążącego.
§  39.  Kontrolujący podpisuje protokół kontroli i parafuje każdą jego stronę.
§  40.  Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się za pokwitowaniem kierownikowi jednostki kontrolowanej.
§  41. 
1.  Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych:
1) podpisuje protokół kontroli;
2) odmawia na piśmie podpisania protokołu kontroli, podając przyczyny odmowy;
3) nie podpisuje protokołu kontroli i składa pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli wraz z ich uzasadnieniem.
2.  Siedmiodniowy termin, o którym mowa w ust. 1, liczony jest od dnia następującego po dniu wręczenia protokołu kontroli.
3.  Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
4.  Siedmiodniowy termin, o którym mowa w ust. 1, nie podlega przywróceniu ani przedłużeniu.
5.  Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje realizacji wyników kontroli.
6.  Kierownik jednostki kontrolowanej, po podpisaniu pokwitowanego egzemplarza protokołu kontroli, o którym mowa w § 40, podpisuje drugi egzemplarz protokołu kontroli i przekazuje go niezwłocznie kontrolującemu. Jednocześnie potwierdza podpisanie protokołu kontroli w aplikacji "Kontrole instytucjonalne". W przypadku przesłania podpisanego protokołu pod adres wskazany przez kontrolującego, kierownik jednostki kontrolowanej niezwłocznie informuje go o tym za pomocą korespondencji elektronicznej.
7.  Stanowisko, o którym mowa w § 41 ust. 1 pkt 2 i 3, kierownik jednostki kontrolowanej przekazuje niezwłocznie regionalnemu inspektorowi za pośrednictwem kontrolującego (w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję) lub kontrolującemu. W przypadku przesłania stanowiska pod adres wskazany przez kontrolującego, jego skan jest przekazywany niezwłocznie za pomocą korespondencji elektronicznej.
§  42. 
1.  Kierownik kontrolowanej jednostki przy podpisaniu protokołu kontroli może złożyć kontrolującemu dodatkowe pisemne wyjaśnienia w zakresie objętym kontrolą.
2.  Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, nie wstrzymują realizacji wyników kontroli.
3.  Kontrolujący po podpisaniu protokołu kontroli, a przed wysłaniem wystąpienia pokontrolnego, może wystąpić do kierownika kontrolowanej jednostki o złożenie dodatkowych wyjaśnień i dowodów w wyznaczonym przez siebie terminie (nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych).
4.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczą ustaleń zawartych w protokole kontroli i stanowią załącznik do tego protokołu.

Dział  IV

Rozpatrywanie zastrzeżeń

§  43. 
1.  W razie zgłoszenia przez kierownika jednostki kontrolowanej zastrzeżeń do protokołu kontroli, regionalny inspektor (w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję) lub kontrolujący ustala, czy:
- zastrzeżenia zgłosiła osoba uprawniona,
- nie uchybiono terminowi ich złożenia.
2.  W przypadku niespełnienia co najmniej jednego z warunków, o których mowa w ust. 1, regionalny inspektor (w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję) lub kontrolujący odmawia na piśmie rozpatrzenia zastrzeżeń, podając przyczyny odmowy.
§  44. 
1.  Po ustaleniu, że zgłoszone zastrzeżenia spełniają warunki formalnoprawne, regionalny inspektor (w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję) lub kontrolujący analizuje je pod względem merytorycznym.
2.  Analizy dokonuje się przy uwzględnieniu dowodów zgromadzonych w trakcie kontroli. Regionalny inspektor (w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję) lub kontrolujący może żądać od kontrolowanego nadesłania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, dodatkowych wyjaśnień i dowodów.
3.  Po dokonaniu analizy regionalny inspektor (w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję) lub kontrolujący sporządza stanowisko, w którym uwzględnia zastrzeżenia w całości, w części lub je oddala. Stanowisko to przekazuje zgłaszającemu zastrzeżenia.
4.  Jeżeli wyniki analizy zastrzeżeń zgłoszonych do ustaleń zawartych w protokole kontroli wskazują na ich zasadność a stanowisko, o którym mowa w pkt 3, uwzględnia je w całości lub w części, kontrolujący sporządza ciąg dalszy protokołu kontroli - wzór nr 14.
5.  W razie oddalenia zastrzeżeń w całości lub w części, regionalny inspektor (w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję) lub kontrolujący przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej swoje stanowisko na piśmie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie i terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych zgłoszenia zastrzeżeń do zarządzającego kontrolę.
6.  Zgłoszone zastrzeżenia kierownik jednostki kontrolowanej niezwłocznie przekazuje do wiadomości regionalnemu inspektorowi (w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję) lub kontrolującemu. Zasady określone w § 41 ust. 7 mają zastosowanie odpowiednio.
7.  Do pięciodniowego terminu, o którym mowa w ust. 5, mają odpowiednio zastosowanie zasady zawarte w § 41 ust. od 2 do 4.
§  45. 
1.  Zarządzający kontrolę, po otrzymaniu zastrzeżeń, o których mowa w § 44 ust. 5, niezwłocznie wyznacza skład komisji odwoławczej do ich rozpatrzenia oraz protokolanta.
2.  Skład komisji odwoławczej jest co najmniej trzyosobowy:
1) przewodniczący - zastępca dyrektora lub osoba wskazana przez zarządzającego kontrolę;
2) członkowie - Główny Inspektor, odpowiednio kierownik komórki organizacyjnej RDLP właściwej ds. kontroli lub osoby je zastępujące; - kierownicy komórek organizacyjnych DGLP, odpowiednio RDLP, wyznaczeni przez zarządzającego kontrolę.
3.  Przewodniczący komisji dokonuje oceny zastrzeżeń pod względem formalnoprawnym, o których mowa w § 43 ust. 1.
4.  Przewodniczący komisji po ustaleniu, że zgłoszone zastrzeżenia nie spełniają warunków formalnoprawnych, odrzuca zastrzeżenia. W przeciwnym przypadku kieruje je na posiedzenie jawne.
§  46. 
1.  Przewodniczący komisji wyznacza spośród członków komisji referenta sprawy i ustala termin posiedzenia jawnego.
2.  O terminie posiedzenia jawnego zawiadamia się kierownika kontrolowanej jednostki i regionalnego inspektora (w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję) lub kontrolującego. Obecność tych osób nie jest obowiązkowa. Komisja może uznać za obowiązkowy udział kontrolującego.
§  47. 
1.  Posiedzeniem komisji odwoławczej kieruje jej przewodniczący, który organizuje jej pracę.
2.  Referent przedstawia zgłoszone zastrzeżenia oraz stanowisko regionalnego inspektora (w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję) lub kontrolującego.
3.  Po zamknięciu posiedzenia jawnego, komisja na posiedzeniu niejawnym podejmuje decyzję o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń i sporządza stanowisko, w którym uwzględnia zastrzeżenia w całości, w części lub je oddala.
§  48. 
1.  Stanowisko komisji wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy członkowie komisji.
2.  Członek komisji ma prawo zgłosić zdanie odrębne, zaznaczając to przy podpisaniu stanowiska komisji. Zdanie odrębne wymaga uzasadnienia na piśmie.
3.  Stanowisko komisji jest ostateczne po jego zatwierdzeniu przez zarządzającego kontrolę, a w przypadku kontroli zleconych, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego - wzór nr 15.
4.  W przypadku odmowy zatwierdzenia stanowiska komisji, zarządzający kontrolę podejmuje rozstrzygnięcie co do złożonych zarzutów.
5.  W przypadku kontroli zleconej Dyrektor Generalny, odmawiając zatwierdzenia, zwraca stanowisko komisji do ponownego rozpatrzenia zarządzającemu kontrolę. Przy ponownym rozpatrzeniu art. 45-47 oraz art. 48 ust. 1-2 mają zastosowanie odpowiednio, a Dyrektor Generalny ostatecznie zatwierdza stanowisko komisji lub podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie.
§  49. 
1.  Przewodniczący komisji odwoławczej przekazuje ostateczne stanowisko komisji lub rozstrzygnięcie, o których mowa w § 48, wraz z uzasadnieniem. Przekazania dokonuje niezwłocznie zgłaszającemu zastrzeżenia i kontrolującemu (za pośrednictwem regionalnego inspektora w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję).
2.  Jeżeli stanowisko komisji odwoławczej uwzględnia zgłoszone zastrzeżenia w całości lub części, kontrolujący dokonuje zmian i uzupełnień w ciągu dalszym protokołu kontroli, zgodnie z treścią stanowiska.
§  50. 
1.  Z posiedzenia komisji odwoławczej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji i protokolant, przekazywany wraz ze stanowiskiem komisji kontrolującemu (za pośrednictwem regionalnego inspektora w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję).
2.  Stanowisko komisji wraz z protokołem włącza się do akt kontroli.
3.  Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 5 dni kalendarzowych od daty wręczenia dalszego ciągu protokołu, o którym mowa w § 49 ust. 2, lub daty otrzymania stanowiska komisji albo rozstrzygnięcia, o których mowa w § 49 ust. 1:
1) podpisuje jednolity protokół kontroli;
2) odmawia na piśmie podpisania jednolitego protokołu kontroli, podając przyczyny odmowy.
4.  Zasady określone § 41 ust. 6 i 7 mają zastosowanie odpowiednio.
5.  Termin o którym mowa w ust. 3, nie podlega przedłużeniu oraz przywróceniu. Zasady określone w § 41 ust. 5 mają zastosowanie.

Rozdział  7

Narada pokontrolna

§  51. 
1.  Na wniosek regionalnego inspektora (w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję) lub kontrolującego, przekazywany niezwłocznie po zakończeniu kontroli, o którym mowa w § 54 ust. 1, kierownik kontrolowanej jednostki organizuje naradę pokontrolną - w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku.
2.  Po kontroli okresowej zorganizowanie narady jest obligatoryjne.
3.  Przedmiotem narady jest omówienie ustaleń kontroli oraz wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub usprawnienia działalności.
4.  Kierownik jednostki kontrolowanej uzgadnia z kierownikiem jednostki nadrzędnej oraz z regionalnym inspektorem (w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję) lub kontrolującym termin oraz miejsce odbycia narady, a także zapewnia protokołowanie jej przebiegu.
5.  W naradzie uczestniczy kierownik jednostki kontrolowanej, regionalny inspektor (w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję), kontrolujący oraz kierownik jednostki nadrzędnej nad kontrolowaną lub jego przedstawiciel. W naradzie mogą uczestniczyć inne odpowiedzialne osoby, zaproszone w uzgodnieniu z kontrolującym przez kierownika jednostki kontrolowanej nie później niż 7 dni kalendarzowych przed terminem narady.
6.  Naradzie pokontrolnej przewodniczy kierownik kontrolowanej jednostki.
7.  Z narady pokontrolnej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.
8.  Protokół z narady otrzymują strony postępowania kontrolnego.
9.  Przedmiotem narady pokontrolnej nie może być ewentualna odpowiedzialność prawna pracowników jednostki kontrolowanej.
10.  Protokół z narady pokontrolnej, przekazywany regionalnemu inspektorowi (w przypadku kontroli prowadzonej przez Inspekcję) lub kontrolującemu, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty narady, włącza się do akt kontroli.

Rozdział  8

Uproszczone postępowanie kontrolne

§  52. 
1.  Uproszczone postępowanie kontrolne może być stosowane w przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy lub pilnością przeprowadzenia czynności kontrolnych.
2.  Uproszczone postępowanie kontrolne prowadzi się według tematyki zatwierdzonej przez zarządzającego kontrolę.
3.  Z uproszczonego postępowania kontrolnego sporządza się sprawozdanie (wzór nr 16) lub protokół kontroli.
4.  Sprawozdanie powinno zawierać m.in.: sposób rozpoznania sprawy, ustalenia szczegółowe i wnioski. Do sprawozdania załącza się dowody, o których mowa w § 25, dotyczące dokonanych ustaleń. Zasady określone w § 30-39 mają zastosowanie odpowiednio.
5.  Sprawozdanie lub protokół kontroli sporządza się według zasad, o których mowa w § 40.
6.  Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.
§  53.  Jeżeli ustalenia w uproszczonym postępowaniu kontrolnym wskazują na podstawę pociągnięcia osób do odpowiedzialności, sporządza się protokół kontroli.

Rozdział  9

Realizacja wyników kontroli

§  54. 
1.  Zakończenie kontroli następuje z chwilą:
1) podpisania protokołu kontroli lub jednolitego protokołu kontroli,
2) odmowy podpisania protokołu kontroli lub jednolitego protokołu kontroli,
3) przekazania kontrolowanemu sprawozdania według zasad, o których mowa w § 40.
2.  Do dokumentów pokontrolnych zalicza się:
1) wystąpienie pokontrolne;
2) informację o wynikach kontroli;
3) arkusz ocen zawierający kartę oceny punktowej funkcjonowania i działalności gospodarczej, sporządzany w przypadku kontroli okresowej. Wzór arkusza, adresatów oraz sposób dokonania oceny punktowej ustala odrębne zarządzenie Dyrektora Generalnego.
§  55. 
1.  Po zakończeniu kontroli, o którym mowa w § 54 ust. 1 pkt 1-2 oraz w pkt 3 (jeżeli przewiduje to tematyka kontroli), kontrolujący opracowuje niezwłocznie projekt wystąpienia pokontrolnego do kierownika kontrolowanej jednostki.
2.  Projekt wystąpienia zawiera ocenę kontrolowanej działalności, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za tę działalność, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia; wzór nr 17.
3.  Ocen w wystąpieniu pokontrolnym dokonuje się zgodnie z kryteriami, według których przeprowadzono kontrolę. Po kontroli okresowej, oceny dokonuje się zgodnie z arkuszem ocen, zawierającym ocenę funkcjonowania i działalności gospodarczej kontrolowanej jednostki.
4.  Projekt wystąpienia pokontrolnego opiniuje radca prawny i akceptuje odpowiednio regionalny inspektor, Główny Inspektor lub kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kontroli. W przypadku kontroli problemowej lub przygotowawczej projekt podlega również akceptacji koordynatora tej kontroli.
5.  Wystąpienie pokontrolne podpisuje zarządzający kontrolę.
6.  Adresat wystąpienia pokontrolnego udziela, w terminie określonym w wystąpieniu, odpowiedzi o sposobie wykorzystania ocen i uwag oraz realizacji wniosków pokontrolnych bądź wskazuje działania podjęte celem ich realizacji lub przyczyny niepodjęcia takich działań.
7.  Termin udzielenia odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych i dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.
8.  Ustalenie terminu odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne zależy od jego charakteru i przewidywanego okresu realizacji.
9.  Wystąpienie pokontrolne włącza się do akt kontroli.
§  56. 
1.  Jeżeli zebrane w toku kontroli materiały uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność karna, kontrolujący przygotowuje projekt zawiadomienia, kierowanego do właściwego organu.
2.  Projekt zawiadomienia zawiera:
1) nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
2) opis stanu faktycznego z określeniem miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn zdarzenia;
3) uzasadnienie;
4) wzmiankę o obowiązku powiadomienia o wynikach postępowania;
5) w miarę możliwości: imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób ponoszących odpowiedzialność za ujawnione nieprawidłowości, ewentualnie wysokość powstałej szkody lub kwotę wydatkowaną z naruszeniem prawa oraz propozycje kwalifikacji prawnej czynu - wzory nr 18, 19, 20 i 21.
3.  Projekt zawiadomienia opiniuje radca prawny oraz akceptuje odpowiednio regionalny inspektor, Główny Inspektor lub kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kontroli w RDLP
4.  Po zaopiniowaniu i akceptacji, o których mowa w ust. 3, projekt zawiadomienia jest niezwłocznie przekazywany kierownikowi jednostki nadrzędnej nad kontrolowaną, w celu skierowania do organu, o którym mowa w ust. 1.
5.  O przekazaniu projektu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, informuje się kierownika kontrolowanej jednostki.
6.  Dokumenty wymienione w ust. 4 i 5 oraz zawiadomienie niezwłocznie włącza się do akt kontroli.
§  57. 
1.  Informacja o wynikach kontroli sporządzana jest po kontroli problemowej lub przygotowawczej, jeżeli jej sporządzenie przewidziano w programie kontroli - wzór nr 22.
2.  Informację opracowuje odpowiednio kontrolujący lub koordynator kontroli na podstawie protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych.
3.  Informację akceptuje odpowiednio regionalny inspektor i Główny Inspektor lub kierownik komórki organizacyjnej RDLP właściwej w sprawach kontroli.
4.  Informacja przekazywana jest zarządzającemu kontrolę.
§  58. 
1.  Regionalny inspektor informuje regionalnego dyrektora o wynikach kontroli okresowej, w tym przekazuje arkusz ocen z kartami ocen, wystąpienie pokontrolne i odpowiedź kierownika jednostki kontrolowanej na wystąpienie, a także stanowisko komisji odwoławczej lub rozstrzygnięcie.
2.  Przekazanie materiałów, o których mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie za pomocą korespondencji elektronicznej.

Rozdział  10

Przepisy przejściowe i końcowe

§  59. 
1.  Dla kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 1, następuje nie później niż 30 września 2018 r.
§  60.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2018 r. i z tym dniem tracą moc:
1) Zarządzenie nr 84 Dyrektora Generalnego LP z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: GI-090-7-15/13),
2) Zarządzenie nr 91 Dyrektora Generalnego LP z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 84 Dyrektora Generalnego LP z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: GI.02102.2015),
3) § 3 Zarządzenia nr 48 Dyrektora Generalnego LP z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wdrożenia aplikacji wspomagającej prowadzenie kontroli instytucjonalnej oraz obsługi wybranych procesów kadrowych (znak: GI.0210.21.2016).